Dotacje dla budujących lub remontujących dom - 2023

Rozpoczynając budowę własnego domu, musimy szczegółowo określić budżet. Najpopularniejsze źródło finansowania budowy domu to środki własne + kredyt hipoteczny. Jeżeli planujemy w domu zastosować energooszczędne instalacje, mamy także możliwość skorzystać z różnych form dofinansowania. Rodzaj i wysokość dotacji uzależnione są od projektu, czasu budowy domu oraz niejednokrotnie gminy, na której dom powstaje. Część dostępnych dotacji ma charakter ogólnopolski, wiele natomiast dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców określonych gmin. Aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, najlepiej monitorować stronę internetową gminy, na terenie której planujemy budowę oraz stronę NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że mimo iż dotacje są bezzwrotne, to zazwyczaj wypłacane są dopiero po zakończeniu inwestycji – należy zatem zapewnić środki na pokrycie inwestycji.

Program „Mój Prąd”

Program ruszył 30 sierpnia 2019 roku i będzie realizowany w latach 2019-2025. Cieszy się dużą popularnością i doczekał się już kilku edycji, a także sukcesywnego rozszerzenia zakresu dotacji. W jednej z odsłon programu wprowadzona została także zasada, zgodnie z którą każdy beneficjent został zobowiązany do niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu informacji wraz z odpowiednimi logotypami, że jest to „inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

Istotne zmiany dla prosumentów wprowadzono w IV edycji. Wystartowała ona 15 kwietnia 2022 r. i podobnie jak poprzednie skierowana była do osób fizycznych, wytwarzających prąd na własne potrzeby, które zawarły kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Warunki programu zostały nieco zmodyfikowane, a wsparcie rozszerzone o dodatkowe produkty. Nabór wniosków w ramach czwartej edycji trwał do 31 marca 2023 r., a dotacja przysługiwała na koszty, które zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. Kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.
Głównym celem programu było zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektowności zarządzania energią.

Zgodnie z zasadami programu „Mój Prąd 4.0” beneficjenci mogli uzyskać:
• na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii — łącznie nawet 23 000 zł (7 000zł + 16 000 zł)
• na instalację fotowoltaiczną z magazynem ciepła i energii oraz z systemem zarządzania — nawet 31 000 zł (7 000 zł + 5 000 zł + 16 000 zł + 3 000 zł).

Ważną zmianą dla prosumentów, którą wprowadzono z dniem 1 kwietnia 2022 r., była zmiana zasady rozliczeń. Obowiązujący do 31 marca 2022 r. system „net-meteringu” zastąpiono systemem „net-billingu”. Osobom, które do 31 marca 2022 roku zostały prosumentami i złożyły poprawne zgłoszenie do OSD o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, zapewniono możliwość pozostania w systemie „net-meteringu” przez kolejne 15 lat. Jednak jeżeli chciałyby skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0, musiały przejść na nowy system rozliczeń „net-billingu”. Warto zaznaczyć, że po przejściu na „net-billing” nie przewidziano możliwości powrotu do poprzedniego systemu rozliczeń.

Czym się różni „net–metering” od „net–billingu”?

„Net-metering” - to metoda rozliczania się właściciela instalacji fotowoltaicznej z publicznym dostawcą energii elektrycznej, wykorzystująca mechanizm opustów. Nadwyżkę energii wytworzonej z paneli fotowoltaicznych prosument wprowadza do sieci i może ją odebrać w późniejszym czasie. Przy instalacjach o mocy do 10 kW bilansowanie odbywa się w stosunku 1 : 0,8, a przy instalacjach o mocy powyżej 10 kW w stosunku 1 : 0,7. Oznacza to, że prosument odzyskuje odpowiednio 80% lub 70% zmagazynowanych w sieci nadwyżek.

„Net-billing” - to nowy system rozliczeń, w którym wytworzoną nadwyżkę energii prosument sprzedaje do sieci, a w chwili niedoboru (mniejszej produkcji) może ją odkupić od dystrybutora po cenach rynkowych. Rozwiązanie opiera się na wartościowym rozliczeniu energii przez prosumenta, energia oddawana do sieci i energia pobierana do sieci są mierzone osobno i mają różne ceny.

„Mój Prąd 2023” – czyli piąta odsłona programu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach piątej edycji programu "Mój Prąd” ruszył 22 kwietnia 2023 r.

