Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia? Zmiany w prawie budowlanym 2020
 

Od 19 września 2020 r. obowiązują zmienione przepisy Prawa budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471, tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 1333).

W zapisach znowelizowanej ustawy modyfikacji uległa lista obiektów nie wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę. W nowelizacji pojawiły się zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in.: dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³, a nie tylko jak dotychczas przydomowych. Przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m² wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, natomiast te do 35m² nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Poniżej zamieszczamy listę obiektów i robót zwolnionych z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga zgłoszenia

Zgodnie z Art. 29.1 (w/w Ustawy) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 2. sieci:
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b) wodociągowych,
  c) kanalizacyjnych,
  d) cieplnych,
  e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 3. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²;
 4. obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 5. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę;
 6. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³;
 7. tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 8. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 9. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 10. kanalizacji kablowej;
 11. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 12. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 13. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 14. wolno stojących:
  a) parterowych budynków gospodarczych,
  b) garaży,
  c) wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m²,
  przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 15. przydomowych:
  a) ganków,
  b) oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m²,
  przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 16. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki;
 17. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m², służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 18. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 19. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 20. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 21. ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 22. przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m²;
 23. przyłączy:
  a) elektroenergetycznych,
  b) wodociągowych,
  c) kanalizacyjnych,
  d) gazowych,
  e) cieplnych,
  f) telekomunikacyjnych
 24. kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
 25. stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 26. niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 27. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 28. obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 29. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) płyt do składowania obornika,
  b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m 3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  d) silosów na kiszonkę;
 30. stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³.
ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!

Dom w malinówkach 11 KOD: 400NOWYDOM
Dom w malinówkach 11
Dom w renklodach 15 (G2) KOD: 400NOWYDOM
Dom w renklodach 15 (G2)
Dom w kosaćcach 2 (N) KOD: 400NOWYDOM
Dom w kosaćcach 2 (N)

Zobacz więcej projektów

Nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia

Zgodnie z Art. 29.2 (w/w Ustawy) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;
 2. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki;
 3. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 4. altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 5. wiat przystankowych i peronowych;
 6. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m², służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 7. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 8. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 9. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 10. parkometrów z własnym zasilaniem;
 11. zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 12. przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m²;
 13. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m²;
 14. obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
 15. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 16. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 17. telekomunikacyjnych linii kablowych;
 18. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno- -meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 19. obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 20. ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 21. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 22. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 23. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 24. poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
 25. obudowy ujęć wód podziemnych;
 26. punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 27. urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
  a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
  b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 28. bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;
 29. obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
  a) elektroenergetycznymi,
  b) wodociągowymi,
  c) kanalizacji sanitarnej,
  d) cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
 30. naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m³;
 31. przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m²;
 32. stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga zgłoszenia

Zgodnie z Art. 29.3 (w/w Ustawy) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 1. przebudowie:
  a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
  b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11–13 oraz 30,
  c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,
  d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,
  e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
  f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086);
 2. remoncie:
  a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 3. instalowaniu:
  a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
  b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
  c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
  d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
  e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia

Zgodnie z Art. 29.4 (w/w Ustawy) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 1. przebudowie:
  a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
  b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,
  c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
  d) urządzeń budowlanych;
 2. remoncie:
  a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: – budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, – budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
  b) urządzeń budowlanych;
 3. instalowaniu:
  a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
  b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
  c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
  d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;
 4. utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

 

Czytaj więcej:
Zmiany w prawie budowlanym 2020
Nowe Prawo budowlane 2020. Zalety dla inwestora i projektanta
Prawo budowlane 2020. Zmiany w projekcie w trakcie budowy - odstąpienie od projektu

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Odpowiemy jak tylko będziemy dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?