Nadanie numeru domu - jak i gdzie go uzyskać?

Nadanie numeru domu jest ważną procedurą w procesie budowy lub rejestracji nieruchomości. Numer domu, często nazywany numerem porządkowym, jest oficjalnym oznaczeniem, które pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie danej nieruchomości w obrębie danej miejscowości lub ulicy. Proces uzyskania numeru domu wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku w lokalnym urzędzie gminy lub miasta. Wniosek taki powinien być złożony po uzyskaniu pozwolenia na budowę, można to zrobić także w trakcie trwania budowy. Jeżeli wybudowany dom nadal nie ma numeru porządkowego, to należy go ustalić przed rozpoczęciem użytkowania nieruchomości. Sprawdźmy zatem, jak ustalić numer porządkowy i dlaczego jest to ważne?

Dlaczego numer domu jest ważny?

Co jest ważne w ustaleniu numeru budynku? Nadanie numeru domu jest kluczowe dla zarządzania przestrzennego i administracyjnego, mającym na celu zapewnienie porządku i efektywności w identyfikacji nieruchomości. Numer porządkowy budynku, będący wynikiem procesu nadania numeru, jest nie tylko formalnością, ale przede wszystkim praktycznym narzędziem ułatwiającym lokalizację danej nieruchomości, zarówno dla służb ratunkowych, dostawców, jak i korespondencji. W trakcie budowy, nadanie numeru porządkowego jest istotnym krokiem, umożliwiającym dalsze formalności związane z użytkowaniem budynku i jego ujęcie w ewidencji gruntów i budynków. Numer porządkowy ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla budynków mieszkalnych, ale również dla obiektów przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, wykonywania działalności gospodarczej, czy też innych funkcji publicznych. Ułatwia on komunikację, dostęp do usług, a także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Proces nadania numeru porządkowego, choć może wydawać się formalnością, jest niezbędnym krokiem w kierunku załatwienia wielu spraw związanych z użytkowaniem nieruchomości.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Co to jest numer porządkowy i kto może ubiegać się o jego nadanie?

Numer porządkowy to oficjalne oznaczenie przyznawane budynkom, które umożliwia ich jednoznaczne zidentyfikowanie w obrębie danej miejscowości lub ulicy. Jest to kluczowy element w systemie adresowym, ułatwiający lokalizację nieruchomości, zarządzanie przestrzenią miejską, a także dostarczanie usług i korespondencji. Numer porządkowy przyjmuje postać liczby całkowitej, a w przypadku potrzeby, może być uzupełniony o literę. Nadawanie numerów porządkowych regulowane jest przez lokalne organy administracji, takie jak wójt, burmistrz, czy prezydent miasta, i odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, mającymi na celu zachowanie czytelności i porządku w systemie adresowym.

Wniosek o nadanie numeru porządkowego może złożyć każda osoba, niekoniecznie będąca właścicielem budynku. Obejmuje to także użytkowników wieczystych, zarządców, czy dzierżawców. Procedura ta jest dostępna dla budynków już istniejących, w trakcie budowy, a nawet tych planowanych do wybudowania. W przypadku nowo wybudowanych obiektów, nadanie numeru porządkowego powinno nastąpić przed ich użytkowaniem. Numery porządkowe są wymagane nie tylko dla budynków mieszkalnych, ale również dla innych obiektów przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym budynków biurowych, szpitali, placówek edukacyjnych, czy obiektów wykorzystywanych na cele kultury i działalności gospodarczej.

Numer porządkowy budynku

Procedura nadania numeru krok po kroku

Procedura nadania numeru porządkowego budynku jest procesem, który pozwala na oficjalne zidentyfikowanie nieruchomości w przestrzeni miejskiej lub wiejskiej. Oto schemat postępowania krok po kroku, jak otrzymać numer porządkowy budynku.

1. Przygotowanie wniosku

Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku o nadanie numeru porządkowego. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące nieruchomości oraz jej właściciela lub osoby wnioskującej. Nie jest wymagane, aby wnioskodawca był właścicielem nieruchomości – wniosek może złożyć każdy, kto posiada interes prawny, np. użytkownik wieczysty, dzierżawca, czy zarządca.

2. Dołączenie dokumentów

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy względem nieruchomości oraz, w zależności od przypadku, kopię pozwolenia na budowę lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokumenty te są niezbędne do weryfikacji przez urząd prawa do złożenia wniosku oraz stanu prawnego nieruchomości.

3. Złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na kilka sposobów: osobiście w urzędzie miasta lub gminy, listownie lub elektronicznie, jeśli urząd przewiduje taką możliwość. Wybór metody zależy od preferencji wnioskodawcy oraz od dostępnych opcji w danym urzędzie.

4. Weryfikacja wniosku przez urząd

Po otrzymaniu wniosku, urząd przystępuje do jego weryfikacji. Sprawdzany jest komplet dołączonych  do wniosku dokumentów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, urząd informuje wnioskodawcę o konieczności dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. Ustalenie numeru porządkowego

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urząd proceduje do ustalenia numeru porządkowego dla danego budynku. Proces ten uwzględnia obowiązujące zasady nadawania numerów, takie jak kolejność numeryczna wzdłuż ulicy, parzystość i nieparzystość numerów, czy specyficzne wymogi dla budynków położonych przy więcej niż jednej ulicy.

6. Zawiadomienie o nadaniu numeru

Wnioskodawca oraz wszyscy zainteresowani (np. właściciele nieruchomości) otrzymują zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. Zawiadomienie to jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym nadanie numeru i powinno być przechowywane w dokumentacji nieruchomości.

7. Umieszczenie tabliczki z numerem

Ostatnim krokiem jest umieszczenie na budynku tabliczki z przyznanym numerem porządkowym. Tabliczka ta musi być zamontowana w miejscu widocznym, zgodnie z wytycznymi urzędu. Jest to obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości, który należy spełnić w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru.

Proces nadania numeru porządkowego jest istotnym elementem zarządzania przestrzenią publiczną, umożliwiającym efektywne lokalizowanie nieruchomości, a także jest wymogiem prawnym dla wszystkich budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi.

Czytaj także: "Zgłoszenie zakończenia budowy"

 

Nadanie numeru domu - Dom w narcyzach 8 (B)

Gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru budynku?

Wniosek o nadanie numeru budynku należy złożyć w odpowiedniej instytucji administracji publicznej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie ewidencją gruntów i budynków na danym terenie. Instytucje te różnią się w zależności od lokalizacji nieruchomości. Oto ogólne wytyczne dotyczące tego, gdzie i jak można złożyć wniosek:

Instytucje odpowiedzialne za nadanie numeru:

Urząd Miasta lub Gminy – w większości przypadków wniosek o nadanie numeru porządkowego składa się w urzędzie miasta lub gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość.

Urząd Dzielnicy – w niektórych większych miastach, takich jak Warszawa, sprawy te mogą być również załatwiane w urzędach dzielnicowych.

Sposoby składania wniosków o nadanie numeru porządkowego budynku:

Osobiście – można złożyć wniosek osobiście, odwiedzając wybrany urząd miasta lub gminy. Jest to dobra okazja, aby upewnić się, że wszystkie potrzebne dokumenty są kompletnie i poprawnie przygotowane oraz aby ewentualnie od razu odpowiedzieć na dodatkowe pytania urzędnika.

Listownie – wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można również wysłać pocztą. Warto wtedy wysłać dokumenty listem poleconym, aby mieć potwierdzenie ich nadania i otrzymania przez urząd.

Elektronicznie – w zależności od urzędu, istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie, poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub inne dedykowane systemy elektroniczne urzędu. Do złożenia wniosku elektronicznie zazwyczaj wymagany jest Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Przed złożeniem wniosku, warto sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego urzędu lub bezpośrednio w urzędzie, jakie dokładnie dokumenty są wymagane oraz czy dostępne są wzory wniosków do pobrania. W niektórych przypadkach, szczególnie przy składaniu wniosku elektronicznie, może być również wymagane uiszczenie opłaty skarbowej, choć w wielu przypadkach procedura nadania numeru porządkowego jest bezpłatna.

Czytaj także: "Odbiór domu i częściowy odbiór domu - różnice"

Jakie dokumenty są potrzebne do nadania numeru domu?

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru domu, konieczne jest przygotowanie i dostarczenie odpowiednich dokumentów, które umożliwią urzędowi miasta lub gminy przeprowadzenie procedury i ustalenie numeru porządkowego dla danej nieruchomości. Oto lista dokumentów, które są zazwyczaj wymagane w procesie nadania numeru domu:

 • wniosek o nadanie numeru porządkowego – podstawowy dokument, w którym wnioskodawca prosi o przyznanie numeru porządkowego dla budynku; wniosek powinien zawierać dokładne dane wnioskodawcy oraz opis lokalizacji nieruchomości, dla której ma być nadany numer,
 • dowód tożsamości wnioskodawcy – kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek,
 • dokument potwierdzający status prawny do nieruchomości – może to być akt własności, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę,
 • mapa lub wypis z rejestru gruntów – dokument zawierający informację o położeniu budynku na działce oraz jej granice, co ułatwia ustalenie numeru porządkowego w kontekście lokalizacji innych budynków i działek w okolicy,
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik właściciela nieruchomości, konieczne jest dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa,
 • potwierdzenie uiszczenia ewentualnej opłaty skarbowej – jeśli procedura nadania numeru porządkowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, należy dołączyć do wniosku potwierdzenie jej zapłacenia.

