Regulamin udostępniania treści

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze zdjęć, filmów, obrazów, ilustracji, słów, danych, informacji użytkowników portalu społecznościowego Instagram (zwanych „Treściami”) przez Barbarę Mendel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel na stronie archon.pl.

2. Organizatorem akcji jest właściciel strony internetowej archon.pl – Barbara Mendel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel, adres: ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, NIP: 681-100-32-25, REGON: 350786877, BDO 000027834

3. Czas trwania akcji jest nieoznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji w każdej chwili.

4. Akcja prowadzona jest w sieci Internet, bez ograniczeń terytorialnych, za pośrednictwem strony internetowej archon.pl i z wykorzystaniem treści użytkowników portalu społecznościowego Instagram.

5. Celem akcji jest możliwość wykorzystania przez Organizatora gotowych treści przygotowanych i opublikowanych przez użytkowników portalu społecznościowego Instagram na ich profilach, na których to treściach widać budynki lub budowle oraz ich wnętrza, które zostały wybudowane na podstawie projektów architektonicznych pozostających w ofercie e-sklepu archon.pl. Udostępnione Organizatorowi treści zostaną wykorzystane w prowadzonych przez Organizatora przedsięwzięciach marketingowych promujących produkty pozostające w ofercie e-sklepu archon.pl. Biorąc udział w akcji, uczestnik zawiera z Organizatorem umowę licencyjną na korzystanie z treści uczestnika.

6. Udostępnienie Organizatorowi treści do celów promocji produktów Organizatora nie wiąże się z ponoszeniem przez Organizatora kosztów wytworzenia i publikacji treści i jest dokonywane przez użytkownika nieodpłatnie.

7. Organizator będzie mógł wykorzystywać treści udostępnione online przez użytkownika przez czas nieoznaczony, do momentu, w którym:

 1. Organizator zdecyduje o zaprzestaniu korzystania z danej treści, lub
 2. użytkownik wycofa zgodę na udostępnienie treści Organizatorowi

Organizator może wykorzystywać udostępnione treści we własnych materiałach promocyjnych i reklamowych do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia umowy licencyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
Wycofanie zgody opisanej w lit. b) jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy licencyjnej i następuje poprzez przesłanie maila na adres wskazany w § 3 ust. 3 Regulaminu. Usunięcie treści, pod którą była umieszczona zgoda nie jest wycofaniem zgody w rozumieniu lit. b) powyżej i wymaga dla skuteczności złożenia wypowiedzenia, poinformowania Organizatora o usunięciu treści.

8. Treści udostępnione przez użytkowników mogą być przez Organizatora publikowane na stronie internetowej archon.pl, profilach archon.pl na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, Youtube oraz w newsletterze e-sklepu archon.pl a także w prasie drukowanej oraz materiałach marketingowych drukowanych.

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem archon.pl.

§ 2 Zasady udostępniania treści

1. Uczestnikiem akcji może być użytkownik, który jest pełnoletni oraz posiada profil na portalu społecznościowym Instagram o statusie publiczny.

2. Organizator nie wykorzysta treści, na których widać wizerunek osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania treści z wizerunkiem osoby fizycznej, jeżeli osoba ta wyraziła wcześniej zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i zawarła umowę na wykorzystanie wizerunku z Organizatorem.

4. Procedura udostępnienia treści Organizatorowi:

 1. Organizator wybiera interesującą go treść na profilu użytkownika i składa użytkownikowi w wiadomości prywatnej lub w komentarzu do treści prośbę o możliwość wykorzystania treści zgodnie z celem określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu, jednocześnie informując o Regulaminie akcji;
 2. użytkownik zainteresowany udostępnieniem Organizatorowi treści odpowiada hashtagiem #takarchon w komentarzu pod postem. Oznaczenie treści hashtagiem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wzięcie udziału w akcji;
 3. po umieszczeniu przez użytkownika hashtaga, Organizator udostępnia treść w miejscach określonych w § 1 ust. 8 Regulaminu.

§ 3 Prawa autorskie

1. Biorąc udział w akcji, uczestnik akcji oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści i udostępnienie treści Organizatorowi nie będzie naruszało praw osób trzecich.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z udostępnionych w ramach akcji treści w celach związanych z prowadzeniem akcji na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jej pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy.

