Instalacja fotowoltaiczna z dofinansowaniem

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie ekologicznymi źródłami energii, które w skuteczny sposób podnoszą standard energetyczny domu i pozwalają ograniczyć wydatki eksploatacyjne. Duże możliwości w tym zakresie daje instalacja fotowoltaiczna, przetwarzająca energię słoneczną na elektryczną. Można dzięki niej wytworzyć darmowy prąd, który posłuży do zasilania urządzeń domowych, a także do ogrzewania. Z pewnością warto rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym, tym bardziej że można skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”, dzięki czemu inwestycja zwróci się jeszcze szybciej.

Co to jest i jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna to bezobsługowy system urządzeń, dzięki którym można pozyskiwać promieniowanie słoneczne i przetwarzać na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Promienie słoneczne docierają do paneli i powodują w nich ruch elektronów, w wyniku czego powstaje prąd stały. Następnie jest on przesyłany do falownika, który przetwarza go na prąd zmienny, odpowiedni do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Moc systemu powinna być dobrana do rocznego zużycia prądu przez dane gospodarstwo domowe.

Instalacja fotowoltaiczna „on grid” czy „off grid”?

Panele fotowoltaiczne pracują przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, jednak więcej energii produkują latem ze względu na większą ilość światła słonecznego. W okresie zimowym produkcja energii jest mniejsza, wówczas niedobory można uzupełniać, pobierając wyprodukowane latem nadwyżki. W zależności od systemu, w jakim działa instalacja, są one magazynowane w sieci publicznej lub w akumulatorach.

Instalacja fotowoltaiczna typu „on grid” to instalacja podłączona do publicznej sieci energetycznej, umożliwiająca współpracę i oddawanie do sieci nadwyżek wyprodukowanej energii.

Instalacja fotowoltaiczna typu „off grid” to instalacja autonomiczna, która wytwarza energię wyłącznie na potrzeby sieci domowej. Brak możliwości przekazywania nadwyżek do sieci publicznej wymaga zamontowania akumulatora, aby móc w nim gromadzić rezerwy energii, która zostanie wykorzystana w późniejszym czasie.

Co to jest net-metering i net-billing?

Nadwyżki energii wyprodukowanej w czasie optymalnego nasłonecznienia mogą być magazynowane w sieci energetycznej i odbierane w okresach niższej produkcji. Net-metering to system rozliczania się właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej (prosumenta, czyli konsumenta energii elektrycznej, który produkuje ją na własne potrzeby) z publicznym dostawcą energii elektrycznej z wykorzystaniem mechanizmu opustów, opierającym się na bezgotówkowym rozliczaniu nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej. Rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej przez prosumenta do sieci z ilością energii pobranej z sieci odbywa się w cyklu rocznym, w stosunku 1:0,8 przy instalacjach o mocy 2 do 10 kW lub 1:0,7 przy instalacjach powyżej 10 kW. Oznacza to, że prosument odzyskuje odpowiednio 80% lub 70% zmagazynowanych w sieci nadwyżek. System rozliczeń w systemie net-meteringu przeznaczony jest dla prosumentów, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona i poprawnie przyłączona do sieci do dnia 31 marca 2022 r. Będą mogli z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. wprowadzono nowy system rozliczeń, tzw. net-billing. To rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczaniu nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny giełdowej z Rynku Dnia Następnego (RDN). Wytworzoną nadwyżkę energii prosument sprzedaje do sieci, a w chwili niedoboru (mniejszej produkcji) może ją odkupić od dystrybutora po cenach zgodnych z taryfą sprzedawcy. System net-billingu obowiązuje nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 r.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Głównym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne składające się z wielu, połączonych ze sobą ogniw. Każde ogniwo zbudowane jest z krzemu w postaci krystalicznej, który umożliwia generowanie prądu pod wpływem promieni słonecznych. Ogniwa mogą być wykonane z dużego monokryształu krzemu lub z krzemu polikrystalicznego i w zależności od tego można wyróżnić panele monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Bardzo ważnym elementem całej instalacji jest inwerter, czyli falownik, przekształca on wytworzony przez panele prąd o napięciu stałym na prąd zmienny, odpowiedni do zasilania domowych urządzeń. Dobór mocy falownika powinien być odpowiednio dostosowany do mocy paneli, co zapewni wysoką wydajność instalacji fotowoltaicznej. Wybór typu falownika uzależniony jest od decyzji i koncepcji inwestora, czy instalacja fotowoltaiczna ma działać jako instalacja „off grid”, czy też „on grid”.

W zależności od typu instalacji i sposobu wykorzystania oraz magazynowania energii można zastosować:

  • inwerter sieciowy (instalacja „on grid”) - przystosowany do przesyłania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej; inwerter sieciowy posiada wbudowany licznik dwukierunkowy do monitorowania i rozliczania ilości przesyłanej i pobieranej energii,
  • inwerter wyspowy (instalacja „off grid”) – jest przystosowany do zasilania domowych urządzeń, ale nie jest zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną i wytworzona energia nie może być do niej przesyłana; niezbędnym elementem takiej autonomicznej instalacji jest akumulator, aby móc w nim gromadzić nadwyżki energii,
  • inwerter hybrydowy – może współpracować z siecią elektroenergetyczną, ale może także tworzyć z akumulatorem instalację autonomiczną i w sytuacji braku prądu z sieci samodzielnie zasilać urządzenia w domu.

Pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej to w zależności od typu instalacji licznik zużycia i produkcji energii elektrycznej, akumulator do magazynowania nadwyżek oraz odpowiednie przewody fotowoltaiczne, odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Przy wyborze należy uwzględnić różne czynniki m.in.: koszt, wielkość powierzchni przeznaczonej do zagospodarowania pod panele, ekspozycję paneli i rozkładanie się światła słonecznego w różnych porach dnia oraz roku, kierunek padania światła, ewentualne zacienienia, zabrudzenia, a także dostęp powietrza, niezbędnego do wentylowania systemu.

Krzem wykorzystywany do produkcji ogniw fotowoltaicznych może w nich występować w postaci monokryształu lub polikryształu, co wiąże się z różną wydajnością paneli monokrystalicznych i polikrystalicznych.

Panele monokrystaliczne wyróżniają się większą wydajnością, co ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy powierzchnia pod instalację jest ograniczona. System składający się z paneli monokrystalicznych wytwarza prąd z energii naturalnej zarówno podczas słonecznych, jak i bardziej pochmurnych dni.

Panele polikrystaliczne są tańsze, jednak wykazują się mniejszą wydajnością, dlatego, aby zaspokoić zapotrzebowanie domu na energię, konieczne jest zastosowanie większej liczby paneli, a więc Inwestor musi dysponować większą powierzchnią, na której mogą zostać zamontowane.

Gdzie zamontować panele fotowoltaiczne

Gdzie zamontować panele fotowoltaiczne?

Aby instalacja fotowoltaiczna działała w efektywny sposób należy zadbać o odpowiednie nasłonecznienie paneli, dlatego najczęściej montuje się je na południowej połaci dachu. Dla wydajności systemu bardzo ważne jest, aby wszystkie ogniwa były usytuowanie pod odpowiednim kątem nachylenia. W przypadku dachu płaskiego konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji, która zapewni optymalny kąt padania promieni słonecznych. Panele fotowoltaiczne można także zamontować np., na znajdującym się w pobliżu domu garażu czy też na gruncie, stosując odpowiednie wysięgniki.

Jakie są korzyści z instalacji fotowoltaicznej?

System fotowoltaiki jest ekologicznym, czystym źródłem energii, która wytwarzana jest bez emisji zanieczyszczeń. Jest to energia bezpłatna, pozyskiwana ze słońca, a więc dostępna w każdym miejscu kuli ziemskiej. Instalacja daje właścicielowi możliwość uniezależnienia się od komercyjnych dostawców energii i wprowadzanych przez nich podwyżek. System działa bezobsługowo, panele wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną i nie wymagają skomplikowanej konserwacji.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Uruchomiony w 2019 r. program „Mój Prąd” przewiduje dotację na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych i zmniejszenie emisji CO2.
W kwietniu 2023 r. ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd 5.0”, który podobnie jak poprzednie edycje, skierowany jest do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Dotację można uzyskać wyłącznie na projekty zakończone i podłączone do sieci OSD. Wymagane jest podpisanie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, która określa zasady wprowadzania do sieci wyprodukowanej energii. W ramach piątej edycji programu dotacja będzie przysługiwać na koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Z dotacji w ramach tego programu mogą skorzystać trzy grupy beneficjentów:
• I grupa - to osoby, rozliczające się w systemie „net – billingu”, które nie złożyły wniosku w ramach wcześniejszych edycji programu „Mój Prąd”,

• II grupa – to osoby, rozliczające się w systemie opustów tzw. „net-meteringu”, które nie skorzystały do tej pory z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej – jednak warunkiem otrzymania dofinansowania jest przejście na system „net-billingu”,

• III grupa – to osoby, rozliczające się w systemie „net – meteringu”, które skorzystały już z dotacji w ramach wcześniejszych edycji – jednak pod warunkami, że
- instalacja, na którą uzyskały już dotację, została przyłączona i opłacona w okresie od 1 lutego 2020 r.,
- przeszły na system rozliczania „net – billingu”,
- zakupiły dodatkowe urządzenia z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd 5.0.

Warunki najnowszej odsłony programu zostały nieco zmodyfikowane, a wsparcie rozszerzone względem poprzedniej edycji o pompy ciepła i kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych. W trwającej edycji programu kwota dotacji jest zróżnicowana i zależy od zakresu inwestycji. Korzystając ze wszystkich elementów programu, można maksymalnie zyskać 58 000 zł.

Zakres dopłat wygląda następująco:

mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (dla wnioskodawców z I i II grupy)
mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z dodatkowym urządzeniem
zwiększającym autokonsumpcję
do 7 000 zł (dla wnioskodawców z I i II grupy)
do 3 000 zł (dla wnioskodawców z III grupy)
gruntowe pompy ciepła do 28 500 zł
pompy ciepła powietrze – woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompy ciepła powietrze – woda do 12 600 zł
pompy ciepła powietrze – powietrze do 4 400 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
magazyn ciepła do 5 000 zł
systemy do zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł


Dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 5.0” można, jak w poprzednich edycjach, połączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną i odliczyć poniesione wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznej od dochodu, przy czym odliczeniu podlegają koszty pomniejszone o uzyskaną dotację. Ulga przysługuje podatnikowi, będącemu właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego, który został oddany do użytkowania, a więc także nowo wybudowanego budynku, którego budowa została formalnie zakończona. Jeżeli wydatki związane z zakupem i montażem instalacji zostaną poniesione przed odbiorem budynku do użytkowania, nie zostaną zakwalifikowane do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Czytaj również: Dotacje dla budujących lub remontujących dom

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?