Polski Ład a kredyty hipoteczne

Uzyskanie kredytu hipotecznego wymaga wykazania przed bankiem odpowiedniej zdolności kredytowej. Jednak to nie wszystko, ponieważ, by otrzymać kredyt hipoteczny, konieczny jest również wkład własny. Dla wielu rodzin to poważny problem, który utrudnia lub wręcz uniemożliwia im kupno mieszkania, czy budowę domu. Zapowiedziane w „Polskim Ładzie" zamiany przewidują dofinansowanie wkładu własnego kredytów mieszkaniowych, a także bonus za posiadanie dzieci i dodatkowe dopłaty do kredytu hipotecznego dla rodzin wielodzietnych. A to nie jedyne deklarowane formy wsparcia. Zobacz, jakie formy pomocy przewidziano w ramach „Nowego Ładu", sprawdź, kto będzie mógł uzyskać kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego i ile wyniosą dopłaty do kredytów.

Polski Ład - co to jest?

„Polski Ład” to program zmian w polityce gospodarczej i społecznej państwa, mający na celu odbudowę po kryzysie związanym z epidemią Covid – 19, znany również pod nazwą „Nowy Ład”. Ogłoszony został przez przedstawicieli partii rządzącej w dniu 15 maja 2021 r. Na realizację zapowiedzianych w „Polskim Ładzie” projektów przewiduje się przeznaczyć do 2030 roku ponad 650 mld zł. Celem programu jest zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia. Program obejmuje 10 obszarów, które dotyczą następujących kwestii: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Wśród założeń programu „Polski Ładu” przewidziano między innymi:

 • wprowadzenie rozwiązań usprawniających działanie służby zdrowia i wzrost dofinansowania na zdrowie w ciągu 6 lat do poziomu 7% PKB,
 • obniżenie podatków, podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego, a także podniesienie progu podatkowego drugiego z 85 tys. zł do 120 tys. zł,
 • wyższe emerytury i brak podatku PIT dla emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia w wysokości do 2 500 zł brutto,
 • 500 tys. nowych miejsc pracy, czyli plan stworzenia dodatkowych miejsc pracy, dzięki inwestycjom, m.in.: w infrastrukturę, transport, usługi publiczne, cyfryzację,
 • rozwiązania, wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkaniowym Polaków, w tym dopłaty do kredytów hipotecznych w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego" oraz zmiany w zakresie budownictwa jednorodzinnego, poprzez wprowadzenie uproszczeń proceduralnych - czyli budowa domu do 70m2 bez dodatkowych formalności.

W ramach ujętego w „Polskim Ładzie” obszaru „Rodzina i dom w centrum życia” zapowiedziano dofinansowania i pomoc w uzyskaniu pierwszego mieszkania lub w spłacie kredytu. Można tutaj wyróżnić dwie grupy beneficjentów planowanych zmian: jedna grupa to osoby, które będą mogły zaciągnąć kredyt hipoteczny, nie posiadając wystarczających oszczędności na wkład własny, druga grupa to rodziny wielodzietne oraz osoby, korzystające z mieszkalnictwa społecznego, które będą uprawnione do dofinansowania kredytu. Oprócz gwarancji wkładu własnego i dopłat do kredytu wstępne założenia programu Polski Ład przewidują również dopłaty do zakupu mieszkania czy budowy domu w formie bonu mieszkaniowego.

Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego - „Polski Ład”

Założeniem „Polskiego Ładu” jest m.in. wsparcie rodzin w zakupie własnego mieszkania z rynku pierwotnego, wtórnego, społecznego lub budowie domu poprzez ułatwienie im finansowania i wzięcia kredytu. Każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego, który zazwyczaj sięga ok. 20 % wartości nieruchomości, a to powoduje, że wielu młodych ludzi nie stać, by kupić mieszkanie, czy wybudować dom. Często są one poza zasięgiem ich możliwości finansowych.

