OZE - odnawialne źródła energii. Domy z odnawialnymi źródłami energii

Z roku na rok nowo budowane domy są coraz bardziej energooszczędne. Nie jest to efekt krótkotrwałej, proekologicznej mody, ale rosnącej świadomości Inwestorów oraz troski o środowisko naturalne. Bo przecież "ZIEMIA to nasz wspólny DOM"! Z jednej strony do budowy coraz cieplejszych domów obligują nas obowiązujące przepisy, ale niezależnie od wyznaczonych norm sami chętnie poszukujemy dodatkowych rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli użytkować nasze domy niemal bezkosztowo. Takie właśnie możliwości dają nam odnawialne źródła energii OZE, dlatego projekty domów z OZE to bardzo dobry wybór. Sprawdźmy, co kryje się pod pojęciem OZE, jak wiele możliwości daje nam "zielona energia" oraz w jaki sposób możemy wykorzystać odnawialne źródła energii w swoim domu, by tym samym przyczynić się do poprawy klimatu i przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia.

Zmiany klimatu na Ziemi

Zachodzące zmiany klimatyczne są zauważalne gołym okiem, a ich skutki niestety z roku na rok stają się coraz bardziej odczuwalne. Coraz częściej musimy mierzyć się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które są efektem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Niestety proces ten jest związany z działalnością człowieka i rosnącą produkcją dwutlenku węgla głównie poprzez spalanie paliw kopalnych, czyli węgla, ropy i gazu, a także poprzez zmiany w użytkowaniu gruntów i procesy wylesiania, czy tworzenie wielkich składowisk z odpadami. Paliwa kopalne to powszechnie wykorzystywane do produkcji energii substancje, które powstały ze związków organicznych, zalegających pod ziemią przez miliony lat i w efekcie zachodzących procesów uległy rozkładowi na węgiel kamienny, brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, torf. Są to źródła wyczerpywalne, czyli nieodnawialne w krótkim czasie, a proces wytwarzania z nich energii jest wysokoemisyjny, niosący wiele negatywnych skutków. W wyniku spalania paliw kopalnych do atmosfery trafiają duże ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, wydziela się także pył, zawierający metale ciężkie. Zanieczyszczenie powietrza ma bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i w znaczącym stopniu przyczynia się do przedwczesnych zgonów.

Jak powstrzymać zmiany klimatu?

Aby powstrzymać proces ocieplania klimatu, wdrażane są różne inicjatywy, które przyczynią się do redukcji gazów cieplarnianych. Unia Europejska wprowadziła przepisy, których celem jest zwiększenie wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii. Na podstawie dyrektyw państwa członkowskie unii europejskiej zostały zobligowane, by do roku 2030 udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w całej Unii wynosił co najmniej 32%. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” to strategia zakładająca, by udział odnawialnych źródeł energii w Polsce w całkowitym zużyciu wzrósł do 15% w roku 2020 i 20% w roku 2030.

Aby zwiększyć zainteresowanie pozyskiwaniem energii odnawialnej oraz upowszechnić stosowanie w domach urządzeń zasilanych OZE uruchomiane są różne dotacje, wspierające finansowanie realizacji energooszczędnych przedsięwzięć.

Co to są OZE? Poznaj odnawialne źródła energii

OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii to takie zasoby energii, których wykorzystywanie nie prowadzi do ich długotrwałego deficytu. Inaczej mówiąc, są to źródła energii, które w krótkim czasie odnawiają się samoistnie, a produkcja prądu lub ciepła z ich udziałem nie ma negatywnych skutków dla naturalnego środowiska.

Żródłem energii odnawialnej jest:

  • energia słoneczna
  • energia wiatrowa
  • energia wodna
  • energia geotermalna
  • biomasa

Upowszechnienie wykorzystywania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej jest z jednej strony nieuniknione z powodu wyczerpywania się złóż paliw kopalnych, a z drugiej strony bardzo pożądane dla ochrony Ziemi i naszego zdrowia. 

