Dotacje dla budujących lub remontujących dom - 2022

Rozpoczynając budowę własnego domu, musimy szczegółowo określić budżet. Najpopularniejsze źródło finansowania budowy domu to środki własne + kredyt hipoteczny. Jeżeli planujemy w domu zastosować energooszczędne instalacje mamy możliwość skorzystać z różnych form dofinansowania. Rodzaj i wysokość dotacji uzależnione są od projektu, czasu budowy domu oraz niejednokrotnie gminy, na której dom powstaje. Część dostępnych dotacji ma charakter ogólnopolski, wiele natomiast dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców określonych gmin. Aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, najlepiej monitorować stronę internetową gminy, na terenie której planujemy budowę oraz stronę NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że mimo iż dotacje są bezzwrotne, to wypłacane są dopiero po zakończeniu inwestycji – należy zatem zapewnić środki na pokrycie inwestycji.

Program „Mój Prąd”

Program ruszył 30 sierpnia 2019 roku i będzie realizowany w latach 2019-2025. Program ten zastąpił niejako dotychczasowy program Prosument, zakończony 31.12.2018 roku. W pierwszych dwóch edycjach programu „Mój Prąd” prywatni Inwestorzy mogli uzyskać dotację do 50% kosztu inwestycji w fotowoltaikę, nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dotacja obejmowała instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 – 10 kW. Koszt instalacji znacznie przekracza 10 tys. zł, zatem każdy wnioskodawca mógł otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania.

Trzecia odsłona programu w wersji „Mój Prąd 3.0” ruszyła 1 lipca 2021 r. i ze względu na duże zainteresowanie już na początku października 2021 roku program został zamknięty ze względu na wyczerpanie środków, choć pierwotnie zakładano, że będzie obowiązywać do 22 grudnia 2021 roku.

Kwota dofinansowania w trzeciej edycji programu wyniosła 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów całej instalacji. W trzeciej edycji programu przedział mocy instalacji fotowoltaicznej podlegającej dotacji został utrzymany na poziomie od 2 kW do 10 kW dla już istniejących budynków mieszkalnych. Z dotacji mogły korzystać osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które zawarły kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Przed rozpoczęciem trzeciej edycji zapowiadano, że dotacja będzie rozszerzona o dodatkowe komponenty takie jak: punkty ładowania do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu, a także magazyny ciepła/chłodu, co pozwoliłoby zwiększyć konsumpcję energii wytworzonej przez prosumentów. Jednak na krótko przed startem programu okazało się, że utrzymano zasady z poprzedniej edycji.

Wprowadzona została także nowa zasada, zgodnie z którą każdy beneficjent został zobowiązany do niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu informacji wraz z odpowiednimi logotypami, że jest to „inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

„Mój Prąd 2022” – czyli czwarta odsłona programu

W kwietniu 2022 r. rusza czwarta edycja programu jako „Mój Prąd 4.0”, która podobnie jak poprzednie edycje, skierowana jest do osób fizycznych, wytwarzających prąd na własne potrzeby. Warunki programu zostały nieco zmodyfikowane, a wsparcie rozszerzone o dodatkowe produkty. Budżet programu wynosi 350 mln zł i planowane jest jego zwiększenie.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2022 r. i prowadzony będzie drogą elektroniczną przez Portal Beneficjenta, do którego można się zalogować na stronie wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach czwartej edycji dotacja będzie przysługiwać na koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Głównym celem programu ma być zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektowności zarządzania energią.

Wysokość dotacji w czwartej edycji będzie uzależniona od zakresu inwestycji i więcej środków mogą uzyskać osoby, które jednocześnie zdecydują się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z dodatkowymi komponentami. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. zł.

Dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4.0” można, tak jak w poprzednich edycjach, połączyć z tzw. „ulgą termomodernizacyjną” i odliczyć poniesione wydatki od dochodu, przy czym odliczeniu podlegają koszty pomniejszone o uzyskaną dotację. Wysokość ulgi termomodernizacyjnej jest uzależniona od zakresu inwestycji. Sama dotacja jest zwolniona z podatku PIT, czyli beneficjent otrzymuje całą kwotę dofinansowania. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Z ulgi można skorzystać także na nowy budynek, ale musi być on oddany do użytkowania (nie może być w trakcie budowy).

