Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności. Co nam oferuje "Polski Ład"?

Polacy, mimo rosnących cen nieruchomości wciąż dążą do posiadania własnego mieszkania, czy domu. Dla coraz większej grupy młodych ludzi własne mieszkanie jest poza zasięgiem możliwości finansowych, głównie ze względu na wkład własny, wymagany przez banki do kredytów hipotecznych. Kwotę taką nie jest łatwo zaoszczędzić, dlatego większość młodych ludzi nadal mieszka z rodzicami, a chcąc się usamodzielnić decyduje się na wynajem mieszkania. Sytuacja może się zmienić po wejściu w życie ogłoszonego 15 maja 2021 r. „Polskiego Ładu”, który w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" zakłada wsparcie dla osób starających się o kupno swojego mieszkania, czy budujących dom. Sprawdźmy, jakie założenia przewidziano w rządowym planie.

„Polski Ład” (Nowy Ład) założenia dla budownictwa

W Polsce od dawna panuje niedobór mieszkań, a przecież posiadanie własnego lokum to dla młodych osób pierwszy krok do samodzielności, świadczący również o ich zaradności życiowej. Gdy zakładają rodziny i na świecie pojawiają się dzieci, posiadanie mieszkania czy własnego domu staje się koniecznością oraz gwarancją spokojnego, ustabilizowanego życia. Państwo poszukuje nowych możliwości wsparcia, a nowe rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej zawarte zostały w przygotowanym przez Rząd „Polskim Ładzie”, który ma zwiększyć możliwość finansowania własnego mieszkania lub domu.

1 października 2021 Sejm przyjął ustawę dotyczącą "Mieszkania bez wkładu własnego". To ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz spłatach tego kredytu w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Nowe przepisy mają wejść w życie 27 maja 2022 r.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Celem „Polskiego Ładu” („Nowego Ładu”) jest między innymi zwiększenie dostępności do finansowania własnego mieszkania w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego, z którego będą mogły także skorzystać osoby budujące dom. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy skierowany jest do osób, które nie posiadają środków na wymagany przez bank wkład własny, ale ich sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że umożliwia spłatę kredytu mieszkaniowego.

Młodzi Polacy często nie mają na tyle wystarczających dochodów, aby zgromadzić kapitał na wkład własny i móc starać się o kredyt hipoteczny. Zapowiedziane zmiany i pomoc państwa pozwolą im szybciej nabyć własne mieszkanie lub rozpocząć budowę domu. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy ma im pozwolić szybciej nabyć własne mieszkanie lub rozpocząć budowę domu.

Dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych przewidziano dofinansowanie do inwestycji. Zgodnie z prognozami szacuje się, że z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie.

Dom 70 m2 bez formalności

Dodatkowo, zgodnie z zapowiedziami w ramach "Polskiego Ładu", możliwa będzie budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia, bez kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Uproszczenie procedur ma ułatwić organizację budowy, przyspieszyć realizację inwestycji, a także umożliwić dodatkowe oszczędności. Do tej pory budowa domu bez pozwolenia często wiązała się z dopełnieniem podobnych formalności, jak w przypadku budowy z procedurą: pozwolenie na budowę. Tak więc zapowiedziane uproszczenie procedur związanych z budową domu będzie dla Inwestorów udogodnieniem. W ofercie ARCHON+ dostępna jest specjalna kolekcja: projekty domów do 70 m2 powierzchni zabudowy.

Polski Ład domy do 70m2 – projekt zmiany Prawa budowlanego

4 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. W projektowanej regulacji planowane jest wprowadzenie zmian w Prawie budowlanym, zgodnie z którymi możliwa będzie budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Jednocześnie budowa domu do 70 metrów kwadratowych nie będzie wymagała ustanawiania kierownika budowy, ani prowadzenia dziennika budowy. Tak, jak zapowiadano w programie Polski Ład, domy do 70m2 będzie można realizować na podstawie procedury zgłoszenia, dołączając do wniosku projekt budowlany (tzw. zgłoszenie z projektem budowlanym). Projektowana nowelizacja, wprowadzająca do Prawa budowlanego założenia programu Polski Ład domy do 70 m2, ma dotyczyć wolnostojących mieszkalnych budynków jednorodzinnych, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2. Projekt ustawy zakłada również, że dla jednorodzinnych domów do 70 m2 powierzchni zabudowy zostanie skrócony termin na wydanie Warunków Zabudowy (w sytuacji, gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie został uchwalony).

