Zmiany w prawie budowlanym 2020 i nowa forma projektu

19 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 471, tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 1333). Najistotniejsza zmiana dotyczy formy projektu budowlanego. Zgodnie z nowelizacją, od 19 września 2021 r. w polskim Prawie budowlanym obowiązuje nowa forma projektu budowlanego, w skład której wchodzą 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz projekt techniczny.

Wszystkie PROJEKTY DOMÓW ARCHON+ są oferowane w formie zgodnej z nowym Prawem budowlanym i składają się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i 3 egzemplarzy projektu technicznego.
 

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 - nowa forma projektu

Najistotniejsza zmiana prawa budowlanego dotyczy formy projektu budowlanego, będącego jednym z najważniejszych dokumentów w procesie budowy domu.

Nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadza podział projektu budowlanego na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (obejmujący usytuowanie budynku, układ komunikacyjny oraz inf. dotyczące obszaru oddziaływania obiektu) wraz z projektem architektoniczno-budowlanym będą tą częścią projektu budowlanego, która będzie zatwierdzana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt techniczny nie będzie przedkładany do urzędu i zatwierdzany, natomiast ma być przekazany kierownikowi budowy.

Zatem zakres dotychczasowego projektu architektoniczno-budowlanego zostaje podzielony na dwie części:

Projekt architektoniczno-budowlany

 Projekt architektoniczno-budowlany

Obejmuje on kwestie związane ze sposobem użytkowania, układem przestrzennym i formą architektoniczną obiektów budowlanych.

Projekt techniczny

 Projekt techniczny

Powinien zawierać rozwiązania projektowe konstrukcji i instalacji oraz charakterystykę energetyczną, w zależności od potrzeb – wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym. Zgodność ta powinna być zachowana podczas całego procesu realizacji inwestycji. Mimo że projekt techniczny nie będzie podlegać procedurze uzyskania pozwolenia na budowę, należy zaznaczyć, iż projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno–budowlany i projekt techniczny stanowią całość, czyli projekt budowlany, zgodnie z którym realizowane są roboty budowlane.

Nowa forma projektu – wymagania dotyczące projektu budowlanego

Od dnia 19.09.2021 r. obowiązująca w polskim Prawie budowlanym forma opracowania projektu budowlanego to dokumentacja, w której skład wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno – budowlany
 • projekt techniczny.
Kompletny projekt budowlany

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Jest obowiązkowym elementem dokumentacji, który wraz z projektem architektoniczno – budowlanym Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt zagospodarowania działki opracowany jest na mapie do celów projektowych i przedstawia:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno – budowlany

Zgodnie z nowelizacją projekt architektoniczno – budowlany powinien obejmować m.in. :

 • informacje w zakresie układu przestrzennego oraz formy architektonicznej istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • informacje dotyczące zamierzonego sposobu użytkowania obiektu,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinię geotechniczną.

Projekt techniczny

Trzecim elementem projektu budowlanego obowiązującego od 19.09.2021 r. jest projekt techniczny, który powinien zawierać:

 • rozwiązania konstrukcyjne projektowanego obiektu wraz z wynikami obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe,
 • w zależności od potrzeb –  inne opracowania projektowe.
ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Nowe prawo budowlane 2020 – ile egzemplarzy projektu?

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza również zmianę w zakresie liczby egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno–budowlanego. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy, Inwestor dołącza trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego – po jednym dla organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz Inwestora.

Zmiany w prawie budowlanym spowodowały, że do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia wraz z projektem Inwestor dołącza jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. W związku z tym wprowadzony został także zapis, zgodnie z którym do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest dołączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Zapis ma na celu zweryfikowanie spełnienia obowiązku sporządzenia projektu technicznego przed rozpoczęciem robót budowlanych, a więc potwierdzenie zapewnienia bezpieczeństwa realizacji i późniejszego bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

PAMIĘTAJ:

 • Inwestor powinien przekazać kierownikowi budowy zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
 • Kierownik budowy jest natomiast zobowiązany potwierdzić wpisem do dziennika budowy otrzymanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego.
 • Projekt techniczny musi być dołączony również do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Prawo budowlane zmiany 2020 a lista obiektów wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę

W zapisach znowelizowanej ustawy modyfikacji uległa lista obiektów wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę. W nowelizacji pojawiły się zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tylko jak dotychczas przydomowych. Przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, natomiast te do 35m2 nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Prawo budowlane zmiany w zakresie klasyfikacji odstąpień od zatwierdzonego projektu