Istotną zmianą, którą wprowadzono z dniem 1 kwietnia 2022 r., są nowe zasady rozliczeń. Obowiązujący do 31 marca 2022 r. system „net-meteringu” zastąpiono systemem „net-billingu”. Osoby, które do 31 marca 2022 roku zostały prosumentami i złożyły poprawne zgłoszenie do OSD o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, będą mogły pozostać w systemie „net-meterimgu” przez kolejne 15 lat. Jednak jeżeli chciałyby skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0, muszą przejść na nowy system rozliczeń „net-billingu”. Warto zaznaczyć, że po przejściu na „net-billing” nie ma już możliwości powrotu do poprzedniego systemu rozliczeń.

Czym się różni „net–metering” od „net–billingu”?

„Net-meterig” - to metoda rozliczania się właściciela instalacji fotowoltaicznej z publicznym dostawcą energii elektrycznej wykorzystująca mechanizm opustów. Nadwyżkę energii wytworzonej z paneli fotowoltaicznych prosument wprowadza do sieci i może ją odebrać w późniejszym czasie. Przy instalacjach o mocy do 10 kW bilansowanie odbywa się w stosunku 1 : 0,8, a przy instalacjach o mocy powyżej 10 kW w stosunku 1 : 0,7. Oznacza to, że prosument odzyskuje odpowiednio 80% lub 70% zmagazynowanych w sieci nadwyżek.

„Net-billing” - to nowy system rozliczeń, w którym wytworzoną nadwyżkę energii prosument sprzedaje do sieci, a w chwili niedoboru (mniejszej produkcji) może ją odkupić od dystrybutora po cenach rynkowych. Rozwiązanie opiera się na wartościowym rozliczeniu energii przez prosumenta, energia oddawana do sieci i energia pobierana do sieci są mierzone osobno i mają różne ceny.

„Mój Prąd 4.0” – kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami najnowszej edycji programu mogą zostać osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne. Dotację można uzyskać wyłącznie na projekty zakończone i podłączone do sieci OSD. Wymagane jest podpisanie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, która określa zasady wprowadzania do sieci wyprodukowanej energii.

Dotacja przewidziana jest dla osób, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została podłączona do nowego systemu rozliczeń „net – billing”. Z dotacji mogą także skorzystać prosumenci, rozliczający się w dotychczasowym systemie „net-meteringu”, ale pod warunkiem, że przejdą na nowy system rozliczeń.

O dotację na nowe produkty (magazyny ciepła, systemy zarządzania) mogą ubiegać się także beneficjenci, którzy skorzystali już z dofinansowania w poprzednich edycjach programu.

„Mój Prąd 4.0” - na co można uzyskać dofinansowanie?

W związku z nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii zakres dofinansowania w czwartej edycji programu został rozszerzony o dodatkowe produkty i tym razem obejmie:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • magazyny energii,
 • magazyny ciepła,
 • systemy do zarządzania energią w gospodarstwie domowym.

„Mój Prąd 4.0” – jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji może pokryć do 50 % kosztów kwalifikowanych. W czwartej edycji kwota dotacji jest zróżnicowana i zależy od zakresu inwestycji. Więcej środków uzyskają osoby, które zdecydują się na montaż kilku rozwiązań. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać to 20 500 zł. Nowi prosumenci, rozliczający się w systemie net-billingu oraz dotychczasowi prosumenci, którzy przejdą z net-meteringu na net-billing i nie korzystali wcześniej z rządowego dofinansowania, mogą otrzymać: 

 • do 4 000 zł - na samą instalację fotowoltaiczną
 • do 5 000 zł - na instalację fotowoltaiczną wraz z innymi elementami
 • do 5 000 zł - na magazyn ciepła
 • do 7 500 zł - na magazyn energii elektrycznej
 • do 3 000 zł - na system zarządzana energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii)

Właściciele instalacji rozliczający się w systemie net-meteringu, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji m.in. z programu Mój Prąd i zmienią system rozliczeń na net-billig, mogą skorzystać z dotacji w ramach czwartej edycji - dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla której został zakupiony i zamontowany co najmniej jeden dodatkowy komponent, mogą otrzymać do 2.000 zł na jedno przedsięwzięcie. Dla pozostałych elementów zwiększających autokonsumpcję przewidziano ten sam poziom dofinansowania.

Grudzień 2022 r. - aktualizacja programu Mój Prąd 4.0

Od 15 grudnia 2022 r. obowiązują zmienione zasady w zakresie dofinansowania instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł.

