Kosztorys inwestorski - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Kosztorys inwestorski jest kluczowym elementem każdego projektu budowlanego, zarówno dla małych, prywatnych inwestycji, jak i dla dużych przedsięwzięć komercyjnych. W artykule zwrócimy uwagę na znaczenie kosztorysu w planowaniu finansowym, podkreślając jego rolę w efektywnym zarządzaniu budżetem oraz w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Poruszymy kwestię złożoności procesu tworzenia i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, uwzględniając różne elementy takie jak koszty materiałów, robocizny, sprzętu, a także potencjalne ryzyka i nieprzewidziane wydatki.

Co to jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski jest niezbędnym narzędziem w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych. Jego głównym zadaniem jest oszacowanie wartości planowanych kosztów robót budowlanych danej inwestycji, jeszcze przed podjęciem decyzji o jej realizacji. Umożliwia Inwestorowi ocenę, czy stać go na planowane przedsięwzięcie, co stanowi punkt odniesienia do ofert cenowych proponowanych przez wykonawców.

Aby sporządzić kosztorys, konieczne są: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz rzetelny przedmiar robót. Ten, jest bardzo istotną częścią kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, „Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych”.

Kosztorys zawiera wykazy potrzebnych materiałów budowlanych i sprzętu, a uzyskane wyniki zestawiane są z cenami jednostkowymi robót i materiałów. Ważne jest, że kosztorys inwestorski daje jedynie szacunkową wartość realizacji przedsięwzięcia budowlanego i powinien być punktem odniesienia do rynkowych realiów.

Kosztorys inwestorski można sporządzić amatorsko, co jednak wiąże się z wysokim ryzykiem błędu i może być rozczarowaniem w porównaniu z rzeczywistością rynkową. Alternatywnie, można zlecić wykonanie kosztorysu zawodowemu kosztorysantowi, co zapewni realny obraz wartości przedsięwzięcia oraz wskazówki dotyczące potencjalnych oszczędności.

W kontekście inwestycji prywatnych, jak budowa domu jednorodzinnego, kosztorys budowlany ma charakter informacyjno-porównawczy, służąc do oceny wartości inwestycji w świetle dostępnej wiedzy i porównywania z cenami rynkowymi. W przypadku zamówień publicznych kosztorys służy do oszacowania wartości robót budowlanych, a ostateczna cena tych robót określana jest dopiero w ofertach złożonych w przetargu. Dobrze przygotowany kosztorys inwestorski, charakteryzujący się rzetelnością i szczegółowością, jest kluczowy w opracowaniu ogłoszenia przetargowego, co pozwala na dokładne określenie oferty przez wykonawcę, uwzględniając jego koszty i marżę oraz możliwości korzystniejszych rozwiązań technologicznych czy materiałowych. Aby sporządzić kosztorys inwestorski, niezbędne są: projekt przetargowy, projekt budowlany wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe poczynione do kosztorysowania i ceny jednostkowe robót podstawowych.

Co znajdziesz w kosztorysie inwestorskim?

Kosztorys inwestorski to szczegółowy dokument, tworzony na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wspominanych powyżej dokumentów. Do wykonania kosztorysu inwestorskiego potrzebny jest:

 • przedmiar robót - jest istotną częścią kosztorysu inwestorskiego; stanowi on wstępne zestawienie i wyliczenie ilości robót, materiałów i pracy potrzebnych do realizacji projektu budowlanego, a także dostarcza szczegółowych informacji o zakresie i rodzaju poszczególnych prac, które są niezbędne do precyzyjnego oszacowania kosztów całego przedsięwzięcia w kosztorysie inwestorskim,
 • szczegółowy opis robót - opisuje wszystkie prace, które będą wykonane w ramach projektu wraz z ich zakresem i specyfikacją,
 • koszty materiałów - podaje szczegółowe informacje o materiałach niezbędnych do realizacji projektu, w tym ich ilościach i cenach,
 • koszty robocizny - zawiera oszacowanie kosztów pracy, uwzględniając czas pracy i stawki za godzinę pracy dla różnych rodzajów pracowników,
 • koszty maszyn i sprzętu - określa koszty wynajmu lub zakupu sprzętu potrzebnego do wykonania projektu,
 • koszty pośrednie – to wszystkie koszty, które ponosi przedsiębiorca budowlany na realizację obiektu, a nie są ujęte bezpośrednio w normach na wykonywanie robót, np. koszty dowozu pracowników, koszty wyposażenia ich w narzędzia i środki BHP, koszty urlopów pracowników, ubezpieczenie, obsługa administracyjna firmy,
 • marża zysku - procent dodany do kosztów, który stanowi środki wyłącznie dla wykonawcy,
 • podsumowanie i całkowity koszt - podsumowanie wszystkich wyżej wymienionych kosztów, dające całościowy obraz finansowy projektu.

Kosztorys inwestorski jest kluczowy dla właściwego planowania budżetu i zarządzania finansami projektu, a także umożliwia ocenę opłacalności wykonania inwestycji. Jego precyzja i szczegółowość są niezwykle ważne dla sukcesu każdej inwestycji budowlanej.

Kiedy kosztorys inwestorski jest wymagany i dlaczego jest kluczowy dla Twojego budżetu?

Kosztorys inwestorski jest wymagany przede wszystkim w przypadku projektów realizowanych w zamówieniach publicznych, gdzie jest niezbędny do oszacowania wartości robót budowlanych przed ogłoszeniem przetargu. Sporządzony kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych jest również kluczowy dla budżetu, ponieważ:

 • zapewnia dokładną ocenę kosztów - kosztorys pozwala na szczegółowe oszacowanie wszystkich wydatków związanych z realizacją projektu, co jest podstawą do efektywnego planowania finansowego,
 • pomaga w zarządzaniu ryzykiem - uwzględniając potencjalne ryzyka i rezerwę na nieprzewidziane wydatki, kosztorys pomaga w minimalizowaniu ryzyka przekroczenia budżetu,
 • umożliwia porównanie ofert - w przypadku zamówień publicznych kosztorys stanowi bazę do porównywania ofert cenowych od wykonawców, co sprzyja transparentności i uczciwej konkurencji,
 • informuje o opłacalności projektu - kosztorys pozwala Inwestorowi ocenić, czy projekt jest ekonomicznie opłacalny i czy możliwe jest jego sfinansowanie.

Kosztorys inwestorski - kiedy jest wymagany

Samemu czy z ekspertem? Jak najlepiej sporządzić kosztorys inwestorski?

Sporządzanie kosztorysu inwestorskiego można podjąć samodzielnie lub z pomocą eksperta, ale ważne jest, aby rozważyć kilka kluczowych czynników:

 • znaczenie kosztorysu - kosztorys budowlany jest niezwykle ważnym dokumentem, określającym planowane koszty poszczególnych robót budowlanych, co ma ogromne znaczenie dla powodzenia inwestycji; jest to obszerny dokument, który dokładnie określa zamówienia na roboty budowlane, w tym propozycje cen wykonawców i stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia,
 • ryzyko błędu - samodzielne sporządzenie kosztorysu niesie ze sobą duże ryzyko błędu, które może prowadzić do nieudanej inwestycji i problemów finansowych; z tego powodu, jeśli nie posiadasz odpowiednich umiejętności i wiedzy, warto zwrócić się do specjalisty, czyli kosztorysanta z odpowiednim wykształceniem w dziedzinie budownictwa,
 • koszty usługi eksperta - średnia stawka godzinowa pracy kosztorysanta może się różnić w zależności od wielu czynników; całkowity koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego zależy od metrażu, złożoności projektu, czasu realizacji dokumentu i złożoności dokumentacji projektowej.