W dniu 8.09.2021 r. przyjęto projekt ustawy o kredytach hipotecznych, objętych gwarancją, zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, precyzujący założenia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Zgodnie z założeniami „Polskiego Ładu" prace legislacyjne związane z wdrożeniem nowych rozwiązań mają być przeprowadzione do końca 2021 r.

Projektowana ustawa ma określić zasady, według których takie kredyty będą udzielane oraz spłacane. Jej celem jest wyeliminowanie bariery środków na wkład własny wymagany do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Kredyt bez wkładu własnego ma być rozwiązaniem kierowanym do rodzin, które mają zdolność kredytową, ale nie mają możliwości zgromadzenia środków na wymagany przez banki wkład własny. Szacunkowe wyliczenia przewidują, że łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Przepisy mają wejść po upływie 6-m-cy od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jeśli planujesz skorzystać z planowanych ułatwień w zakresie kredytów hipotecznych oraz dopłat, które będą regulowane ustawą, warto już teraz wybrać odpowiedni projekt domu. Oferta ARCHON+ to obszerna kolekcja, spełniająca różnorodne oczekiwania mieszkańców i dostosowana do rozmaitych wymogów formalnych. Zobacz kolekcje, które szczególnie polecamy Twojej uwadze.

W zakresie wyboru odpowiedniego projektu gwarantujemy profesjonalne, bezpłatne doradztwo naszych Doradców Projektowych. Zachęcamy również do skorzystania z formularza doboru projektu.

W poprzednich latach Polacy mogli korzystać z innych programów mieszkaniowych, w tym z programu Mieszkanie dla Młodych, Rodzina na swoim, Mieszkanie Plus.

W ramach polityki mieszkaniowej „Polskiego Ładu” przyjęte zostaną nie tylko rozwiązania w zakresie wsparcia w uzyskaniu wkładu własnego w formie szczególnych zasad udzielania i spłaty kredytu. Planowane jest również wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia gospodarstw domowych w formie bonów mieszkaniowych.

Kredyt bez wkładu własnego – główne założenia

Projekt ustawy zakłada, że kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny to:

 • tzw. kredyt bez wkładu własnego i będzie nim specjalny kredyt mieszkaniowy hipoteczny, udzielany przez banki, które przystąpią do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • maksymalna kwota gwarancji za pośrednictwem BGK zostanie określona na poziomie 100 tys. zł
 • łączna wysokość gwarantowanej kwoty kredytu oraz wkładu własnego wnoszonego przez prowadzącego gospodarstwo domowe kredytobiorcy nie będzie mogła przekroczyć kwoty, która stanowi 20% ceny nabycia prawa własności, kosztów budowy albo wkładu budowlanego,
 • gwarancję wkładu własnego przewiduje się dla osób od 24. do 40. roku życia,
 • dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla rodziców - na etapie spłaty kredyt ten będzie objęty dedykowanym systemem finansowego wsparcia kredytobiorców, wypłacanym w związku z urodzeniem dzieci. Wsparcie to będzie jednorazową spłatą za kredytobiorcę z budżetu państwa części kapitału kredytu po urodzeniu drugiego dziecka lub kolejnego dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna,
 • kredyty bez wkładu własnego mają być udzielane do końca 2030 r.
White

Kredyt bez wkładu własnego – zasady udzielania kredytu i spłaty

W ustawie zostanie doprecyzowane, dla jakich celów kredyt bez wkładu własnego będzie mógł zostać udzielony. Prawdopodobne jest, że celem będzie: zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki.

Kredyt ma być udzielany w polskiej walucie, co pozwoli wyeliminować ryzyko kursowe, a minimalny okres spłaty kredytu ma wynosić 15 lat.

Kto może zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego?