 • nabór wniosków do czwartej edycji został wydłużony do 31 marca 2023 r.,
 • dotacja przysługuje na koszty, które zostały poniesione od 1 lutego 2020 r.,
 • dotacją objęte są instalacje o mocy 2 – 10 kW,
 • beneficjentami mogą być prosumenci w systemie net-billingu oraz dotychczasowi prosumenci, którzy nie skorzystali z dofinansowania, pod warunkiem, że zmienią system rozliczania wyprodukowanej energii  z net-meteringu na net-billing; zwiększony zakres dofinansowania wynosi dla nich:
  • do 6 000 zł - na samą instalację fotowoltaiczną
  • do 7 000 zł - na instalację fotowoltaiczną wraz z innymi elementami
  • do 5 000 zł - na magazyn ciepła
  • do 16 000 zł - na magazyn energii 
  • do 3 000 zł - na system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii)
    
  • beneficjenci, którzy rozliczają się w systemie net-meteringu i skorzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej we wcześniejszych edycjach, również mogą uzyskać środki z tej dotacji pod warunkiem przejścia na net- billing; dla nich zakres dofinansowania wynosi:
  • do 3 000 zł - na instalację fotowoltaiczną, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy komponent
  • do 5 000 zł - na magazyn ciepła
  • do 16 000 zł - na magazyn energii 
  • do 3 000 zł - na system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii)
    
  • osoby, które już złożyły już wniosek o dotację tylko na mikroinstalację fotowoltaiczną będą mogły złożyć wnioski uzupełniające o dofinansowanie na dodatkowe komponenty
  • dla wniosków już wypłaconych koszty kwalifikowane będą ponownie przeliczone i jeżeli będzie przysługiwać zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica w dotacji.

   W każdym przypadku kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.

   Podsumowując, zgodnie z nowymi warunkami:
  • na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii można uzyskać łącznie nawet 23 000 zł (7 000zł + 16 000 zł)
  • na instalację fotowoltaiczną z magazynem ciepła i energii oraz z systemem zarządzania można uzyskać nawet 31 000 zł (7 000 zł + 5 000 zł + 16 000 zł + 3 000 zł).

 

Program „Moje Ciepło”

To nowy program rządowy, przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zgodnie z zapowiedziami ruszył w pierwszej połowie 2022 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Celem jest dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Program jest kolejną zachętą do stosowania w domach ekologicznych źródeł ogrzewania – w tym przypadku jest to wsparcie energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych pomp ciepła – zarówno powietrznych, gruntowych, jak i wodnych.

Budżet na realizację programu "Moje Ciepło" wynosi do 600 ml zł

„Moje Ciepło” ma uzupełnia program „Czyste Powietrze”.

„Moje Ciepło” – kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” mogą być osoby fizyczne, będę właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolno stojących, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej), w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o pow. całkowitej nieprzekraczającej 20% jego powierzchni.

W programie nie przewiduje się wsparcia dla tych domów, w których docelowym źródłem ciepła jest źródło ciepła na paliwo stałe.

Nowy budynek mieszkalny rozumiany jest w tym programie jako budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania dofiansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, czyli maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej na poziomie:

-  maksymalnie 63 [kWh/(m2*rok)] - dla wniosków skladanych w 2022 r,

-  maksymalnie 55 [kWh/(m2*rok)] - dla wniosków skladanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Wdrożenie programu ma przyczynić się do ograniczenia stosowania nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa kopalne oraz zwiększenia udziału Odnawialnych Źródeł Energii w całościowym zużyciu energii.

„Moje Ciepło” – na co można uzyskać dofinansowanie?

Z programu można zrefundować koszty związane z:

 • nabyciem i montażem nowej pompy ciepła,
 • opracowaniem niezbędnej dokumentacji (maks. 5%),
 • transportem niezbędnych elementów.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia, czyli data opłacenia pierwszej FV oraz zakończenie rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą i opłacenie całości faktur.

„Moje Ciepło” – poziom dofinansowania

Dopłaty dotyczą zakupu oraz montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Formą wsparcia w ramach programu „Moje Ciepło” jest dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • powietrzne pompy ciepła - maksymalnie 7.000 zł,
 • gruntowe pompy ciepła - maksymalnie 21.000 zł.

Na wyższą kwotę dofinansowania mogą liczyć posiadacze karty Dużej Rodziny, dla których zwiększono wysokość kosztów kwalifikowanych, podlegających zwrotowi do poziomu 45%.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, a także wraz z dotacją „Mój Prąd” mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego.

Odliczenie przysługuje tytułem termomodernizacji wybudowanych już budynków, w tym także nowo wybudowanych domów, których budowa została formalnie zakończona.
Jeżeli budynek jest w trakcie budowy z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać.

