Projekt wykonawczy a projekt budowlany - jakie są różnice?

By rozpocząć budowę domu, każdy Inwestor musi zgromadzić dokumentację projektową, dzięki której uzyska stosowne pozwolenia. Sprawdź, co powinien zawierać projekt budowlany, co to jest projekt wykonawczy oraz czym różnią się od siebie. Zagadnienia te omawiamy w poniższym artykule, z którego dowiesz się także, jaki zakres dokumentacji architektoniczno - budowlanej obejmują projekty domów ARCHON+ i co dzięki temu możesz zyskać.

Co to jest projekt wykonawczy?

Definicję projektu wykonawczego podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo zamówień publicznych, która dotyczy inwestycji realizowanych ze środków publicznych, które to inwestycje wymagają przedłożenia projektu wykonawczego. W skład dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia wchodzi także projekt wykonawczy. Zgodnie z § 5. ust. 1. Rozporządzenia: „Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.” Ponieważ budowa domu jednorodzinnego nie jest inwestycją realizowaną ze środków publicznych, ale ze środków prywatnych Inwestora, opracowanie projektu wykonawczego budowanego domu nie jest wymagane.

Czy projekt wykonawczy jest obowiązkowy?

Projekt wykonawczy nie jest dokumentem obowiązkowym przy budowie domu jednorodzinnego. Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem rozwiązań, które zostały zawarte w projekcie architektoniczno - budowalnym. Dobrze opracowany projekt architektoniczno- budowlany pozwala na bezproblemową realizację domu, dzięki czemu nie ma konieczności opracowywania dodatkowo projektów wykonawczych.

Kiedy należy przygotować projekt wykonawczy?

Jak wspomniano wcześniej, obowiązek sporządzenia projektu wykonawczego dotyczy inwestycji realizowanych w drodze przetargów publicznych oraz Inwestorów uczestniczących w takich inwestycjach. Natomiast Inwestorzy, którzy budują domy jednorodzinne, nie są do tego zobligowani.

Co powinien zawierać projekt wykonawczy domu?

W projekcie wykonawczym zawiera się szczegółowe rysunki elementów i detali konstrukcyjnych i architektonicznych. W zależności od rodzaju budynku dokumentacja projektowa dotyczy detali architektonicznych, urządzeń budowlanych, a także robót w zakresie instalacji budowlanych i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające.

Jakie są rodzaje projektów wykonawczych?

Wyróżniamy trzy rodzaje projektów wykonawczych, są nimi:

 • projekty wykonawcze dotyczące konstrukcji,
 • projekty wykonawcze dotyczące architektury,
 • projekty wykonawcze branżowe.

Co to jest projekt budowlany?

Projekt budowlany jest kompletną dokumentacją, dotyczącą danej inwestycji budowlanej, obowiązkową dla uzyskania pozwolenia na budowę lub do złożenia wniosku zgłoszenia budowy. Całość obejmuje zestaw dokumentów, które określają wszystkie założenia projektowe inwestycji i podlegają zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno - budowlanej.

Co zawiera projekt budowlany?

W wyniku nowelizacji, od dnia 19.09.2021 r. obowiązująca w polskim Prawie budowlanym forma opracowania projektu budowlanego to dokumentacja, która obejmuje kilka składowych. Na projekt budowlany składa się:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

Prawo budowlane szczegółowo także określa zawartość poszczególnych elementów dokumentacji projektu. Zakres opracowania każdego z nich omawiamy dokładnie w art. Zmiany w prawie budowlanym 2020 i nowa forma projektu.

Zgodnie z nowymi przepisami, do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy należy załączyć po trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Inwestora, drugi dla organu zatwierdzającego projekt oraz trzeci dla właściwego organu nadzoru budowlanego. Mimo że projekt techniczny nie jest dokumentem wymaganym do pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy, to należy go przygotować, zanim rozpoczną się roboty budowlane i przekazać, wraz z dwiema pozostałymi częściami projektu budowlanego, kierownikowi budowy, który odpowiada za wykonanie robót budowlanych i ma obowiązek udostępnienia go nadzorowi budowlanemu na każde jego żądanie. Projekt techniczny musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Projektant opracowujący projekt techniczny powinien kierować tymi projektami.

Sprawdź nasze Projekty domów parterowych

Jakie dodatkowe dokumenty powinien zawierać projekt budowlany?

