Regulamin

 

Regulamin

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ROZWIĄZANIA UMOWY. WYMIANY PRODUKTU
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.archon.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.archon.pl prowadzony jest przez BARBARĘ MENDEL prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BARBARA MENDEL ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP 6811003225, REGON 350786877, adres poczty elektronicznej: archon@archon.pl.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  4. Definicje:
   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, blogi internetowe dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające Usługobiorcom prowadzenie własnego bloga.
   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków realizacji Zamówienia, w tym sposobu dostawy i płatności.
   5. FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające Usługobiorcom wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc.
   6. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma.
   11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   12. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.archon.pl.
   13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – BARBARA MENDEL prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARBARA MENDEL ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP 6811003225, REGON 350786877, adres poczty elektronicznej: archon@archon.pl.
   14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, traktowane jako złożenie przez Klienta oferty kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Konto, Formularz Zamówienia, Forum oraz Newsletter.
   1. Blog – korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Sklepie Internetowym oznaczonej Blogi. Aby utworzyć nowego Bloga należy uprzednio utworzyć Konto w Sklepie Internetowym. Następnie należy (1) kliknąć pole „Załóż bloga”, (2) podać nazwę Bloga i (3) kliknąć pole „Zapisz” – w tym momencie Blog zostaje utworzony i Usługobiorca ma możliwość dodawania wpisów.
    1. Usługa Elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Bloga poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice.
   2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
    1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice.
   3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
    1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   4. Forum – korzystanie z Forum możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Sklepie Internetowym oznaczonej Forum. Aby dodać nowy temat lub odpowiedź na Forum niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: treść, podpis i adres poczty elektronicznej (w przypadku nowego tematu dodatkowo tytuł).
    1. Usługa Elektroniczna Forum świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Forum poprzez zamknięcie zakładki Forum. Usunięcie treści utworzonych przez Usługobiorcę w ramach Forum możliwe jest poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice.
   5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
    1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) dowolna rozdzielczość ekranu (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
    1. pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@archon.pl;
   2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.archon.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  2. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Klient składa zamówienie za pośrednictwem elektronicznego Formularza Zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
  3. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji lub zalogować się do Konta utworzonego w ramach Sklepu Internetowego www.archon.pl;
   2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także pozostałe dane określone w § 2 pkt 2.1.3 niniejszego Regulaminu;
   4. zapoznać się z treścią obowiązującego w chwili składania zamówienia Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie na Formularzu Zamówienia właściwego checkboxa – akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia zamówienia;
   5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”/„Potwierdź zakup” (lub równoznaczny);
   6. opłacić zamówienie w terminie określonym w § 4 pkt 4.2.1. niniejszego Regulaminu (chyba że wybrana została płatność za pobraniem lub przy osobistym odbiorze).
  4. Złożenie zamówienia według procedury opisanej w pkt. 3.3. powyżej traktowane jest jako złożenie przez Klienta oferty kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego podsumowaniem. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta – jest ona jedynie informacją, że Sprzedający zamówienie otrzymał.
  6. Następnie Sprzedający weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
  7. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
  8. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli Klient uprzednio opłacił zamówienie, Sprzedający w terminie 7 dni zwróci Klientowi kwotę, jaką Klient uiścił składając zamówienie. Zwrot zrealizowany zostanie na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta. Wówczas umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
  9. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
  10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w porozumieniu z Klientem, w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do sposobu wypełnienia przez Klienta formularza.
  11. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
  12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  13. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
  14. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpływu do Sklepu.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    1. Bank: Bank Pekao S.A.
     Numer rachunku: 05 1240 5051 1111 0000 5237 7620.
    2. Bank: Alior Bank SA.
     Numer rachunku: 56 2490 0005 0000 4530 5899 7384.
   4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.dotpay.pl.