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć sumy 53 tys. zł i wlicza się do niej wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w tym czasie podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek termomodernizacyjny. Kwotę, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika w danym roku podatkowym, może zostać odliczona w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Odliczeniu podlegają zarówno materiały budowlane, jak i urządzenia i usługi niezbędne podczas montażu. W ramach ulgi można sfinansować m.in.:

 • wymianę ogrzewania na urządzenia spełniające wymogi programu,
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów (materiały i robocizna),
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • kolektor słoneczny z osprzętem,
 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku, audytu energetycznego,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • koszty materiałów wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe.

Wydatki należy udokumentować fakturą VAT.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Program „Czyste Powietrze”

Do tej pory najbardziej znanym ogólnopolskim programem dotacyjnym jest program „Czyste Powietrze”, który trwa od 19 września 2018 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2029. W ramach tego programu umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2026 roku.

Program generalnie skupia się na wymianie starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę energetycznej efektowności domów jednorodzinnych. Od momentu wdrożenia program doczekał się już kilku zmian. Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w nowo budowanych domach nie są kwalifikowane. Od 1 stycznia 2022 roku z dotacji zostały wycofane kotły węglowe.

Trzecia edycja programu „Czyste Powietrze” wystartowała 25 stycznia 2022 roku i zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu wprowadzono w niej kolejne modyfikacje założeń. Jedną z nich była zmiana poziomu dofinansowania i objęcie większym wsparciem także osoby o najniższych dochodach, które mogą uzyskać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych (69 tys. zł).

Warto wiedzieć, że skorzystanie z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” nie wyklucza możliwości skorzystania także z innych programów, np. z programem „Mój Prąd”, czy z podatkową ulgą modernizacyjną.

„Czyste Powietrze” - kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele już wybudowanych domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą, wydzielonych w tych budynkach, którzy chcieliby poddać je termomodernizacji.

„Czyste Powietrze” – na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu „Czyste Powietrze” przewidziano dofinansowanie wymiany starych lub nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stale na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków.

Koszty kwalifikowane w ramach programu „Czyste Powietrze” to m.in.:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kotłownia gazowa,
 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • kocioł na pellet drzewny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna.

„Czyste Powietrze” – trzy poziomy dofinansowania

Aktualnie w ramach programu „Czyste Powietrze” obowiązują trzy części:

Część pierwsza – to podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób, których roczne zarobki (roczny dochód) nie przekracza 100 tys. zł.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W tym przypadku beneficjenci mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć.

Część druga – to podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjentami programu mogą być osoby, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć podanych wyżej kwot.

Z dofinansowania w ramach części drugiej programu “Czyste Powietrze” mogą skorzystać także firmy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przychód nie może być wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Beneficjenci mogą skorzystać z trzech form dofinansowania: dotacji, pożyczki dla gmin (uzupełniającej finansowanie dla beneficjentów) oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć.

Część trzecia – to najwyższy poziom dofinansowania do 69 tys. zł przy 90% kosztów kwalifikowanych – dla osób, które osiągają dochód do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub w przypadku osób mieszkających samotnie do 1260 zł.

Osoby starające się o dotację w ramach części trzeciej programu muszą spełniać powyższe kryteria, związane z przeciętną wysokością dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego oraz muszą być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzona została także możliwość, aby kryterium dochodowe określać na podstawie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Konieczne jest potwierdzenie tego w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta; zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku trzeciej części programu “Czyste Powietrze” osoby zainteresowane wsparciem mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji i pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (będzie ona uruchomiona w późniejszym terminie).

Na stronie czystepowietrze.gov.pl dostępny jest kalkulator, który ułatwia osobom starającym się o dofinansowanie, wyliczenie kwoty dotacji na planowane przedsięwzięcie.

Wnioski do programu przyjmowane są w tzw. systemie ciągłym. Oceniane są na bieżąco przez WFOŚiGW. Można je składać również online na gov.pl

Wnioskując o dotację, warto sprawdzić na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jakie urządzenia spełniają warunki programu Czyste Powietrze. Na „zielonej liście” znajdują się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe, gazowe, a także urządzenia, które wykorzystują odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Na liście uwzględniono też materiały izolacyjne, stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne i garażowe. Katalog w ramach „zielonej listy” będzie aktualizowany systematycznie aż do końca programu w 2029 roku.

