Regulamin Blogów na stronie ARCHON+

§ 1

1.1. Niniejszy Regulamin pisania blogów (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki rejestracji i prowadzenia bloga w serwisie www.archon.pl, prawa i obowiązki Autorów blogów i Użytkowników czytających blogi oraz prawa i obowiązki Administratora.

1.2. Rejestracja i prowadzenie bloga przez Autora ma na celu udokumentowanie kolejnych etapów budowy domu realizowanego według projektu autorstwa  ARCHON+. Autorzy blogów i Użytkownicy czytający blogi mają możliwość wzajemnej współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy związanej z szeroko pojętą tematyką budowy i urządzania domów.

1.3. Administratorem odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowością i przestrzeganiem zasad prowadzenia blogów i publikowania komentarzy jest Barbara Mendel,  prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą ARCHON+ Biuro Projektów siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP: 6811003225, REGON: 350786877 (zwana dalej „Administratorem”).

1.4. Autorem bloga staje się każda osoba, która dokona procesu rejestracji i założenia konta na stronie /konto/sign_up, a następnie prowadzi bloga, poprzez regularne zamieszczanie wpisów, zdjęć i informacji dokumentujących przebieg budowy domu realizowanego według projektu autorstwa ARCHON+ (zwana dalej „Autorem”). Autorem bloga może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

1.5. Użytkownikiem staje się każda osoba, która czyta blogi prowadzone przez Autorów i aktywnie udziela się poprzez zamieszczenie swoich komentarzy, opinii, informacji itp., w odpowiedzi na treści publikowane na blogach (zwana dalej „Użytkownikiem”). Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.

1.6. Moderatorem jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator jest upoważniony do dokonywania stosownych zmian w zakresie prowadzonych blogów i komentarzy do nich, w tym w szczególności do zmiany treści postów i ich usuwania oraz do blokowania, odblokowywania, przenoszenia i usuwania wpisów dla zapewnienia przestrzegania przez Autorów i Użytkowników postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów.

1.7. Założenie konta, korzystanie z możliwości pisania bloga i dodawanie komentarzy do treści publikowanych na blogach jest bezpłatne.

1.8. Językiem obowiązującym na blogach oraz w komentarzach do treści publikowanych na blogach jest język polski.

§ 2

2.1. Tworzenie blogów przez Autorów poprzez zamieszczanie na nich wpisów i zdjęć służy przede wszystkim dokumentacji poszczególnych etapów budowy domu prowadzonej w oparciu o projekt autorstwa ARCHON+. Ma to na celu umożliwienie Autorom i Użytkownikom wymiany opinii, poglądów, informacji i praktycznej wiedzy związanej z budową domu, realizowaną według określonego projektu autorstwa ARCHON+.

2.2. Autorzy i Użytkownicy zobowiązani się do przestrzegania zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.

2.3. Wpisy i wypowiedzi publikowane przez Autorów powinny być przejrzyste, zrozumiałe, adekwatne do tematu, którego dotyczą i  poprawne językowo.

2.4. Zapis z § 2 ust. 3 dotyczy również komentarzy i wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników czytających blogi.

2.5. Autorzy zobowiązani są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić  lub  zakłócić  funkcjonowanie  serwisu internetowego www.archon.pl  oraz  do powstrzymywania się od  takiej formy prowadzenia bloga, która byłaby uciążliwa dla innych Autorów i Użytkowników.

2.6. Niedozwolone jest publikowanie przez Autorów wypowiedzi o charakterze obraźliwym, wulgarnym, powszechnie uznawanych za naganne, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających dobre obyczaje, normy moralne,  obrażających godność lub wypowiedzi naruszających  dobra  osobiste  innych osób lub przedsiębiorstw, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy.

2.7. Zapisy § 2 ust. 5 i ust. 6 dotyczą również wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników czytających blogi.

2.8. Zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie przez Autorów w treści bloga grafik, tekstów, zdjęć, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa.