Warto pamiętać, że dokładny zakres wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od lokalnych przepisów i praktyk urzędu miasta lub gminy, dlatego przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie aktualnych wymagań bezpośrednio w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Ponadto, po nadaniu numeru porządkowego, właściciele danej nieruchomości mają obowiązek zamontowania tabliczki z nadanym numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku, co jest ważnym elementem finalizującym cały proces.

Ile czasu trzeba czekać na nadanie numeru?

Orientacyjny czas oczekiwania na decyzję o ustaleniu numeru porządkowego budynku oraz otrzymanie zawiadomienia o nadanym numerze wynosi do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Jest to standardowy czas, w którym urzędy dążą do zakończenia procedury nadania numeru porządkowego, jednak faktyczny czas może się różnić w zależności od specyficznych okoliczności, takich jak obciążenie pracy urzędu, potrzeba dodatkowej weryfikacji informacji zawartych we wniosku, czy też konieczność uzgodnienia numeracji w przypadku skomplikowanych lokalizacji budynków.

Warto zaznaczyć, że przepisy nie określają dokładnego terminu, w jakim urząd jest zobowiązany wydać zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, ale praktyka pokazuje, że większość urzędów stara się przestrzegać wspomnianego okresu 30 dni. W przypadku ewentualnych opóźnień zawsze można skontaktować się z urzędem w celu uzyskania informacji o statusie wniosku.

Nadanie numeru domu - Dom w renklodach 15 (G2)

Kto nadaje numery porządkowe i jakie są zasady ich ustalania?

Nadawanie numerów porządkowych jest zadaniem realizowanym przez lokalne organy administracji publicznej, odpowiedzialne za zarządzanie przestrzenią miejską i ewidencją nieruchomości. W Polsce za nadanie numerów porządkowych zazwyczaj odpowiadają:

 • Wójt (w gminach wiejskich),
 • Burmistrz (w gminach miejskich),
 • Prezydent miasta (w miastach na prawach powiatu).

Proces nadawania numerów porządkowych jest regulowany przez odpowiednie przepisy prawa lokalnego oraz ogólnokrajowe, takie jak rozporządzenia dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Istnieje kilka podstawowych zasad, które są stosowane przy przydzielaniu numerów porządkowych:

 • sekwencyjność - numery porządkowe przydzielane są kolejno wzdłuż danej ulicy lub drogi, zazwyczaj zaczynając od strony najbliżej centrum miejscowości lub od głównej drogi dojazdowej,
 • parzystość i nieparzystość - w wielu miejscach przyjęta jest zasada, że po jednej stronie ulicy znajdują się numery parzyste, a po przeciwnej stronie numery nieparzyste; ułatwia to orientację i lokalizację poszczególnych adresów,
 • dostosowanie do istniejącej zabudowy - w przypadku istniejącej zabudowy, nowe numery porządkowe są przydzielane w taki sposób, aby były spójne z już istniejącą numeracją, co czasami może oznaczać wprowadzenie numerów z literami (np. 12A, 12B) w przypadku, gdy pomiędzy istniejącymi budynkami powstaje nowy obiekt,
 • specjalne przypadki - dla obiektów o szczególnych charakterystykach lub lokalizacji, takich jak budynki rozmieszczone w głębi działki, wielorodzinne kompleksy mieszkaniowe czy obiekty z wieloma wejściami, mogą być stosowane indywidualne zasady nadawania numerów, w tym przydzielenie wielu numerów porządkowych jednemu obiektowi,
 • zmiany w numeracji - w przypadkach, gdy istnieje potrzeba zmiany istniejącej numeracji (np. z powodu zmian w układzie urbanistycznym), organy administracji mogą dokonywać korekt, zawsze jednak z zachowaniem jak największej ciągłości i logiczności numeracji.

Decyzje o nadaniu numeru porządkowego są wydawane na wniosek zainteresowanych stron, takich jak właściciele nieruchomości, deweloperzy czy zarządcy budynków, a cały proces jest ściśle regulowany, aby zapewnić jednoznaczność adresów i ułatwić orientację w przestrzeni miejskiej.