Maksymalna wartość dofinansowania, jaką można uzyskać to 58 000 zł, podlegają jej koszty kwalifikowane od 1 lutego 2020 r. do dnia złożenia wniosku. Aby ubiegać się o dotację, przedsięwzięcie musi być ukończone, czyli wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane, zgłoszone i podłączone do sieci OSD. Wymagane jest podpisanie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, która określa zasady wprowadzania do sieci wyprodukowanej energii.
Po uzyskaniu dotacji beneficjent zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną „Mój Prąd”.

 

„Mój Prąd 5.0” – kto może skorzystać z dofinansowania?

Dotacja w ramach programu Mój Prąd 5.0 przysługuje osobom fizycznym, które wytwarzają energię na potrzeby własne. Dotyczy instalacji o mocy 2 – 10 kW.
W najnowszej edycji programu przewidziano trzy grupy beneficjentów, którzy mogą skorzystać z programu i ubiegać się o dofinansowanie.
• I grupa beneficjentów to:
osoby, rozliczające się w systemie „net – billingu”, które nie złożyły wniosku w ramach wcześniejszych edycji programu „Mój Prąd”,

• II grupa beneficjentów to:
osoby, rozliczające się w systemie opustów tzw. „net-meteringu”, które do tej pory nie skorzystały z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej – jednak warunkiem otrzymania dofinansowania jest przejście na system „net-billingu”,

• III grupa beneficjentów to:
osoby, rozliczające się w systemie „net – meteringu”, które skorzystały już z dotacji w ramach wcześniejszych edycji – jednak pod warunkiem, że:
- instalacja, na którą uzyskały już dotację, została przyłączona i opłacona w okresie od 1 lutego 2020 r.,
- przeszły na system rozliczania „net – billingu”,
- zakupiły dodatkowe urządzenia z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd 5.0.

„Mój Prąd 5.0” - na co można uzyskać dofinansowanie?

W aktualnej edycji przewidziano dofinansowanie na nowe urządzenia. Nowością są dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowaniu podlegają:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 2 – 10 kW,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna + dodatkowe urządzenie,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • pompy ciepła powietrze – woda o podwyższonej klasie energetycznej,
 • pompy ciepła powietrze - woda,
 • pompy ciepła powietrze – powietrze,
 • kolektory słoneczne c.w.u.,
 • magazyn energii elektrycznej,
 • magazyn ciepła,
 • systemy do zarządzania energią HEMS/EMS  w gospodarstwie domowym.

„Mój Prąd 5.0” – jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji może pokryć do 50 % kosztów kwalifikowanych. W piątej edycji, podobnie jak we wcześniejszej, kwota dotacji jest zróżnicowana i zależy od zakresu inwestycji. 
Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać, korzystając ze wszystkich elementów programu, może wynieść 58 000 zł.

Zakres dopłat przedstawia się następująco:

mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (dla wnioskodawców z I i II grupy)
mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z dodatkowym urządzeniem
zwiększającym autokonsumpcję
do 7 000 zł (dla wnioskodawców z I i II grupy)
do 3 000 zł (dla wnioskodawców z III grupy)
gruntowe pompy ciepła do 28 500 zł
pompy ciepła powietrze – woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompy ciepła powietrze – woda do 12 600 zł
pompy ciepła powietrze – powietrze do 4 400 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
magazyn ciepła do 5 000 zł
systemy do zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł

 

Dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd 5.0" można, tak jak w poprzednich edycjach, połączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną i odliczyć poniesione wydatki od dochodu, przy czym odliczeniu podlegają koszty pomniejszone o uzyskaną dotację. Wysokość ulgi termomodernizacyjnej jest uzależniona od zakresu inwestycji. Sama dotacja jest zwolniona z podatku PIT, czyli beneficjent otrzymuje całą kwotę dofinansowania. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Z ulgi można skorzystać także na nowy budynek, ale musi być on oddany do użytkowania (nie może być w trakcie budowy). Górny limit odliczeń to 53 000 zł na jednego właściciela.

Program „Moje Ciepło”

To program rządowy przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ruszył w pierwszej połowie 2022 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Celem jest dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Program jest kolejną zachętą do stosowania w domach ekologicznych źródeł ogrzewania – w tym przypadku jest to wsparcie energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych pomp ciepła – zarówno powietrznych, gruntowych, jak i wodnych.

