Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Wszystko, co musisz wiedzieć, starając się o Warunki Zabudowy.

Planując zakup działki, na której będziemy budować swój dom, koniecznie należy zapoznać się z przepisami, jakie określają jej przeznaczenie i możliwości zabudowy. Niezbędne informacje znajdziemy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o Warunkach Zabudowy. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, w jakiej sytuacji należy ją uzyskać, kto może starać się o wydanie takiej decyzji, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku oraz inne ważne informacje.

Czym jest decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu?

Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) to dokument (instrument planowania przestrzennego), który określa sposoby zmiany zagospodarowania danego terenu, poprzez budowę obiektu budowlanego lub inne roboty budowlane. Została ona wprowadzona na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest wydawana dla terenów, na których nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, by umożliwić budowę na takich obszarach.

Kiedy należy uzyskać WZiZT?

Jeżeli działka, którą planujemy kupić pod budowę domu, jest objęta MPZP, wówczas wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przeznaczenia tego terenu znajdziemy w tym dokumencie i szybko uzyskamy wiedzę na temat możliwości jego zabudowy. W sytuacji, gdy chcemy budować dom na działce, dla której miejscowy plan nie został jeszcze opracowany, konieczne jest uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy popularnie zwanej „wuzetką”. Z decyzji dowiemy się, jakiego rodzaju zabudowa jest dopuszczona do realizacji, a także poznamy istotne cechy i parametry budynku. Mając tę wiedzę, będziemy mogli wybrać odpowiedni projekt domu.

Decyzja o Warunkach Zabudowy konieczna jest również wtedy, gdy chcemy zmienić sposób zagospodarowania danej działki poprzez wykonanie innych robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę lub zbudować dom, który zgodnie z przepisami kwalifikuje się do realizacji budowy na zgłoszenie.

Co znajdziemy w decyzji o Warunkach Zabudowy?

Decyzja ta szczegółowo określa rodzaj inwestycji, czyli co można na danej działce zbudować, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych (np. ochrony środowiska), warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, czyli do jakich sieci ma być podłączony budynek albo jakie urządzenia należy zainstalować na działce (np. studnię, szambo), wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie rozgraniczające inwestycji oraz szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji. Jej głównym celem jest dopilnowanie, by planowana inwestycja nie naruszyła ładu przestrzennego, zatem może regulować też szczegółowo wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Tak więc dopiero na podstawie tych danych powinniśmy wybierać projekt domu.

Decyzja szczegółowo określa też dalsze kroki postępowania, wskazuje jakie opinie, warunki i uzgodnienia inwestor ma uzyskać. Może to być na przykład obowiązek uzgodnienia projektów przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej czy uzyskanie zgody na ewentualną wycinkę drzew.

Kto może wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy?

O ustalenie warunków zabudowy może ubiegać się nie tylko właściciel działki, ale również osoba nieposiadająca do niej żadnych praw, ponieważ otrzymana decyzja nie nadaje praw do terenu, ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. O jej wydanie może wystąpić każda osoba zainteresowana kupnem działki. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można więc wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Gotowe wzory wniosków są zazwyczaj dostępne w urzędzie gminy. Za złożenie wniosku uiszcza się opłatę skarbową.

Jakie warunki konieczne muszą zostać spełnione, by uzyskać decyzję o WZ?

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, muszą zostać spełnione określone warunki. Są to:

 • co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w taki sposób, aby można było nawiązać do istniejącej zabudowy (jest to tzw. wymóg „dobrego sąsiedztwa”),
 • działka ma dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez prywatną drogę dojazdową albo służebność drogową),
 • teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie uzbrojenia. Musi zostać to potwierdzone przez instytucje zarządzające siecią w postaci oświadczenia lub warunków przyłączenia,
 • działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc (chodzi o działki oznaczone w ewidencji jako budowlane lub rolne, które według starych planów były przeznaczone pod zabudowę),
 • decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi m.in. ochrony środowiska lub zabytków.

Jak przygotować i gdzie złożyć wniosek o wydanie Warunków Zabudowy?

Z wnioskiem o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy najlepiej wystąpić przed zakupem działki, pozwoli nam to upewnić się, że będziemy mogli na niej wybudować taki dom, o jakim marzymy. Aby przedstawić informacje o planowanej inwestycji, można skorzystać z prezentacji wybranego projektu ARCHON+. Można ja pobrać w pdf ze strony produktowej danego projektu.

jak pobrać pdf z prezentacją projektu

Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o WZ?