2.9. Zabronione jest zamieszczanie zarówno przez Autorów, jak i Użytkowników treści o charakterze reklamowym, takich jak: reklamy, przekazy stanowiące reklamę ukrytą, odesłania do innych stron internetowych, teksty, grafiki, zdjęcia itp., pochodzące od osób trzecich i mające charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.

2.10. Autorzy i Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez nich treści.

§ 3

3.1. Osoba, która chce rozpocząć pisanie bloga zobowiązana jest do założenia konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: /konto/sign_up i podanie wymaganych w formularzu danych, tj. nick, adres email oraz hasło do konta.

3.2. Założenie konta i związane z nim podanie danych określonych w § 3 ust. 1 jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z możliwości pisania bloga.

3.3. Adres e-mail podany w procedurze rejestracji może być wykorzystywany przez Administratora w celu zapewnienia Autorom możliwości prowadzenia blogów. Adres e-mail jest niewidoczny dla innych Autorów i Użytkowników.

3.4. Autorzy blogów mają możliwość dołączania do publikowanych treści zdjęć.

3.5. Udostępniając zdjęcia, Autor udziela tym samym na rzecz Administratora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych zdjęć w zakresie:

  • publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem, poprzez zamieszczenie w katalogach Administratora oraz za pomocą płyt CD lub DVD, wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy samodzielnie lub w  połączeniu z innymi zdjęciami oraz publikowanie zdjęć na wszelkich innych polach eksploatacji w ramach przygotowanych przez Administratora materiałów marketingowych (m.in. reklamy, newslettery, mailingi, reklama drukowana), materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych będących własnością Administratora,
  • zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji zdjęcia, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwego korzystania z niego w zakresie pól eksploatacji, o których mowa powyżej.

3.6. Administrator zastrzega również możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Autorów na ich blogach poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Administratora, jak również wykorzystywania w zakresie określonym w § 3 ust. 5.

3.7. Zapis z ust. 6 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako nieodpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną przez Autorów na rzecz Administratora na wymienionych polach eksploatacji.

3.8. Użytkownik, który dodaje komentarz do treści publikowanych przez Autorów na blogach, zobowiązany jest do zamieszczenia właściwej treści wraz z podpisem, a ponadto do podania swojego adresu e-mail, który jest niewidoczny dla innych Użytkowników i Autorów.

§ 4

4.1. Administrator, Moderator oraz inne podmioty przez nich upoważnione, mają prawo do przeglądania i weryfikacji wpisów zamieszczanych na blogach i w komentarzach. W sytuacji, gdy treść wpisu bądź dodanego komentarza będzie niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają oni prawo do ich edytowania, blokowania bądź usuwania.

4.2. Administrator, Moderator oraz inne podmioty przez nich upoważnione, mają w szczególności prawo do usuwania wpisów i wypowiedzi  bezprawnych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, wulgarnych, nawołujących lub ukazujących przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagujących  treści  faszystowskie,  nazistowskie  i  inne  zakazane.

4.3. W razie rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi bądź Moderatorowi przysługuje prawo do upomnienia Autora lub Użytkownika oraz zablokowania i usunięcia bloga.

 

§ 5

5.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania i korzystania z możliwości pisania blogów oraz publikowana komentarzy do treści publikowanych na blogach Autorzy i Użytkownicy zobowiązani są przesłać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 3.

5.2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożlwiające kontakt ze zgłaszającym, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy. Ponadto konieczne jest zwięzłe określnie, czego reklamacja dotyczy, podanie okoliczności uzasadniających jej złożenie i  ewentualnie wskazanie żądanego sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Administratora.

5.4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętej decyzji Autor lub Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora pisemnie, na wskazany w reklamacji adres pocztowy.

§ 6

6.1. Administrator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.

6.2. O zmianach Regulaminu Autorzy i Użytkownicy zostaną uprzednio powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.achron.pl.

6.3. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania, chyba że co innego zostanie zastrzeżone.

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2016 r.

 

 

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?