Budżet na realizację programu "Moje Ciepło" wynosi do 600 ml zł

„Moje Ciepło” ma uzupełniać program „Czyste Powietrze”.

„Moje Ciepło” – kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolno stojących, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej), w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o pow. całkowitej nieprzekraczającej 20% jego powierzchni.

W programie nie przewiduje się wsparcia dla tych domów, w których docelowym źródłem ciepła jest źródło ciepła na paliwo stałe.

Nowy budynek mieszkalny rozumiany jest w tym programie jako budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, czyli maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej na poziomie:

-  maksymalnie 63 [kWh/(m2*rok)] - dla wniosków składanych w 2022 r,

-  maksymalnie 55 [kWh/(m2*rok)] - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Wdrożenie programu ma przyczynić się do ograniczenia stosowania nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa kopalne oraz zwiększenia udziału Odnawialnych Źródeł Energii w całościowym zużyciu energii.

„Moje Ciepło” – na co można uzyskać dofinansowanie?

Z programu można zrefundować koszty związane z:

 • nabyciem i montażem nowej pompy ciepła, wykorzystywanej do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniających najwyższe normy. 
 • opracowaniem niezbędnej dokumentacji (maks. 5%),
 • transportem niezbędnych elementów.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia, czyli data opłacenia pierwszej FV oraz zakończenie rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą i opłacenie całości faktur.

„Moje Ciepło” – poziom dofinansowania

Dopłaty dotyczą zakupu oraz montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Formą wsparcia w ramach programu „Moje Ciepło” jest dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • powietrzne pompy ciepła - maksymalnie 7 000 zł,
 • gruntowe pompy ciepła - maksymalnie 21 000 zł.

Na wyższą kwotę dofinansowania mogą liczyć posiadacze karty Dużej Rodziny, dla których zwiększono wysokość kosztów kwalifikowanych, podlegających zwrotowi do poziomu 45%.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, a także wraz z dotacją „Mój Prąd” mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego.

Odliczenie przysługuje tytułem termomodernizacji wybudowanych już budynków, w tym także nowo wybudowanych domów, których budowa została formalnie zakończona.
Jeżeli budynek jest w trakcie budowy z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać.

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć sumy 53 000 zł i wlicza się do niej wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w tym czasie podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek termomodernizacyjny. Kwotę, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika w danym roku podatkowym, może zostać odliczona w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Odliczeniu podlegają zarówno materiały budowlane, jak i urządzenia i usługi niezbędne podczas montażu. W ramach ulgi można sfinansować m.in.:

 • wymianę ogrzewania na urządzenia spełniające wymogi programu,
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów (materiały i robocizna),
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • kolektor słoneczny z osprzętem,
 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku, audytu energetycznego,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • koszty materiałów wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe.

Wydatki należy udokumentować fakturą VAT.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!

Dom w malinówkach 11 KOD: PREZENT250
Dom w malinówkach 11
Dom w renklodach 15 (G2) KOD: PREZENT250
Dom w renklodach 15 (G2)
Dom w kosaćcach 2 (N) KOD: PREZENT250
Dom w kosaćcach 2 (N)

Zobacz więcej projektów

Program „Czyste Powietrze”

Do tej pory najbardziej znanym ogólnopolskim programem dotacyjnym jest program „Czyste Powietrze”, który trwa od 19 września 2018 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2029. W ramach tego programu umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2026 roku.

Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę energetycznej efektowności domów jednorodzinnych. Od momentu wdrożenia program doczekał się już kilku zmian. Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w nowo budowanych domach nie są kwalifikowane. Od 1 stycznia 2022 roku z dotacji zostały wycofane kotły węglowe.

Trzecia edycja programu „Czyste Powietrze” wystartowała 25 stycznia 2022 roku i zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu wprowadzono w niej kolejne modyfikacje założeń. Jedną z nich była zmiana poziomu dofinansowania i objęcie większym wsparciem także osoby o najniższych dochodach, które mogły uzyskać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych (69 tys. zł).

Warto wiedzieć, że skorzystanie z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” nie wyklucza możliwości skorzystania także z innych programów, np. z programem „Mój Prąd”, "Stop Smog", czy z podatkową ulgą modernizacyjną.