Ustawa została przyjęta przez Sejm 14 października 2021 r. Zgodnie z ostatecznymi zapisami, w procedurze zgłoszenia, jako dom bez formalności, będzie można realizować wolnostojące budynki jednorodzinne do 70 m2 zabudowy, nie więcej niż dwukondygnacyjne, przy czym ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Ponadto, Inwestor zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, potwierdzającego, że budowa domu ma zaspokoić jego własne potrzeby mieszkaniowe. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy ani ustanawianie kierownika budowy, jednak w takim przypadku odpowiedzialność za kierowanie budową przechodzi na Inwestora, który zobowiązny jest dołączyć odpowiednie oświadczenie. Termin na wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 został skrócony do 21 dni. W ustawie pojawił się także zapis, że w przypadku budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 organ administracji architektoniczno - budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia nie może wnieść sprzeciwu, a więc do wykonywania robt budowlanych Inwestor może przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 

29 października 2021 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, a 2 listopada 2021 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od daty publikacji, a więc 3 stycznia 2022 r.

Inne zmiany zapowiedziane w „Polskim Ładzie”

„Polski Ład” (Nowy Ład) przewiduje również cyfryzację procesu budowlanego, tak by możliwe było składanie określonych dokumentów w formie elektronicznej. Pozwoli to na unowocześnienie, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Ponadto, wprowadzone mają być zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, tak by od 2025 r. każda gmina w Polsce miała opracowany ogólny plan, który będzie określał ramy lokalizacyjne dla nowej zabudowy, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy.

Ostateczne zasady poszczególnych programów będą znane po przyjęciu przez Radę Ministrów.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!

Dom w malinówkach 11 KOD: NOWYDOM250
Dom w malinówkach 11
Dom w renklodach 15 (G2) KOD: NOWYDOM250
Dom w renklodach 15 (G2)
Dom w kosaćcach 2 (N) KOD: NOWYDOM250
Dom w kosaćcach 2 (N)

Zobacz więcej projektów

Gwarancja wkładu własnego do kredytu hipotecznego - co to jest?

By zaciągnąć kredyt hipoteczny, wymagany jest wkład własny. To udział klienta w finansowanej przez bank inwestycji w nieruchomość, który w 2021 r. został określony przez większość banków na poziomie ok. 20% wartości nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania jest to część jego ceny, a w przypadku budowy domu jest to udział w wartości inwestycji. Dla młodych ludzi, zarabiających wystarczająco, by móc spłacać raty kredytu, wysokość wkładu własnego stanowi duży problemem i często uniemożliwia im zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przedstawiony w „Polskim Ładzie” program mieszkaniowy i wdrożony kredyt bez wkładu własnego ułatwi finansowanie przyszłego mieszkania lub domu. Cel, na jaki można uzyskać gwarantowany kredyt mieszkaniowy, to zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, poprzez pokrycie całości lub części wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z wykończeniem, wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym także z jego wykończeniem oraz nabyciem działki pod budowę, a także wydatków stanowiących wkład własny. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie obejmie gospodarstw domowych o niskich dochodach. Zgodnie z przyjętą przez Sejm Ustawą Państwo będzie gwarantować wkład własny nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% kwoty kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji nie może być większa niż 100 tys. zł. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy udzielany będzie w polskiej walucie, na okres minimum 15 lat. Gwarancji wkładu własnego do kredytów hipotecznych ma udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Niezależnie od gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, dla osób biorących kredyt, przewiduje się także pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych po urodzeniu się dzieci w rodzinie. Będzie to tzw. "spłata rodzinna", którą będzie jednorazowo spłacał BGK i wyniesie ona: 20 000 zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko; 60 000 w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Aby nie dopuścić do nagłego wzrostu cen i przeciwdziałać sytuacji, że ceny mieszkań nagle zaczną sztucznie szybować w górę przewidziano w Ustawie pewne ograniczenia poprzez wprowadzenie maksymalnego limitu ceny ( w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy nieruchomości objętej programem.

