Adaptacja projektu domu

Jakie są obowiązki architekta adaptującego

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje:

 1. Dostosowanie projektu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, do warunków zabudowy,
 2. Dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,
 3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i sposobu ich izolacji,
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,
 6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 7. Naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 8. Dołączenie opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane,
 9. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 10. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,
 11. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),
 12. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem,
 13. Dołączenie zaświadczenia o podłączeniu działki do drogi publicznej.

Bezpłatna oferta adaptacji

ARCHON+ Biuro Projektów współpracuje z wykwalifikowanymi Partnerami wykonującymi adaptacje projektów domów. Aby pozyskać ofertę na wykonanie adaptacji projektu domu kliknij na przycisk poniżej:

Chcę otrzymać bezpłatną ofertę na wykonanie adaptacji.

Interpretacja zasad wykorzystania tzw. projektów gotowych

Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Osoba dokonująca przystosowania projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia staje się projektantem, w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i dostarczyć aktualne stosowne zaświadczenie.

Osoby adaptujące (Projektanci) są zobowiązane do złożenia oryginalnych podpisów i pieczątek na dokumentacji technicznej. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) nie ma potrzeby dołączania kopii ani oryginału uprawnień osoby, która faktycznie sporządziła projekt gotowy.

Stanowisko GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w sprawie zasad wykorzystania projektów architektoniczno-budowlanych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania (tzw. projektów gotowych) - pobierz plik.


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 250 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

108 300 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
2018 01 03 archonhome a
2018 01 03 archonhome b
12 37 21 900