Czym jest zielona energia elektryczna?
Mianem „zielonej energii” określa się energię elektryczną, która została wytworzona ze źródeł odnawialnych, a więc słońca, wiatru, wody, biomasy. Produkcja zielonej energii jest przyjazna dla środowiska, podczas jej wytwarzania nie emituje się do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla czy innych szkodliwych gazów. Zatem korzystając z bezpiecznej dla środowiska zielonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i upowszechniając jej stosowanie, mamy możliwość zredukować emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń i tym samym przyczynić się do poprawy naszego ekosystemu, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Dom z OZE ma wiele zalet

Zgodnie z obowiązującymi od 31.12.2020 r. nowymi Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, maksymalna wartość wskaźnika EP, który określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla nowo budowanych domów jednorodzinnych nie może przekraczać wartości 70[kWh/(m2*rok)]. Zmiana wartości została wprowadzona w ramach kolejnego etapu podnoszenia norm energetycznych nowo budowanych domów, poprzednie zmiany miały miejsce w 2014 i 2017 roku i są konsekwencją dyrektyw Unii Europejskiej. Celem zmian jest wprowadzenie nowego standardu dla projektowanych domów oraz budynków poddawanych termomodernizacji, tak by w ramach długoterminowego planu realizować domy w standardzie NZEB, czyli budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

Wskaźnik EP oraz inne współczynniki przenikania ciepła dla konkretnych elementów budynku określone w aktualnie obowiązujących Warunkach Technicznych (WT 2021) kontrolowane są na etapie projektowania domu, jednak każdy Inwestor indywidualnie może zdecydować o zastosowaniu w swoim domu dodatkowych rozwiązań, które sprawią, że budynek będzie jeszcze bardziej wydajny energetycznie.

Wszystkie projekty domów ARCHON+ są zgodne z aktualnymi Warunkami Technicznymi, co w konsekwencji oznacza,  że wartość wskaźnika EP dla projektowanych budynków jednorodzinnych nie przekracza 70 [kWh/(m2*rok)]. Jest to możliwe między innymi dzięki odpowiedniej termoizolacji przegród zewnętrznych dla których współczynniki przenikania ciepła U nie mogą być większe niż: Uściany < 0,20 W/(m2*K), Udachu < 0,15 W/(m2*K), Uokien zewnętrznych < 0,9 W/(m2*K), zaś w przypadku okien połaciowych jego wartość nie może być większa niż 1,1 W/(m2*K). Każdy projekt domu można dostosować do własnych potrzeb i preferencji w zakresie rozwiązań instalacyjnych, stosując między innymi np. instalacje pozyskujące energię z odnawialnych źródeł takie jak: instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła czy też kotły na biomasę. 

Wykorzystywanie OZE do wytwarzania prądu na potrzeby domu jednorodzinnego staje się coraz bardziej popularne. Zastosowanie instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł pozwala produkować prąd na potrzeby podgrzewania ciepłej wody, ogrzewania budynku, a także zasilania domowych urządzeń. Dzięki „Zielonej energii” można wyraźnie zmniejszyć, a nawet całkowicie wyeliminować stosowanie węgla, gazu czy oleju opałowego. Wykorzystując energię odnawialną, możemy całkowicie uniezależnić się od dostawców paliw tradycyjnych i rosnących cen, dzięki czemu wyraźnie obniżą się rachunki eksploatacyjne.

Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w nadchodzących latach będzie sukcesywnie się zwiększał. Zachętą do pozyskiwania energii z OZE i wykorzystywania jej w gospodarstwach domowych są dotacje rządowe, wspierające finansowo różnego rodzaju energooszczędne przedsięwzięcia.

Jakie urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii można zastosować w domu?

Planując budowę nowego domu, z pewnością warto uwzględnić w nim zastosowanie urządzeń działających na podstawie OZE. To inwestycja, która mimo wyższych kosztów początkowych zwróci się po kilku latach, a w dalszej perspektywie będzie przynosić wymierne zyski. Warto także podkreślić, że dom z odnawialnymi źródłami energii uzyska wyższą wartość rynkową.

W domu jednorodzinnym energia odnawialna może być pozyskiwania przy użyciu różnych instalacji. Najczęściej wykorzystuje się energię pochodzącą z promieniowania słonecznego. To właściwe źródło niewyczerpywalne, które można wykorzystywać za pomocą kolektorów słonecznych oraz modułów fotowoltaicznych. Coraz bardziej popularne wśród Inwestorów stają się pompy ciepła, przetwarzające energię pochodzącą z ziemi, wody lub powietrza. Innym odnawialnym źródłem energii wykorzystywanym w domu może być także energia z biomasy.