Zgodnie z projektem ustawy kredytobiorcami mogą być małżeństwa, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko lub też osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, lub całkowitym. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 24 do 40 lat (w przypadku małżeństw, liczy się wiek młodszego małżonka). Kredytobiorca nie może też posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie może mu także przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Warunkiem udzielenia kredytu jest również to, że osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie skorzystały z innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – jakie warunki powinna spełniać nieruchomość?

Aby zakup nieruchomości można było sfinansować z kredytu bez wkładu własnego, nieruchomość ta musi znajdować się na terytorium Polski. Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen nieruchomości, przyjęty zostanie maksymalny limit ceny, w tym także wkład budowlany, w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.

Limity cen mają być zróżnicowane i odmienne dla poszczególnych województw, w ramach województw odrębne limity dla stolicy województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych gmin w województwie. W tej kwestii mają być wykorzystane zweryfikowane doświadczenia programów wsparcia „Rodzina na swoim”, „Mieszkanie na start”.

Limity będą także zróżnicowane w zależności od tego, czy nieruchomość będzie nabywana na rynku pierwotnym, czy wtórnym. W przypadku rynku wtórnego wskaźnik będzie wyższy o 10%.

Limity mają powstrzymać nieuzasadniony wzrost cen. Dodatkowym mechanizmem, ograniczającym wzrost cen nieruchomości ma być ujęte w projekcie ustawy upoważnienie dla Rady Ministrów, które umożliwi w drodze rozporządzenia obniżenie wysokości współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.

„Polski Ład” - dopłaty do kredytu hipotecznego

Polski Ład zakłada, że program „Mieszkanie bez wkładu własnego” to nie tylko gwarancja wkładu własnego. Poza gwarancją zastępującą udział własny w kredycie hipotecznym, dla osób, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym, wtórnym, wybudować dom lub też korzystać z budownictwa społecznego, przewidziano inne formy wsparcia i dopłaty.

Jedną z nich, jest określona w założeniach omawianej wyżej projektowanej ustawy dopłata do kredytu w formie „spłaty rodzinnej”. Projekt zakłada, że w sytuacji, gdy kredytobiorcy urodzi się dziecko, Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie mógł dokonać jednorazowej spłaty części kapitału kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Nowe przepisy będą dawały możliwość uzyskania różnej dopłaty do kredytu. Wysokość przysługującej „spłaty rodzinnej” będzie zależna od liczby dzieci w rodzinie:

 • 20 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie;
 • 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

Łączna kwota spłat rodzinnych dla jednego kredytu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Warunkiem „spłaty rodzinnej” dokonanej przez BGK jest brak prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż sfinansowany w oparciu o środki z kredytu bez wkładu własnego.

Bony mieszkaniowe - Polski Nowy Ład

W ramach programu „Polski Ład” i wspierania rozwoju mieszkalnictwa w Polsce planuje się wprowadzić bon mieszkaniowy, który będzie miał formę bezzwrotnej dopłaty z budżetu do realizacji określonych celów mieszkaniowych. Wszystko wskazuje na to, że bony mieszkaniowe będą działać na analogicznej zasadzie, jak bony turystyczne, czyli pieniądze nie będą przekazywane na konto, ale w formie kodu, który następnie będzie trzeba przekazać sprzedawcy mieszkania.

Celem ma być: zakup mieszkania, budowa domu, wykupienie partycypacji w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Realizacja programu bonów mieszkaniowych najprawdopodobniej możliwa będzie od 1.01.2023 r., ponieważ wdrożenie będzie wymagało przygotowania kompleksowego systemu informatycznego. Nabór i proces weryfikacji wniosków ruszy w 2022 r. Aktualne rozwiązania zakładają, że:

 • bon mieszkaniowy będzie przyznawany decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego przez beneficjenta wniosku,
 • bon będzie można zrealizować od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym bon został przyznany, z opcją odpłatnego przedłużenia jego ważności o kolejny rok,
 • wysokość dopłat będzie zależeć od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • bon mieszkaniowy będzie realizowany w formie rodzinnej i społecznej.