Zmiana przepisów budowlanych 2020 obejmuje także złagodzenie wymogów związanych z dokonaniem odstąpienia od projektu budowlanego dotyczącego inwestycji realizowanej na zgłoszenie. Dotychczas obowiązywała konieczność uzyskania pozwolenia na budowę przy zamiarze dokonania istotnych odstępstw od projektu przedkładanego przy zgłoszeniu. W nowelizacji stworzono możliwość ponownego zgłoszenia. Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego zmianie uległa klasyfikacja odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Nowe prawo budowlane zmiany w projekcie, które nie wymagają uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiana zawarta w nowym przepisie umożliwi zmianę usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej, bez konieczności wystąpienia o decyzję zamienną, pod warunkiem, że zmiana usytuowania nie wpłynie na obszar oddziaływania w stosunku do terenów sąsiednich oraz będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym, wydaną decyzją o warunkach zabudowy oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Dotychczas każda zmiana wpływająca na projekt zagospodarowania działki lub terenu była istotnym odstąpieniem od projektu, co skutkowało koniecznością uzyskiwania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Z charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego wpływających na istotne odstępstwo od projektu wykreślono kubaturę.

Dotychczas zmiana powierzchni zabudowy zawsze skutkowała koniecznością nowej decyzji o pozwoleniu na budowę – teraz możliwa jest jej zmiana w zakresie nie przekraczającym 5%.

Prawo budowlane zmiany istotne, wymagające zatwierdzenia projektu zamiennego

W zakresie istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu wprowadzono zapis, iż zmiana źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym będzie uznana za istotne odstąpienie od projektu budowlanego i będzie wymagała zatwierdzenia projektu zamiennego.

W przypadku wprowadzania zmian w projekcie budowlanym, powinien być on na bieżąco aktualizowany. W przepisie doprecyzowano możliwość wprowadzania zmian w zakresie projektu technicznego, pod warunkiem, że przed ich realizacją zostaną one naniesione przez projektanta w projekcie technicznym.

Projekt budowlany, zgodnie z którym wznoszony jest budynek, powinien być w każdej chwili aktualny. Mimo iż projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu, jeżeli jest wymagane jego sporządzenie, stanowi on część projektu budowlanego. Wobec powyższego organ nadzoru budowlanego może żądać od kierownika budowy przedstawienia aktualnego projektu budowlanego.

Zmiana ustawy prawo budowlane a ważność decyzji o pozwoleniu na budowę

Znowelizowana ustawa wprowadza nowy zapis wykluczający możliwość stwierdzenia przez urząd nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

Prawo budowlane nowelizacja a procedura przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

Aktualne prawo budowlane ułatwia procedurę przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę. Do tej pory, jeżeli osoba nabywająca nieruchomość wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie, nie uzyskała podczas zakupu nieruchomości zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – mogła mieć z tym problem. Dotychczasowi Inwestorzy mogli nie wyrazić na to zgody, zażądać dodatkowych opłat lub byli nieosiągalni. Z uwagi na te sytuacje w procedurze przeniesienia pozwolenia na budowę został dodatkowo uregulowany przypadek, gdy Inwestor nabył nieruchomość objętą pozwoleniem na budowę od podmiotu, który dotychczas był Inwestorem. W takiej sytuacji uznano, że nie istnieje potrzeba, aby dotychczasowy Inwestor wyrażał zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę.

Prawo budowlane 2020 a zmiany w zakresie przyłączenia mediów

W nowelizacji przepisów prawa budowlanego został także usprawniony proces przyłączania nowych obiektów do sieci gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej oraz wodociągowo – kanalizacyjnej. Określone zostały terminy, których muszą dotrzymać przedsiębiorstwa przy wydawaniu warunków przyłączy. Przekroczenie terminów skutkuje naliczaniem kar dla danego przedsiębiorstwa, w ściśle określonej wysokości za każdy dzień opóźnienia.

Jednocześnie, nowelizacja wprowadziła przepisy, które zakazują przedsiębiorstwom wodociągowo – kanalizacyjnym pobierania opłat za wydanie warunków, ich zmianę, aktualizację, czy przeniesienie na inny podmiot, a także za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz ich włączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Nowe prawo budowlane a zmiany w zakresie samowoli budowlanych

W nowelizacji ujęte zostały również przepisy, dotyczące samowoli budowlanych, czyli budynków, które zostały wzniesione z pominięciem obowiązujących procedur – bez pozwolenia na budowę. W sytuacji, gdy budowa takiego obiektu została zakończona i od momentu zakończenia minęło co najmniej 20 lat, ustawodawca przewiduje uproszczoną procedurę legalizacji.

Czytaj więcej:
Nowe Prawo budowlane 2020. Zalety dla inwestora i projektanta
Prawo budowlane 2020. Zmiany w projekcie w trakcie budowy - odstąpienie od projektu
Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia? Zmiany w prawie budowlanym 2020

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?