We wniosku podajemy dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz określamy:

1. Granice terenu. Musimy je zaznaczyć na kopii mapy zasadniczej (kupuje się je za pośrednictwem miejscowego geodety lub w lokalnym wydziale geodezji) w skali 1:500 lub 1:1000 lub, w razie jej braku, na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej teren inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (sąsiednie działki);

2. Planowany sposób zagospodarowania terenu (powierzchnia biologicznie czynna) oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (powierzchnia zabudowy, całkowita, użytkowa, wysokość budynku lub liczba kondygnacji, kąt dachu, ilość miejsc parkingowych/garaży, budynków gospodarczych, urządzeń technicznych). Przedstawia się je w formie opisowej, ale niekiedy wymagana jest także koncepcja architektoniczna w formie rysunków;

3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, wodę oraz wskazanie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. dostęp do drogi publicznej), ewentualnie również sposób gospodarowania odpadami (jeśli planujemy warsztat lub zakład produkcyjny);

4. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. Przedstawiamy to tylko wtedy, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, czyli nie jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco na nie oddziaływać i nie wymaga ustalenia zakresu tego oddziaływania;

5. Powierzchnię sprzedaży, jeśli planujemy budowę obiektu handlowego.

Dane wpisywane we wniosku mają charakter jedynie orientacyjny, dlatego nie potrzeba załączać projektu budowlanego ani szczegółowej koncepcji zabudowy.

Jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosku o Wydanie WZ?

Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów, które będą konieczne do wydania decyzji. Dodatkowo potrzebne mogą być:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis,
 • informacje o danych formalnoprawnych terenu objętego wnioskiem lub sąsiednich,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną,
 • umowa gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w wodę, energię elektryczną, gaz i ciepło,
 • dokument potwierdzający służebność gruntową gwarantującą dostęp do drogi publicznej,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy?

Kompletny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, właściwym względem lokalizacji działki.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!

Dom w malinówkach 11 KOD: NOWYDOM250
Dom w malinówkach 11
Dom w renklodach 15 (G2) KOD: NOWYDOM250
Dom w renklodach 15 (G2)
Dom w kosaćcach 2 (N) KOD: NOWYDOM250
Dom w kosaćcach 2 (N)

Zobacz więcej projektów

Kto wydaje decyzję o WZ?

Decyzję o Warunkach Zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po przeprowadzeniu uzgodnień z:

 • wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań publicznych na obszarach, na których stare plany miejscowe, które utraciły moc przewidywały inwestycje publiczne (np. drogi),
 • właściwym zarządcą drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej,
 • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
 • organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, w przypadku gdy chodzi o grunty wykorzystywane na cele rolne i leśne oraz melioracji wodnych,
 • dyrektorem Parku Narodowego, w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny,
 • właściwym organem nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych,
 • właściwym organem administracji geologicznej, w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 • właściwym ministrem do spraw zdrowia, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Decyzję musi sporządzić osoba wpisana na listę Izby Samorządu Zawodowego urbanistów lub architektów. W praktyce wydaje ją – w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta – odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Jest to zazwyczaj wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której została ona wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby. Warunkiem jest, że osoba ta musi przyjąć wszystkie postanowienia zawarte w decyzji.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy?

Teoretycznie urząd ma na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dwa miesiące, jednak w praktyce czeka się na nią zazwyczaj od czterech do nawet sześciu miesięcy. Jest to spowodowane tym, że jest ona uzgadniana z kilkoma organami. Trzeba się też liczyć z tym, że urząd może zawiesić postępowanie na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zwłaszcza gdy gmina ma wkrótce sporządzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W takiej sytuacji warunki zabudowy muszą być jednak wydane, jeśli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo gdy w okresie zawieszenia postępowania nie zostanie uchwalony plan miejscowy. Ponadto przepisy przewidują zawieszenie postępowania, jeśli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego (np. Parku Krajobrazowego).

Kto oprócz wnioskodawcy otrzymuje decyzję w WZ?