    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
     Dotpay.pl – spółka DOTPAY SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.
  2. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży o wartości do 500,00 zł brutto jest odpłatna. Dostawa Produktu do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży o wartości powyżej 500,00 zł brutto jest nieodpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
   2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 09:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi: (1) dla Produktów oznaczonych „dostępne od ręki” do 3 Dni Roboczych, (2) dla Produktów oznaczonych „na zamówienie” odpowiednio do 4 Tygodni w przypadku: kosztorysów budowlanych i dodatkowych instalacji do projektów domów jedno i dwurodzinnych albo do 3 miesięcy w przypadku: projektów domów jedno i dwurodzinnych, albo do 4 miesięcy w przypadku: projektów domów wielorodzinnych, kosztorsów budowlanych i instalacji dodatkowych do projektów domów wielorodzonnych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wyżej wskazanych terminów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta informacji drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie: (1) dla Produktów oznaczonych „dostępne od ręki” do 3 Dni Roboczych, (2) dla Produktów oznaczonych „na zamówienie” odpowiednio do 4 Tygodni w przypadku: kosztorysów budowlanych i dodatkowych instalacji do projektów domów jedno i dwurodzinnych albo albo do 4 miesięcy w przypadku: projektów domów wielorodzinnych, kosztorsów budowlanych i instalacji dodatkowych do projektów domów wielorodzonnych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wyżej wskazanych terminów. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta informacji drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@archon.pl;
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
  3. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ROZWIĄZANIA UMOWY, WYMIANY PRODUKTU
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8. poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl;
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Możliwość zwrotu i wymiany”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu.
  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  10. Klient może jednorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgłosić chęć rozwiązania umowy sprzedaży Produktu (o ile Produkt ten nie został dostarczony w ramach wymiany, o której mowa w pkt 8.11) zawiadamiając Sprzedawcę na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl. Powyższe rozwiązanie umowy sprzedaży dojdzie do skutku jeżeli Klient prześle na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice nieuszkodzony Produkt na swój koszt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci rozwiązania umowy przez Klienta w powyższym terminie. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zgodnie z powyższym Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej płatności od Klienta za Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania nieuszkodzonego Produktu. W przypadku uszkodzenia Produktu przez Klienta Sprzedawca może uzgodnić z Klientem rozwiązanie umowy sprzedaży i zwrot tego Produktu przez Klienta na warunkach wskazanych przez Sprzedawcę. Niniejsze prawo Klienta nie narusza uprawnień Konsumenta o których mowa w pkt 8.1 – 8.9.1 powyżej.
  11. Klient może jednorazowo dokonać wymiany zakupionego Produktu w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu ze Sprzedawcą zgłaszając chęć skorzystania z tej wymiany poprzez zawiadomienie Sprzedawcy w powyższym terminie na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archon@archon.pl. Powyższa wymiana może dojść do skutku jeżeli Klient prześle na adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice nieuszkodzony Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci wymiany Produktu przez Klienta w powyższym terminie. Po upływie w/w terminu wymiana Produktu nie jest możliwa. Wymiana zakupionego Produktu może zostać dokonana tylko na inny Produkt danego typu (np. projekt domu może zostać wymieniony wyłącznie na inny projekt domu; projekt instalacji na inny projekt instalacji, projekt garażu na inny projekt garażu, projekt domku letniskowego na inny projekt domku letniskowego itp.). Wymianie podlegać mogą Produkty o różnej wartości. Jeżeli jednak wymieniany Produkt jest tańszy od tego Produktu, na który zostaje wymieniony, konieczne jest dokonanie dopłaty różnicy w cenie (dotyczy również wzrostu ceny katalogowej) przed dostarczeniem nowego Produktu przez Sprzedawcę (dopuszcza się również wysyłkę nowego Produktu za pobraniem z kwotą różnicy). Jeśli nowy Produkt jest tańszy, to wówczas Sprzedawca dokona zwrotu różnicy przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Wymieniając Produkt Klient ponosi bezpośrednie koszty wymiany (tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z dokonywaną wymianą), a także koszty wysyłki wymienionego (nowego) Produktu w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Jeżeli wymieniany Produkt Klient zakupił w promocji (z rabatem promocyjnym) to wymieniony Produkt będzie miał naliczony ten sam rabat promocyjny.
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany terminów dostaw, zmiany zakresu Usług Elektronicznych, zmiany terminów odstąpienia od umowy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych właściwych aktów prawnych.
  4. Regulamin wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia na stronie www.archon.pl.

Regulamin sklepu internetowego ARCHON.PL w wersji .pdf do pobrania

Formularz wymiany produktu do pobrania

Formularz zwrotu produktu


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Extra Dodatki
GRATIS do każdego projektu domu
dodatki o wartości 1900 zł

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

109 899 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
2018 01 03 archonhome a
2018 01 03 archonhome b
12 37 21 900