Kolektory słoneczne

To urządzenia nazywane często solarami, które montuje się na dachach budynków i wykorzystuje do ogrzewania wody. Kolektory przetwarzają energię ze słońca na ciepło, które pozwala skutecznie podgrzewać wodę. Słońce nagrzewa płyn znajdujący się w kolektorach, a następnie wytworzone ciepło przekazywane jest do zbiornika z wodą i tam magazynowane. Zastosowanie w domu kolektorów słonecznych pozwoli nam bardzo wyraźnie ograniczyć zużycie energii z tradycyjnych źródeł. W zależności od wielkości solarów i zbiornika możemy pokryć zapotrzebowanie na poziomie blisko 100% w sezonie letnim, a średnio rocznie ok. 50 – 60 %.

Moduły fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna w domu przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną, którą można wykorzystywać do zasilania domowych urządzeń. Panele fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu. Pracują przez cały rok, przy czym najbardziej efektywnie w okresie letnim. W zależności od systemu, w jakim działa instalacja, nadwyżki wyprodukowanej energii można magazynować w sieci publicznej lub w akumulatorach. Odpowiednio dobrana moc systemu pozwoli wytworzyć tyle energii, aby pokryć roczne zapotrzebowanie budynku. Odpowiednio dobrana moc instalacji, pozwoli w pełni pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

Pompa ciepła

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się pompy ciepła, które w bardzo wydajny sposób pozyskują energię z ziemi, powietrza lub wody. Pompy działają na zasadzie wymuszania przepływu energii ze źródła o niższej temperaturze do źródła o wyższej temperaturze. Taka instalacja może być dobrą alternatywą dla ogrzewania gazowego lub elektrycznego. Energia pozyskana przez pompę i przetransportowana do systemu grzewczego może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Nowoczesne pompy ciepła, poza funkcją ogrzewania w okresie zimowym, mogą również pełnić funkcję klimatyzacji w miesiącach letnich. Pompa ciepła dobrze współpracuje z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Takie połączenie instalacji pozwoli stworzyć bardzo efektywnie działający układ, zapewniający niskie koszty eksploatacji i długą sprawność urządzeń. Zastosowanie pompy ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną oraz wentylacją mechaniczną pozwoli stworzyć dom samowystarczalny, w którym roczny bilans energetyczny będzie zerowy.

Kotły na biomasę

Jednym z najtańszych źródeł energii odnawialnej jest biomasa, czyli organiczne substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zawierające zrębki drewna. Spalanie biomasy jest doskonałą, wysokoenergetyczną alternatywą dla tradycyjnego węgla. Do spalania biomasy wykorzystywane są specjalne kotły na drewno oraz kotły na pellet z podajnikiem, który zapewnia wygodną obsługę. Pellet to specjalny granulat, które powstaje po sprasowaniu odpadów pod wysokim ciśnieniem, co pozwala skompresować energię. Stosując w domu piec na pellet, można zmniejszyć koszty ogrzewania domu nawet o 40 – 50%. Innym rodzajem biomasy jest brykiet.

Przydomowe elektrownie wiatrowe

Nie jest to jeszcze często stosowane rozwiązanie przez właścicieli domów jednorodzinnych, ale ma wiele zalet. Traktowana jest jako dodatkowe źródło zasilania i pozwala skutecznie obniżyć rachunki za energię, można również skorzystać z dofinansowania na budowę przydomowej elektrowni wiatrowej. Aby mogła efektywnie działać, konieczne są odpowiednie warunki pogodowe, a więc podmuchy wiatru, które wprowadzają w ruch śmigła wirnika, co wyzwala poruszanie się turbiny wiatrowej, która następnie przekazuje energię do generatora, a ten przetwarza ją w energię elektryczną. Najlepsze warunki do pozyskiwania energii z wiatru panują na wybrzeżu wzdłuż Bałtyku, a także na Suwalszczyźnie, sprzyjające uwarunkowania oferują także Bieszczady.

Wybierając dodatkowe rozwiązania obniżające zużycie energii nieodnawialnej, warto dokonać rzetelnej analizy i znaleźć kompromis pomiędzy wydatkami poniesionymi na ich realizację a wysokością możliwych zysków. Należy dobrać rozwiązania instalacyjne i technologiczne do naszych potrzeb, lokalizacji i uwarunkowań konkretnej inwestycji.

Czytaj również: Opłata adiacencka - co to jest i kiedy się z nią zetkniemy?

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Jesteśmy teraz dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?