3. Okres wypowiedzenia umowy licencyjnej wynosi jeden rok. Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia licencji użytkownik może złożyć przesyłając wiadomość na adres e-mail: marketing@archon.pl .

4. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do udzielania dalszych licencji (prawo sublicencjonowania) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Organizatorem lub podmiotom, które na zlecenie Organizatora będą świadczyły mu usługi marketingowe.

5. Uczestnik udostępniający treści oświadcza, że zwalnia Organizatora z wszelkich zobowiązań do zapłaty za korzystanie z jego treści oraz zwalnia Organizatora i wszystkie osoby działające na rzecz Organizatora od wszelkich roszczeń, w tym roszczeń osób trzecich, zobowiązań, niezależnie od charakteru, w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1 i związku z wykorzystaniem treści, co do których udzielił licencji.

6. Biorąc udział w akcji, uczestnik akcji oświadcza, że udziela Organizatorowi i podmiotom wskazanym w ust. 4 prawa do wykorzystywania i publicznego udostępniania w związku z korzystaniem z treści nazwy profilu, której uczestnik używa na swoim profilu w mediach społecznościowych, we wszystkich materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatora w celach komunikacyjnych i marketingowych. Dane te będą wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez okres wskazany w ust. 2.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych użytkowników, w postaci nazwy profilu w portalu społecznościowym Instagram jest Organizator.

2. Dane osobowe (w postaci nazwy profilu w portalu społecznościowym Instagram) użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia akcji opisanej w niniejszym Regulaminie oraz w celu rozpatrywania reklamacji związanych z udziałem w akcji, a także w razie roszczeń skierowanych przeciwko Organizatorowi wynikłych z korzystania z treści.

3. Dane osobowe uczestnika akcji w postaci nazwy profilu w portalu społecznościowym Instagram przetwarzane są w celu wykonania umowy licencyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i zawartej umowy licencyjnej. Dane mogą być również przetwarzane w celach archiwalnych oraz w celu obrony przed roszczeniami, w przypadku wysunięcia przez uczestnika lub podmioty trzecie roszczeń w związku z zawartą umową licencyjną. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Przekazanie Organizatorowi danych osobowych (w postaci nazwy profilu w portalu społecznościowym Instagram) jest warunkiem udziału w akcji.

5. Organizator będzie przetwarzał dane przez okres obowiązywania umowy licencyjnej, a po jej zakończeniu do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani danych.

6. Organizator może przekazywać dane uczestnika podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi marketingowe, usługi IT, usługi prawne lub księgowe.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników akcji przysługują im następujące prawa:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
Zwracamy uwagę, że:

 1. prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;
 3. ADO może odmówić usunięcia danych uczestnika akcji pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. w niektórych przypadkach ADO może odmówić uwzględnienia sprzeciwu uczestnika akcji na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności uczestnika akcji lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Dane osobowe uczestnika akcji (w postaci nazwy profilu w portalu społecznościowym Instagram) nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem udostępnienia danych osobowych Yotpo w ramach narzędzia agregującego posty z serwisu Instagram, szczegóły przetwarzania danych umieszczone zostały w polityce prywatności: https://www.archon.pl/polityka-prywatnosci-art-271

9. Ponadto uczestnikowi akcji przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Reklamacje dotyczące udziału w akcji

1. Uczestnik może powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z udziałem w akcji lub nieprawidłowościach w wykorzystaniu treści przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail na adres: marketing@archon.pl

2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz powód reklamacji i swoje żądanie dotyczące rozpatrzenia reklamacji.

3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą udziału w akcji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

2. W razie zaistnienia sporu użytkownik może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Organizatorowi przed właściwy sąd powszechny.

3. Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zmiany zasad dotyczących udzielania licencji i korzystania z treści, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Organizatora, a także w razie zmian mających zastosowanie do e-sklepu archon.pl.

4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej archon.pl. Regulamin wchodzi w życie wobec użytkowników w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, o ile wcześniej użytkownik nie zrezygnuje z udziału w akcji.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.05.2022.

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?