Dofinansowanie zakupu własnego mieszkania

Dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych Państwo ma oferować dofinansowanie do zakupu mieszkania. Będzie ono realizowane w formie bonu mieszkaniowego, który powinien działać od 1 stycznia 2023 roku. O możliwości przyznania bonu wnioskującym zdecyduje terenowa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie go można zrealizować od 1 stycznia do 31 grudnia roku, następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia jego ważności o kolejny rok, ale już za opłatą. Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące na rachunek właściwego podmiotu, tj. TBS/SIM, SM, dewelopera itd.

Bon mieszkaniowy

Bon społeczny

Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających swojego mieszkania, które nie mają zdolności kredytowej, czyli ich dochody są niskie i ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) partycypującej w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS) lub Spółdzielniach Mieszkaniowych (SM), od których wynajmowane lub nabywane będą mieszkania. Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymają pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwa bez dzieci otrzymają 10 tys. zł. Małżeństwo z jednym dzieckiem otrzyma 25 tys. zł, a z dwojgiem dzieci 40 tys. zł.

Bon rodzinny

Rodzinne bony mieszkaniowe przyznawane będą gospodarstwom domowym, w skład których wchodzi co najmniej trójka dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Ten rodzaj bonu będzie mógł zostać przeznaczony na partycypację w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, na wkład mieszkaniowy w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo na budowę domu. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie 100 tys. zł. Kwota ta będzie dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko. Rodzinny bon mieszkaniowy przysługiwać będzie również, gdy członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2. Kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

Jakie zmiany przyniesie „Polski Ład” ?

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwoli wielu osobom w młodym wieku zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup pierwszego własnego mieszkania lub na budowę domu. Zapowiadane udogodnienia z pewnością zwiększą ruch na rynku nieruchomości, co za tym idzie z jednej strony jeszcze bardziej wzrośnie zainteresowanie mieszkaniami oferowanymi przez deweloperów, z drugiej otworzy się również szansa na zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego pod budowę domu.

Przewiduje się, że nowy program będzie o wiele bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów realizowane w Polsce w latach 2014-18 w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Nowe możliwości inwestycyjne może także przynieść propozycja „lokal na grunt”, dzięki której deweloperzy mogą zyskać dostęp do gruntów publicznych i na nich realizować nowe inwestycje, przeznaczając część wybudowanych lokali na rzecz mieszkalnictwa publicznego.

Budowa domu bez wkładu własnego - już dziś wybierz projekt domu

Każdy Inwestor planujący budowę własnego domu znajdzie w ofercie ARCHON+ idealny projekt na swoją inwestycję. Przygotowaliśmy obszerną kolekcję, która dzięki różnorodności pod względem wielkości powierzchni, układów funkcjonalnych i stylistyki wykończenia elewacji daje dużą swobodę wyboru i możliwość optymalnego dopasowania do indywidualnych potrzeb. Posiadamy projekty domów parterowych, projekty domów z poddaszem użytkowym , a także projekty domów piętrowych, które można realizować na różnych typach działek. Wśród naszych propozycji znajdują się kolekcje dedykowane na działki z wejściem od południa, działki na stoku, a także projekty domów na wąską działkę. Projekty ARCHON+ umożliwią budowę komfortowych i pięknych domów. Państwa uwadze polecamy również projekty domów tanich w budowie, które powstają z myślą o optymalizacji kosztów budowy, zawierają proste i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne.

Zapraszamy do skorzystania z naszej szczegółowej wyszukiwarki projektów, z pomocą której szybko można znaleźć propozycje, spełniające założenia określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy oraz zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami użytkowymi. Na naszej stronie dostępny jest także formularz doboru projektu, po wypełnieniu którego i wskazaniu oczekiwań oraz parametrów przyszłego domu nasi specjaliści wybiorą spośród całej oferty ARCHON+ najbardziej odpowiednie projekty i prześlą Państwu listę drogą e-mailową. Swoim doświadczeniem i pomocą służą Państwu także nasi Doradcy Projektowi, z którymi można się skontaktować w dowolnej formie.