„Czyste Powietrze 2023”

3 stycznia 2023 r. ruszyła najnowsza edycja programu „Czyste Powietrze”, w której głównym celem jest wspieranie i promowanie kompleksowej termomodernizacji. 


Zmiany w programie „Czyste Powietrze” – edycja 2023 r.

- podwyższono progi dochodowe, umożliwiające skorzystanie z dotacji, a także zwiększono wysokość dotacji; urealnienie kosztów jednostkowych i podniesienie kwot ma być zachętą do kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła,

- kwota dofinansowania jest uzależniona od dochodu rocznego beneficjentów i pod tym względem zostali oni zaklasyfikowani do I, II lub III części programu, które odpowiadają podstawowemu, podwyższonemu i najwyższemu poziomowi dofinansowania,

- aby ujednolicić zasady wyliczania kwot, dofinansowanie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto,

- dodatkowo dla wszystkich poziomów, poza określonymi limitami, przewidziana została dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny, który jest obowiązkowy przy kompleksowej termomodernizacji,

- wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem mają być składane wyłącznie elektronicznie poprzez serwis gov.pl; jeżeli wnioskodawca nie może złożyć wniosku w formie elektronicznej, wówczas dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej,

- wprowadzono możliwość uzyskania dotacji na biomasę drzewną o niskiej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 (budynek podłączony do sieci dystrybucji gazu); jednocześnie od 1.07.2023 r. z dotacji wyłączono kotły na biomasę, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3,

- wprowadzono także modyfikacje w ofercie bankowej dotyczącej Kredytu Czyste Powietrze, dzięki czemu beneficjenci mogą otrzymać kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania nawet do 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji,

- w nowej odsłonie programu przewidziano możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie; beneficjent, który korzystał już z dotacji na wymianę kotła, może złożyć kolejny wniosek na termomodernizację domu.

 

„Czyste Powietrze” - kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele już wybudowanych domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą, wydzielonych w tych budynkach, którzy chcieliby poddać je termomodernizacji. Nie ma więc możliwości finansowania inwestycji w domach, których budowa jeszcze trwa. Na ekologiczne pompy ciepła w nowych budynkach można uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło”.

Aktualnie w ramach programu „Czyste Powietrze” obowiązuje podział na trzy grupy beneficjentów, a wysokość dopłaty zależy od wysokości dochodów.
Część I programu - podstawowy poziom dofinansowania
dotacja może wynieść:
- do 44 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV),
- do 66 000 zł (z kompleksową termomodernizacją z PV),

- maksymalny dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł,
- intensywność dofinansowania — od 40% do 55% kosztów kwalifikowanych,
- okres realizacji przedsięwzięcia – do 30 miesięcy (lub do 18 miesięcy przy ścieżce bankowej).

Część II programu – podwyższony poziom dofinansowania
dotacja może wynieść:
- do 59 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV),
- do 99 000 zł (z kompleksową termomodernizacją z PV),

w II części programu ustalono próg dochodowy na osobę na poziomie:
- 1 894 zł - na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2 651 zł – na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
(wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wydawane przez gminę zaświadczenie o dochodach),

- intensywność dofinansowania - od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych,

- okres realizacji przedsięwzięcia - do 30 miesięcy (lub do 18 miesięcy przy ścieżce bankowej); w przypadku dotacji z prefinansowaniem do 18 miesięcy do daty złożenia wniosku.

Część III programu – najwyższy poziom dofinansowania
dotacja może wynieść:
- do 79 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV)
- do 135 000 zł (z kompleksową termomodernizacją z PV)

w III części programu ustalono próg dochodowy na osobę na poziomie:
- 1 090  zł  - na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, 
- 1 526   zł – na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
(wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wydawane przez gminę zaświadczenie o dochodach lub prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego),

- intensywność dofinansowania -  do 100% kosztów kwalifikowanych,
- okres realizacji przedsięwzięcia -  do 36 miesięcy (brak ścieżki bankowej); w przypadku dotacji z prefinansowaniem do 18 miesięcy do daty złożenia wniosku.

 

„Czyste Powietrze” – na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu „Czyste Powietrze” przewidziano dofinansowanie do wymiany starych lub nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stale na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków.