W projekcie budowlanym powinny się znaleźć także dodatkowo opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz innych dokumentów. Powinno także być załączone zaświadczenie o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, aktualne na dzień opracowania projektu.

Kto zatwierdza projekt budowlany?

Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wydaje na wniosek Inwestora właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. W pierwszej kolejności zatwierdza on projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt techniczny, zgodnie z przepisami ujętymi w nowelizacji, nie jest weryfikowany przez organy wydające pozwolenie na budowę. Projekt ten składa się w urzędzie na etapie zakończenia robót budowlanych lub podczas składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Znajdź dla siebie dom Twoich marzeń! Sprawdź nasze Projekty domów nowoczesnych

Projekt budowlany a projekt wykonawczy - jakie są różnice?

Zasadnicze różnice pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym wynikają z zawartości poszczególnych dokumentów oraz ich przeznaczenia. Są projektami, które wykorzystuje się na różnych etapach realizacji inwestycji. Każdy z nich definiowany jest przez inne normy prawne.

Projekt budowlany

 • jest zbiorem dokumentów oraz projektów, dotyczących inwestycji budowlanej i podlega zatwierdzeniu,
 • jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy,
 • musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • musi on uwzględniać wszystkie założenia projektowe planowanej inwestycji budowlanej,
 • musi być zgodny z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a jeśli plan nie został opracowany dla danego terenu, musi być zgodny z wymogami ujętymi w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Projekt wykonawczy

 • jest opracowywany na podstawie projektu budowlanego,
 • jest wymaganym dokumentem przy realizacji inwestycji ze środków publicznych,
 • powinien on uzupełniać i uszczegóławiać informacje zawarte w projekcie budowlanym i dokładnie opisywać poszczególne parametry techniczne w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót.

Projekt architektoniczno-budowlany ARCHON+ zawiera wiele detali wykonawczych, szczególnie w zakresie konstrukcji, aby zagwarantować komfortową realizację inwestycji.

Jaki jest zakres opracowania dokumentacji projektu architektoniczno – budowlanego ARCHON+ ?

Planując zakup projektu domu, warto zwrócić uwagę na zakres dokumentacji projektowej.

Biuro Projektów ARCHON+ oferuje swoim Klientom profesjonalne i kompletnie opracowane gotowe projekty domów. Każdy obejmuje szczegółowo opracowaną część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną, co gwarantuje Inwestorowi płynną i bezproblemową budowę. Dysponując projektem, który jest skoordynowaną branżowo dokumentacją, zyskujemy pewność, że wszystkie najważniejsze kwestie zostały w niej w optymalny sposób rozwiązane i zaprojektowane. Wszechstronne opracowana dokumentacja projektowa to duże ułatwienie zarówno na etapie adaptacji, podczas której można w łatwy i szybki sposób wprowadzać ewentualne modyfikacje oraz podczas organizacji budowy i prowadzenia prac. Bazując na dokumentacji ARCHON+ Inwestor od początku zna dokładny zakres wszystkich robót, jakie należy wykonać na poszczególnych etapach budowy. Pełną zawartość projektu domu ARCHON+ prezentujemy w artykule: Co zawiera gotowy projekt domu.

Atutem projektów domów ARCHON+ są także aktualne kosztorysy budowlane, opracowywane na podstawie cen krajowych Sekocenbudu, dzięki czemu odzwierciedlają rzeczywiste koszty budowy domu. Każdy Inwestor do wybranego projektu domu może zamówić profesjonalnie opracowany kosztorys, zawierający szczegółowe wyliczenia i zestawienia kosztów dla poszczególnych etapów budowy. Kosztorys ułatwia prace związane z organizacją budowy oraz realizacją inwestycji, umożliwia łatwą weryfikację poprawności przebiegu robót budowlanych oraz pełną kontrolę wydatków. Częścią kosztorysu jest "przedmiar robót" czyli lista prac, koniecznych do wykonania na danym etapie budowy wraz z opisem sposobu ich wykonania oraz pełne zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu. Już teraz sprawdź, dlaczego warto budować z kosztorysem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną kolekcją projektów domów ARCHON+. Pomoc wyborze projektu zgodnego z wymogami MPZP / WZ oraz oczekiwaniami funkcjonalnymi mieszkańców zapewniają Doradcy Projektowi ARCHON+.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Jesteśmy teraz dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?