Wszystkie nasze projekty są zgodne z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ponadto konstrukcja budynków jest dostosowana do europejskich norm projektowania konstrukcji Eurokod.

Poznaj domy do 70 m2 zabudowy projekty ARCHON+

W naszej ofercie przygotowaliśmy specjalną kolekcję projektów domów do 70m2 powierzchni zabudowy, czyli powierzchni terenu zajętego przez budynek w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdów, zgodnie z normą PN-ISO-9836. Budynek mając 70 m2 w podstawie, jeżeli posiadał będzie również drugą kondygnację jego powierzchnia użytkowa może wynieść nawet ok. 90 m2. Dzięki niewielkiej powierzchni zabudowy taki dom z powodzeniem można zrealizować na niewielkiej działce. W naszej kolekcji proponujemy projekty małych domów w różnorodnej stylistyce, które oferują funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu wnętrza, a odpowiednio rozmieszczone przeszklenia wizualnie dodają im przestronności oraz podnoszą walory dekoracyjne. Dom do 70 m2 zabudowy będzie ekonomiczną inwestycją. Warto mieć na uwadze, że koszt budowy domów zależny jest od wielkości powierzchni użytkowej, ale bardzo duże znaczenie mają zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne. Im prostsza bryła i dach, tym koszty budowy domów będą niższe. Opracowane przez nas kosztorysy budowlane, które w formie skróconych zestawień prezentujemy na stronach poszczególnych projektów, obrazują rzeczywiste i aktualne wyceny i pozwalają sprawdzić wydatki. Wystarczy zajrzeć do zakładki kosztorys,w której mamy podgląd kosztów budowy domu, w tym także koszty budowy domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Pełny kosztorys budowlany w formie elektronicznej można zamówić do każdego projektu ARCHON+. Z nim zdecydowanie łatwiej zorganizować przedsięwzięcie i bezproblemowo zbudować własny dom!

Zobacz projekty idealne na Twoją inwestycję deweloperską

Budujesz domy na sprzedaż? Różnorodna kolekcja projekty domów dla dewelopera ARCHON+ obejmuje wiele interesujących propozycji. Obok projektów domów bliźniaczych i szeregowych przygotowaliśmy obszerną kolekcję dostępnych od ręki projektów domów wielorodzinnych, które pozwolą na szybką i ekonomiczną realizacją inwestycji komercyjnej. Duży wybór projektów to swoboda w dopasowaniu do potrzeb Klientów, zainteresowanych kupnem mieszkania i przyjętych przez Państwa założeń. Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i doskonała znajomość rynku to dla naszych Klientów gwarancja udanej inwestycji. Projekty domów dla dewelopera to starannie dopracowane koncepcje, w wielu aspektach zoptymalizowane, z odpowiednio zagospodarowaną powierzchnią komunikacyjną, dzięki czemu zapewniają wysoką rentowność inwestycji. Wysoki PUM pozwoli zwiększyć zysk ze sprzedaży.

Dbamy o atrakcyjną estetykę wykończenia elewacji, dzięki czemu budynki zachwycają pięknym wyglądem, co wraz z odpowiednia strukturą i funkcjonalnością lokali mieszkalnych zapewni powodzenie Państwa oferty wśród Klientów. Nasi architekci oferują także możliwość przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu i analizę możliwości inwestycyjnych konkretnej działki

Zapraszamy wszystkich budujących domy na sprzedaż do kontaktu z naszym Dział Obsługi Dewelopera tel: 12 37 21 990, deweloper@archon.pl

Czytaj także:

Dopłaty do kredytów. Polski Ład a kredyty hipoteczne.

Dom bez pozwolenia na budowę. Sprawdź, kiedy mozna budować domy bez pozwolenia!                     

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Odpowiemy jak tylko będziemy dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Dobór projektu do potrzeb Inwestora

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?