Decyzję o Warunkach Zabudowy otrzymują strony postępowania – Inwestor i sąsiedzi. Każdy z nich może się odwołać i to bez szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że oświadczy, iż nie zgadza się z wydaną decyzją. Nawet jeśli odwołanie jest niezasadne, może przedłużyć postępowanie o wydanie warunków.

Odwołanie od decyzji o Warunkach Zabudowy – jak i do kogo zgłosić odwołanie?

Odwołania kieruje się do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem tego organu, który ją wydał. Termin odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Z kolei na decyzję kolegium odwoławczego można wnieść skargę – w ciągu 30 dni od jej otrzymania – do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Decyzja staje się ostateczna, gdy nikt się nie odwoła w terminie 14 dni od jej otrzymania. Ostateczna jest też decyzja organu odwoławczego. Decyzja jest bezterminowa, ale organ, który ją wydał, może stwierdzić jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tej samej działce lub w przypadku, gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji (chyba że inwestor uzyska już w tym czasie ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę).

Jak długo ważna jest decyzja o Warunkach Zabudowy?

Decyzja o WZ wydawana jest bezterminowo, a więc nie jest określony czas, w jakim jest obowiązująca. Przewidziano jednak okoliczności, które skutkują stwierdzeniem jej wygaśnięcia. W art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sformułowano konkretne przesłanki do wygaśnięcia decyzji. A są to sytuacje gdy:

 • inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę
 • został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który wprowadza inne warunki niż te obowiązujące w ramach wydanej decyzji

Jakie przeszkody uniemożliwiają wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy?

Składając wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu możemy spotkać się z negatywną odpowiedzią urzędu. W jakich sytuacjach gmina może odmówić wydania decyzji o WZ?

 • jeżeli żadna z sąsiadujących działek nie jest jeszcze zabudowana
 • nie ma dostępu do drogi publicznej
 • działka nie ma uzbrojenia
 • działka ma przeznaczenie rolne lub leśne
 • teren, na którym się znajduje objęty jest zakazem zabudowy, wydanym przez konserwatora zabytków lub urząd ochrony środowiska

Ile kosztuje wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy?

Wnioskując o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy, konieczne jest uiszczenie opłat skarbowych. Obowiązek uiszczenia tej opłaty, jak i każdej innej opłaty skarbowej zawsze powstaje z chwilą złożenie wniosku o dokonanie czynności urzędowej, a więc mówiąc potocznie „z góry”. Opłaty można dokonać gotówkowo w kasie urzędu lub przelewem na konto i najlepiej udokumentować ją odpowiednim potwierdzeniem zlecenia płatności. Aktualne stawki za wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy najlepiej sprawdzić na stronie internetowej urzędu.

W sytuacji, jeśli urząd nie podejmie czynności w sprawie złożonego wniosku, mamy prawo wystąpić o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Poznaj ofertę gotowych projektów domów ARCHON+

Uzyskując decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu możemy precyzyjnie określić istotne elementy naszego domu i przystąpić do wyboru odpowiedniego projektu. Zawarte w decyzji informacje pozwolą nam sprecyzować gabaryty budynku, rodzaj zadaszenia i kąt nachylenia dachu, a także inne bardziej szczegółowe kwestie. Odpowiedzią na różnorodne wymagania MPZP lub WZ oraz potrzeby mieszkańców jest obszerna kolekcja gotowych projektów ARCHON+. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą tworzą najlepsi architekci z wieloletnim doświadczeniem. W ARCHON+ znajdziecie wyjątkowe projekty domów parterowych, piętrowych, projekty domów z poddaszem użytkowym, odpowiednie do realizacji na różnych działkach. Posiadamy projekty domów w stylu nowoczesnym i tradycyjnym, których układy funkcjonalne dostosowane są do różnorodnych oczekiwań użytkowych mieszkańców. Przygotowaliśmy szeroką gamę propozycji z kategorii: projekty domów tanich w budowie, które umożliwiają ekonomiczną realizację inwestycji. Wśród nich znajdziecie zarówno projekty małych domów do 100m2, jak i większe domy powyżej 120m2, a także projekty domów o powierzchni ponad 150m2.

Zachęcamy także do kontaktu z naszymi doradcami, którzy służą fachową poradą w kwestii wyboru odpowiedniego projektu, a także później, w trakcie budowy domu. Możecie Państwo skorzystać także z formularza doboru projektu.

Pobierz Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Jesteśmy teraz dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 1. Działka

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?