Podsumowując, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności i doświadczenia, lepiej zlecić sporządzenie kosztorysu profesjonalnemu kosztorysantowi, aby uniknąć błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe.

Pułapki i problemy przy kosztorysowaniu - co może pójść nie tak i jak tego uniknąć?

Przy kosztorysowaniu mogą pojawić się różne pułapki i problemy, które mogą prowadzić do błędów i przekroczenia budżetu. Oto kilka przykładów, co może pójść nie tak i jak tego uniknąć:

 • niedokładne lub nieaktualne ceny materiałów - ceny materiałów budowlanych mogą się zmieniać, więc ważne jest, aby korzystać z aktualnych i dokładnych danych cenowych,
 • błędy w pomiarach - ich dokładność jest kluczowa; należy dokładnie sprawdzić i weryfikować wszystkie pomiary,
 • niedoszacowanie kosztów robocizny - koszty pracy mogą być trudne do oszacowania, szczególnie w przypadku nieprzewidzianych opóźnień lub problemów,
 • nieprzewidziane wydatki - zawsze warto uwzględnić rezerwę na nieprzewidziane wydatki, aby mieć pewność, że budżet pokryje wszystkie możliwe koszty,
 • zbyt optymistyczne założenia - realistyczne podejście do kosztów i czasu realizacji projektu jest kluczowe,
 • brak doświadczenia - zlecanie sporządzenia kosztorysu profesjonalnemu kosztorysantowi może pomóc uniknąć wielu błędów i zagwarantować dokładność.

Kosztorys inwestorski -pułapki i problemy przy kosztorysowaniu

Rola kosztorysu inwestorskiego w procesie przetargowym i jego wpływ na decyzje finansowe

Kosztorys inwestorski odgrywa kluczową rolę w procesie przetargowym i wpływa znacząco na decyzje finansowe w następujący sposób:

 • ocena wartości projektu - kosztorys stanowi podstawę do oceny wartości całego projektu budowlanego, co jest istotne przy określaniu budżetu i planowania finansowego,
 • podstawa do ogłoszenia przetargu - w zamówieniach publicznych kosztorys inwestorski jest wykorzystywany do określenia wartości zamówienia, co jest niezbędne do prawidłowego ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej,
 • porównanie i wybór ofert - kosztorys umożliwia zamawiającemu porównanie ofert przetargowych pod kątem ceny i zakresu i prac budowlanych, co pomaga w wybraniu najkorzystniejszej oferty,
 • zarządzanie ryzykiem i kontrola kosztów - kosztorys pomaga w identyfikacji potencjalnych ryzyk finansowych oraz w kontroli kosztów projektu, co jest kluczowe dla utrzymania dyscypliny budżetowej,
 • decyzje inwestycyjne - kosztorys dostarcza Inwestorom konkretnych informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji finansowych, w tym oceny opłacalności projektu.

Kosztorys inwestorski - wnioski

Kluczowe wnioski o kosztorysie inwestorskim

Kluczowe wnioski dotyczące kosztorysu inwestorskiego są następujące:

 • niezbędny element planowania budżetu - kosztorys inwestorski jest kluczowym narzędziem do efektywnego planowania i zarządzania budżetem projektu,
 • podstawa do oceny wartości projektu - umożliwia dokładne oszacowanie kosztów całego przedsięwzięcia, co jest istotne dla oceny opłacalności projektu,
 • ważny w procesie przetargowym - w zamówieniach publicznych kosztorys ofertowy stanowi podstawę do ogłoszenia przetargu i oceny ofert,
 • zarządzanie ryzykiem - pomaga w identyfikowaniu i kontrolowaniu ryzyka finansowego,
 • wymaga dokładności i aktualności - dokładność i aktualność danych w kosztorysie są kluczowe dla jego wiarygodności i przydatności,
 • zalecane zatrudnienie eksperta - ze względu na złożoność i ryzyko błędu, często zaleca się korzystanie z usług profesjonalnego kosztorysanta.

 

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?