Regulamin Forum Projektów Domów ARCHON+

§ 1

1.1. Niniejszy Regulamin forum projektów ARCHON+ (www.archon.pl/projekty-domow-forum) (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z Forum działającego w ramach portalu www.archon.pl (zwanego dalej „Forum”) oraz prawa i obowiązki Administratora, będącego organizatorem Forum i Użytkowników, będących uczestnikami Forum.

1.2. Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnej współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.

1.3. Administratorem Forum jest Barbara Mendel, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARCHON+ Biuro Projektów siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP: 6811003225, REGON: 350786877 (zwana dalej „Administratorem”).

1.4. Użytkownikiem Forum staje się każda osoba, która korzysta z Forum poprzez zamieszczenie na nim swojej opinii, odpowiedzi, informacji itp. oraz poprzez założenie nowego tematu dyskusyjnego (zwana dalej „Użytkownikiem”). Użytkownikiem Forum może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.

1.5. Moderatorem forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator jest upoważniony do dokonywania stosownych zmian na Forum, w tym w szczególności do zmiany treści postów i ich usuwania oraz do blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum dla zapewnienie przestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów.

1.6. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

1.7. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.

§ 2

2.1. Forum służy wymianie opinii, poglądów, informacji i wiedzy związanej z poruszanymi tematami, dotyczącymi w szczególności projektów domów ARCHON+ i ich budowy, aranżacji wnętrz, itp. Użytkownicy zobowiązani się do przestrzegania zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązującego prawa.

2.2. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników powinny być przejrzyste, zrozumiałe, adekwatne do tematu, którego dotyczą i poprawne językowo.

2.3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Forum oraz powstrzymać się od korzystania z Forum w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

2.4. Niedozwolone jest publikowanie na Forum wypowiedzi o charakterze obraźliwym, wulgarnym, powszechnie uznawanych za naganne, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających dobre obyczaje, normy moralne, obrażających godność lub wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy.

2.5. Zabronione jest zamieszczanie na Forum treści o charakterze reklamowym, takich jak: reklamy, przekazy stanowiące reklamę ukrytą, odesłania do innych stron internetowych, teksty, grafiki, zdjęcia itp. pochodzące od osób trzecich i mające charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.

2.6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez nich treści.

§ 3

3.1. Użytkownik, który dodaje na Forum swoją wypowiedź, bądź zakłada nowy temat dyskusyjny, zobowiązany jest do określenia tytułu oraz zamieszczenia właściwej treści wraz z podpisem, a ponadto do podania swojego adresu e-mail, który jest niewidoczny dla innych Użytkowników Forum.

3.2. Użytkownicy mają możliwość dołączania do publikowanych wpisów zdjęć w ilości maksymalnie 20. Udostępniając zdjęcia, Użytkownik udziela tym samym na rzecz Administratora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych zdjęć w zakresie:

  • publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem, poprzez zamieszczenie w katalogach Administratora oraz za pomocą płyt CD lub DVD, wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy samodzielnie lub w połączeniu z innymi zdjęciami oraz publikowanie zdjęć na wszelkich innych polach eksploatacji w ramach przygotowanych przez Administratora materiałów marketingowych (m.in. reklamy, newslettery, mailingi, reklama drukowana), materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych będących własnością Administratora,
  • zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji zdjęcia, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwego korzystania z niego w zakresie pól eksploatacji, o których mowa powyżej.

§ 4

4.1. Administrator, Moderator oraz inne podmioty przez nich upoważnione, mają prawo do przeglądania i weryfikacji wpisów i tematów zamieszczanych na Forum. W sytuacji, gdy treść wpisu bądź założonego tematu dyskusyjnego będzie niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają oni prawo do ich edytowania, blokowania bądź usuwania.

4.2. Administrator, Moderator oraz inne podmioty przez nich upoważnione, mają w szczególności prawo do usuwania wpisów i wypowiedzi bezprawnych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, wulgarnych, nawołujących lub ukazujących przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagujących treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.

4.3. W razie rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi bądź Moderatorowi przysługuje prawo do upomnienia Użytkownika oraz zablokowania dostępu do Forum.

§ 5

5.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania i korzystania z Forum Użytkownicy zobowiązani są przesłać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 1.3.

5.2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy. Ponadto konieczne jest zwięzłe określenie, czego reklamacja dotyczy, podanie okoliczności uzasadniających jej złożenie i ewentualnie wskazanie żądanego sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Administratora.

5.4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętej decyzji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora pisemnie, na wskazany w reklamacji adres pocztowy.

§ 6

6.1. Administrator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.

6.2. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną uprzednio powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na Forum.

6.3. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania, chyba że co innego zostanie zastrzeżone.

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 r.

 

 

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?