Zmiany w projekcie domu

Wprowadzanie niewielkich zmian i modyfikacji w projektach typowych jest czymś naturalnym, ponieważ pozwala dostosować projekt do indywidualnych potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Zmiany i modyfikacje wprowadzane są przez architekta adaptującego. Jest to osoba, która posiada uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należy do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

We wszystkich projektach domów ARCHON+ można wprowadzać zmiany i modyfikacje.

Kamila Mendel - Dyrektor Zarządzający ARCHON+

Co obejmuje standardowa zgoda na zmiany zawarta w projekcie?

W każdym naszym projekcie została wpisana zgoda na zmiany, która nie wymaga już kontaktu z naszym biurem.  Ta domyślna zgoda dopuszcza wykonanie zmian w zakresie:

 • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie)
 • zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych (np. zamiana technologii wykonania stropu, ścian itp.)
 • zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny)
 • drobnych zmian elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych)
 • modyfikacji instalacji wewnętrznych (zmiana usytuowania komina, zmiana rozprowadzenia instalacji);
 • sposobu ogrzewania budynku
 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • zmiana gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych

Wprowadzenie innych niestandardowych zmian jest oczywiście możliwe, wymaga jednak uprzedniej konsultacji z naszym biurem. Na podstawie krótkiej rozmowy przygotowywana jest dodatkowa zgoda na zmiany, którą w formie pisemnej, bezpłatnie wysyłamy na podany przez Inwestora adres.

Do przygotowania ww. zgody na zmiany wykraczające poza te standardowe, potrzebować będziemy Państwa danych, numeru działki i jej lokalizację.

Adaptacja projektu gotowego

Każdy typowy projekt domu wymaga dostosowania do warunków wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy.

Takie dostosowanie nazywamy ADAPTACJĄ PROJEKTU, a przeprowadza je architekt posiadający uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należy do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. W ramach adaptacji możliwe są również modyfikacje projektu wynikające z indywidualnych potrzeb Inwestora.

Proces adaptacji projektu gotowego można podzielić na dwie części: obowiązkową i dodatkową. Część obowiązkowa obejmuje dostosowanie projektu gotowego do działki, czyli do nośności gruntu, do stref obciążeń śniegiem i wiatrem, stref przemarzania gruntu oraz wysokości wód gruntowych. W ramach adaptacji sporządza się również projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych.

Przy adaptacji możemy również liczyć na pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji.

Część dodatkowa adaptacji to dostosowanie wybranego przez Państwa projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora. Najczęściej zmianie podlega wielkość i lokalizacja otworów okiennych i drzwiowych, zmiana lokalizacji tarasu, zmiana sposobu ogrzewania budynku, podniesienie ścianki kolankowej, doprojektowanie podpiwniczenia itp.

Kto może dokonać adaptacji

Najlepiej i najwygodniej jest zlecić adaptację architektowi, który pracuje na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach. Musi to być jednak projektant posiadający uprawnienia i należeć do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. Dokonując adaptacji projektu domu architekt zatwierdza go poprzez opieczętowanie i podpisanie. Współpracujemy z wykwalifikowanymi Partnerami wykonującymi adaptacje projektów domów na terenie całego kraju. Aby wysłać zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji projektu domu wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Obowiązki architekta adaptującego

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje m.in.:

 1. Dostosowanie projektu do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a gdy go nie ma, do Warunków Zabudowy
 2. Dostosowanie charakterystyki energetycznej do lokalizacji budynku,
 3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu
 4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i sposobu ich izolacji
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych
 6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów
 7. Naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym
 8. Dołączenie  opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane
 9. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
 10. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej
 11. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia), Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem
 12. Dołączenie zaświadczenia o podłączeniu działki do drogi publicznej

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu

Każdy Projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej i rysunkowej musi być sporządzony na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych i powinien określać:

 • usytuowanie i granice działki,
 • trasę przyłączy mediów np. woda, wod-kan, gaz, prąd
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • lokalizację istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • lokalizację wejścia i wjazdu na działkę oraz charakterystycznych elementów znajdujących się na działce.

Projekt zagospodarowania terenu

Adaptacja projektu domu

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM i może zostać złożona do pozwolenia na budowę.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w ARCHON+ - sprawdź szczegóły


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Newsletter
Bądź na bieżąco Zapisz się teraz
newsletter

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

163 132 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
2018 01 03 archonhome a
2018 01 03 archonhome b

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

12 37 21 900