Czytaj także: "Pozwolenie na użytkowanie"

Obowiązki po otrzymaniu numeru - montaż tabliczki

Po otrzymaniu numeru porządkowego dla budynku, właściciel nieruchomości lub inna osoba odpowiedzialna (np. zarządca) ma określone obowiązki, które musi spełnić, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z przepisami oznakowanie nieruchomości. Jednym z najważniejszych obowiązków jest zamontowanie tabliczki z numerem porządkowym. Oto kluczowe informacje dotyczące tego obowiązku:

Montaż tabliczki z numerem porządkowym

Lokalizacja tabliczki: Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w miejscu dobrze widocznym z przestrzeni publicznej, najczęściej na ścianie frontowej budynku, skierowanej w stronę drogi lub ulicy, przy której nieruchomość się znajduje. W przypadku, gdy budynek jest oddalony od drogi, tabliczka może być zamontowana na ogrodzeniu lub innym stałym elemencie znajdującym się bliżej drogi.

Wymogi dotyczące tabliczki: Tabliczka powinna być wykonana z trwałych materiałów, zapewniających czytelność numeru przez długi czas. Wymogi dotyczące rozmiaru tabliczki, kolorystyki, czy rodzaju czcionki mogą być określone przez lokalne przepisy lub zalecenia urzędu, dlatego warto zapoznać się z lokalnymi wytycznymi.

Termin montażu: Tabliczkę z numerem porządkowym należy zamontować w określonym przez prawo lub zalecenia lokalne urzędu terminie, który najczęściej wynosi 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru. Szybki montaż tabliczki jest ważny nie tylko ze względów prawnych, ale także praktycznych, ułatwiając identyfikację nieruchomości dla służb, dostawców i gości.

Koszty: Zakup i montaż tabliczki z numerem porządkowym leży po stronie właściciela nieruchomości. Koszty te zależą od wybranego materiału, rozmiaru i wykonawcy.

Dlaczego montaż tabliczki jest ważny?

Łatwiejsza lokalizacja inwestycji: Tabliczka z numerem ułatwia lokalizację nieruchomości służbom ratunkowym, pocztowym, dostawcom oraz gościom.

Zgodność z prawem: Spełnienie obowiązku montażu tabliczki jest wymogiem prawnym, którego nieprzestrzeganie może skutkować różnego rodzaju sankcjami administracyjnymi.

Identyfikacja nieruchomości: Numer porządkowy wraz z tabliczką stanowi oficjalne oznaczenie nieruchomości w systemie adresowym gminy lub miasta.

Podsumowując, właściwe oznakowanie nieruchomości numerem porządkowym jest kluczowym elementem zarządzania przestrzenią miejską i administracyjnego porządku, a także pełni praktyczną funkcję w codziennym życiu, ułatwiając identyfikację i lokalizację budynków.

Tabliczka z numerem domu

Czy można odwołać się od decyzji o nadaniu numeru?

Przepisy nie przewidują bezpośredniej możliwości odwołania się od decyzji o nadaniu numeru porządkowego. Jeśli wniosek o nadanie numeru porządkowego spełnia wszystkie wymagane kryteria i warunki, urząd nie ma formalnych podstaw, aby odmówić nadania numeru. Oznacza to, że decyzja o nadaniu numeru porządkowego jest zazwyczaj ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej w typowy sposób, jaki ma miejsce w przypadku innych decyzji administracyjnych.

Jednakże, w sytuacji, gdy osoba zainteresowana jest niezadowolona z działania urzędu lub uważa, że proces nadania numeru porządkowego naruszył obowiązujące przepisy, może podjąć próbę skorzystania z ogólnych środków ochrony prawnej. Obejmuje to na przykład możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, ale tylko po wyczerpaniu drogi administracyjnej, czyli po formalnym wezwaniu urzędu do usunięcia naruszenia prawa. Ważne jest, aby przed podjęciem takich kroków skonsultować się z prawnikiem, aby ocenić szanse i zasadność takiego działania.

Brak numeru porządkowego dla budynku może prowadzić do szeregu konsekwencji administracyjnych i praktycznych, w tym:

 • trudności z prawidłowym zarejestrowaniem adresu w urzędowych rejestrach,
 • problemy z dostarczaniem przesyłek, usług komunalnych czy interwencji służb ratunkowych,
 • potencjalne komplikacje przy próbach rejestracji działalności gospodarczej lub innych formalnościach wymagających podania adresu.

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?