Dodatkowo ma zostać wprowadzony Bon Plus.

Ostateczny kształt bonów ma zostać opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rodzinny bon mieszkaniowy

Rodzinne bony mieszkaniowe przeznaczone będą dla rodzin wielodzietnych, co najmniej z trójką dzieci. Z bonu mieszkaniowego będą mogły również skorzystać te gospodarstwa domowe, których członkami są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym.

Na co można przeznaczyć rodzinny bon mieszkaniowy?

Bon rodzinny mieszkaniowy będzie można przeznaczyć na cele, które są objęte bonem społecznym oraz na:

 • zakup mieszkania lub domu,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • pokrycie niezbędnego wkładu mieszkaniowego, wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokrycie partycypacji na najem mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego lub Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Zasady przyznawania rodzinnego bonu mieszkaniowego

Aktualne założenia przewidują, że rodzinny bon mieszkaniowy będzie przyznawany osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która nie posiada na własność innego mieszkania lub domu. Planowane są wyjątki, dla rodzin, które posiadają własne mieszkanie lub dom, ale ich powierzchnia nie będzie przekraczać przyjętego limitu.

Jaka wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego?

Wysokość bonu ma być zróżnicowana, ze względu na liczbę dzieci w rodzinie oraz status majątkowy beneficjenta. Szacuje się, że kwota bonu mieszkaniowego może wynieść od 5 tys. zł do 145 tys. zł.

Najwięcej otrzyma rodzina z sześciorgiem dzieci – ok. 100 tys. zł. Dodatkowo wartość bonu może być wyższa o 45 tys. zł, jeżeli rodzina przed dniem realizacji bonu nie posiadała mieszkania lub domu, bądź też ich metraż nie przekraczał 65 m2.

Społeczny bon mieszkaniowy

Społeczne bony mieszkaniowe mają być przeznaczone dla tych osób, które nie posiadają aktualnie własnych lokali mieszkalnych, nie mają też prawa do lokalu spółdzielczego, ani nie mają zawartej umowy deweloperskiej lub o wkład budowlany. Ważną przesłanką, warunkującą przyznanie społecznego bonu mieszkaniowego jest brak zdolności kredytowej, czyli niskie dochody, ograniczające możliwość uzyskania kredytu hipotecznego.

Na co można przeznaczyć społeczny bon mieszkaniowy?

Przyjęte złożenie względem społecznego bonu mieszkaniowego przewidują, że będzie go można przeznaczyć na:

 • partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego lub w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w których beneficjenci zdecydują się na wynajem mieszkania,
 • sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni.

Jaka wysokość społecznego bonu mieszkaniowego?

Społeczny bon mieszkaniowy ma być przyznawany w wysokości od 5 tys. zł do 40 tys. zł, według poniższego schematu:

 • 5 tys. zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 10 tys. zł – dla małżeństw bez dzieci
 • 25 tys. zł – dla małżeństw z jednym dzieckiem
 • 40 tys. zł – dla małżeństw z dwójką dzieci.

Mieszkaniowy Bon Plus

Trwają prace nad wprowadzeniem kolejnego instrumentu wsparcia, jakim będzie Bon Mieszkaniowy Plus, który ma być przeznaczonego dla tych osób, które zamierzają zaciągnąć kredyty hipoteczne. Bon ten przyznawany będzie przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego, gospodarstwom domowym, które nie posiadają własnego mieszkania. Wypłata środków ma nastąpić po zakupie mieszkania i po tym, jak w rodzinie urodzi się drugie dziecko i kolejne dzieci.

Ostateczne zasady programów będą znane po przyjęciu ustaw.

 

Czytaj również: Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności. Co nam oferuje "Polski Ład"?

Wybieramy projekt domu


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 400 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+
newsletter

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

270 057 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
ArchonHome
ArchonHome

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?