Koszty kwalifikowane w ramach programu „Czyste Powietrze” to m.in.:

 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • gruntowa pompa ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • wymiana starego kotła ciepła (paliwo stałe) na nowoczesne źródła ciepła
 • ocieplenie stropu, podłogi i ścian
 • wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej
 • pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • audyt energetyczny.

Program „Moja Woda”

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez wspieranie przedsięwzięć, zwiększających retencję na terenach posesji przy budynkach jednorodzinnych, dzięki czemu wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza teren danej nieruchomości. Pozwoli to zminimalizować zapotrzebowanie na wodę z wodociągów m.in. do takich celów jak: podlewanie ogródków, a także pozwoli ograniczyć ilość wód opadowych, odprowadzanych do kanalizacji, co z kolei zmniejszy ryzyko występowania lokalnych podtopień. Program rozpoczął się 1.06.2020 r. i ma być realizowany do 30.06.2024r.

Drugi nabór w ramach programu ruszył 22.03.2021 r. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Aktualnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad nową edycją programu. Według wstępnych założeń kolejny nabór ma się rozpocząć w IV kwartale 2023 r.

„Moja Woda” – kto może skorzystać z programu?

Według dotychczasowych zasad z programu dofinansowania instalacji przydomowej retencji mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny. Program uwzględniał również nowo budowane domy, przy założeniu, że zostały oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda.

„Moja Woda” – wysokość dotacji

Beneficjenci Programu Moja Woda mogli otrzymać dotację w kwocie do 5 000 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji) przy spełnieniu warunków: minimalnego kosztu własnego 2 000 zł, minimalnej sumarycznej pojemności zbiornika 2m3.

Koszty kwalifikowane obejmowały zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, dzięki której możliwe było zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wnioski składano do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Program „Smog Stop”

To program rządowy, przewidziany dla gmin, znajdujących się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. Ustawa antysmogowa. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Skierowany jest do najmniej zamożnych właścicieli nieruchomości, którzy zostali dotknięci ubóstwem energetycznym. Chodzi o takie gospodarstwa domowe, których koszty ogrzewania pochłaniają znaczną część domowego budżetu.

Okres wdrażania programu przewidziany jest na lata 2019 – 2028.

„Smog Stop” – zakres programu

Program „Stop Smog” przewiduje:

 • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne,
 • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • zapewnienie dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

„Smog Stop” – kto może skorzystać z programu i jaka jest wysokość dofinansowania?

Wnioskodawcami mogą być: gminy, powiaty, związki religijne oraz związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców – do 70% współfinansowania,
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – poniżej 70% współfinansowania,
 • średni koszt realizacji niskoemisyjnego przedsięwzięcia w jednym budynku lub w jednym lokalu (w przypadku budynków o dwóch lokalach nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.
 • Każdy samorząd w gminie indywidualnie określa warunki, które zamieszkujący terytorium danej gminy beneficjent musi spełnić, by móc skorzystać z programu. Gmina musi posiadać uchwaloną ustawę antysmogową.

Przykładowe dotacje lokalne

Wsparcie finansowe dla promowania i rozwoju OZE oraz inwestowania w inne ekologiczne rozwiązania przewidziane są także w ramach rozmaitych programów regionalnych. Szukając różnych form wsparcia, warto śledzić lokalne programy, które realizowane są przez poszczególne gminy.

W wielu gminach w Polsce nie ma jeszcze możliwości podłączenia domu do komunalnej oczyszczalni ścieków, a w niektórych miejscach takie podłączenie jest po prostu niemożliwe ze względu na ukształtowanie terenu, bądź inne przeszkody.

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Tu z rozwiązaniem przychodzi przydomowa oczyszczalnia ścieków. Koszt zakupu i montażu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli zdecydujemy się na budowę takiej oczyszczalni, możemy uzyskać dofinansowanie z gminy nawet do 80% kosztów. Należy zorientować się, czy gmina, na terenie której budujemy dom, otrzymała pieniądze w ramach programu „Budowa przydomowych oczyszczalni Ścieków”. Informacje na ten temat dostępne są zazwyczaj w miejscowym wydziale ochrony środowiska lub na stronie internetowej gminy.

Przy opracowaniu artykułu skorzystano z materiałów dostępnych na www.nfosigw.gov.pl

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Budowa domu - co warto wiedzieć

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?