„Czyste Powietrze” – inne zmiany w trzeciej edycji programu

W trzeciej odsłonie programu:

 • uwzględniono możliwość łącznego dofinansowania z „Czystego Powietrza” oraz gminnych programów parasolowych, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,
 • przewidziano możliwość dłuższej realizacji inwestycji, w sytuacji, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
 • do dofinansowania dopuszczone zostały kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pellet,
 • ze względów bezpieczeństwa doprecyzowano również wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu planowane jest rozszerzenie programu i objęcie nim także mieszkańców budynków wielorodzinnych, tak by mieli możliwość wymiany „kopciucha” z dotacją.

Mają również zostać wprowadzone dotacje dla nowo budowanych domów w ramach nowego programu Moje Ciepło.

Program „Moja Woda”

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez wspieranie przedsięwzięć zwiększających retencję na terenach posesji przy budynkach jednorodzinnych, dzięki czemu wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza teren danej nieruchomości. Pozwoli to zminimalizować zapotrzebowanie na wodę z wodociągów m.in. do takich celów jak: podlewanie ogródków, a także pozwoli ograniczyć ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji, co z kolei zmniejszy ryzyko występowania lokalnych podtopień. Program rozpoczął się 1.06.2020 r. i ma być realizowany do 30.06.2024r.

Drugi nabór w ramach programu ruszył 22.03.2021 r. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystko wskazuje na to, ze w 2022 roku nastąpi jego kontynuacja

„Moja Woda” – kto może skorzystać z programu?

Z programu dofinansowania instalacji przydomowej retencji mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny. Program uwzględnia również nowo budowane domy, przy założeniu, że zostaną oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda.

„Moja Woda” – wysokość dotacji

Beneficjenci Programu Moja Woda mogą otrzymać dotację w kwocie do 5 000 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji) przy spełnieniu warunków: minimalnego kosztu własnego 2 000 zł, minimalnej sumarycznej pojemności zbiornika 2m3.

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, dzięki której możliwe będzie zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Program „Smog Stop”

To program rządowy, przewidziany dla gmin, znajdujących się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. Ustawa antysmogowa. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Skierowany jest do najmniej zamożnych właścicieli nieruchomości, którzy zostali dotknięci ubóstwem energetycznym. Chodzi o takie gospodarstwa domowe, których koszty ogrzewania pochłaniają znaczną część domowego budżetu.

Okres wdrażania programu przewidziany jest na lata 2019 – 2024.

„Smog Stop” – zakres programu

Program „Stop Smog” przewiduje:

 • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne,
 • termomodernizację,
 • podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • zapewnienie dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

„Smog Stop” – kto może skorzystać z programu i jaka jest wysokość dofinansowania?

Wnioskodawcami mogą być: gminy, powiaty, związki religijne oraz związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców – do 70% współfinansowania,
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – poniżej 70% współfinansowania,
 • średni koszt realizacji niskoemisyjnego przedsięwzięcia w jednym budynku lub w jednym lokalu (w przypadku budynków o dwóch lokalach nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.
 • Każdy samorząd w gminie indywidualnie określa warunki, które zamieszkujący terytorium danej gminy beneficjent musi spełnić, by móc skorzystać z programu. Gmina musi posiadać uchwaloną ustawę antysmogową.

Przykładowe dotacje lokalne

Wsparcie finansowe dla promowania i rozwoju OZE oraz inwestowania w inne ekologiczne rozwiązania przewidziane są także w ramach rozmaitych programów regionalnych. Szukając różnych form wsparcia, warto śledzić lokale programy, które realizowane są przez poszczególne gminy.

W wielu gminach w Polsce nie ma jeszcze możliwości podłączenia domu do komunalnej oczyszczalni ścieków, a w niektórych miejscach takie podłączenie jest po prostu niemożliwe ze względu na ukształtowanie terenu, bądź inne przeszkody.

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Tu z rozwiązaniem przychodzi przydomowa oczyszczalnia ścieków. Koszt zakupu i montażu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli zdecydujemy się na budowę takiej oczyszczalni, możemy uzyskać dofinansowanie z gminy nawet do 80% kosztów. Należy zorientować się, czy gmina, na terenie której budujemy dom, otrzymała pieniądze w ramach programu „Budowa przydomowych oczyszczalni Ścieków”. Informacje na ten temat dostępne są zazwyczaj w miejscowym wydziale ochrony środowiska lub na stronie internetowej gminy.

Przy opracowaniu artykułu skorzystano z materiałów dostępnych na www.nfosigw.gov.pl

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Budowa domu - co warto wiedzieć

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?