Służebność drogi, droga konieczna, co to jest?

Podejmując decyzję o zakupie działki w celu jej zabudowy, ważne jest poznanie wszystkich koniecznych informacji, które będą podstawą do przyznania jej statusu działki budowlanej.

Wykaz cech działki budowlanej, ustaliła definicja, określona w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka budowlana - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Jednym z kluczowych przymiotów działki budowlanej, oprócz oczywiście jej przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jest jej dostęp do drogi publicznej. Mamy oczywiście pełną świadomość, że nie każda działka położona jest bezpośrednio przy drodze, która jest ogólnie dostępną drogą w zarządzie gminy lub innego zarządcy drogowego. Powyżej przytoczona ustawa rozszerza pojęcie obsługi komunikacyjnej działki, która traktowana jest jako właściwy dostęp do drogi publicznej.

Dostęp do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Po zapoznaniu się z treścią powyższej definicji można zwrócić uwagę, że dodatkowym honorowanym przez przepisy jest dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Drogą wewnętrzną jest działka, wydzielona liniami granicznymi, posiadająca właściwą szerokość i będąca współwłasnością m.in. właściciela działki, która ma zostać zabudowana lub jest własnością gminy.

Kolejnym dopuszczonym prawnie dostępem do drogi publicznej jest ustanowiona dla działki odpowiednia służebność drogowa.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Tę formę dostępu do drogi publicznej chcielibyśmy omówić w niniejszym artykule.

Na wstępie podamy kilka podstawowych informacji związanych ze służebnością drogową.

  1. Ta forma dostępu do drogi publicznej wiąże się z koniecznością uzyskania zgody, akceptacji właścicieli działek, rozdzielających działkę, którą jesteśmy zainteresowani, od drogi publicznej, na wytyczenie szlaku, przebiegu przejazdu przez ich własności.
  2. Ustanowienie służebności drogowej w żaden sposób nie pomniejsza powierzchni działki, na której jest ustanowiona.
  3. Wyznaczony szlak służebności drogowej musi posiadać odpowiednią szerokość, jako trakt pieszo jezdny, obsługujący działkę budowlaną. Przepisy techniczno - budowlane określają tę szerokość jako min. 5 metrów.
  4. Ustanowienie takiej służebności drogowej finalizowane jest podpisaniem aktu notarialnego, a następnie wprowadzeniem obciążenia działki jej przebiegiem w księdze wieczystej.
  5. Służebność ustanawiana jest dla każdoczesnego właściciela działki. To pojęcie może wymagać wyjaśnienia. Służebność obowiązuje również w przypadku zbycia lub podziału działki, na której rzecz została ustanowiona.
  6. Możliwość ustanowienia służebności drogowej przed notariuszem wymaga pełnej zgody właścicieli działek, a wysokość gratyfikacji finansowej za jej ustanowienie również została uzgodniona.

Zachodzą jednak przypadki, gdy właściciele działek nie wyrażają zgody na ustanowienie służebności drogowej. Postępowanie w takich przypadkach reguluje artykuł 145 Kodeksu Cywilnego (KC).

Służebność drogi koniecznej
§1.
Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).
§2.
Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.
§3.
Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Ustanowienie właściwej służebności drogi koniecznej, w takim przypadku następuje przed właściwym sądem rejonowym.

W dalszych częściach artykułu opisujemy dokładnie przypadek dostępu do drogi publicznej, poprzez ustanowienie służebności drogowej na drodze aktu notarialnego, przed notariuszem.

Słuebność drogi koniecznej - przepisy

Służebność drogi, droga konieczna - czym są i czym się różnią?

Rozwijając poruszony już w powyższym akapicie temat, służebność drogi koniecznej polega na prawie do korzystania z cudzego gruntu w celu uzyskania dostępu do własnej nieruchomości. Jest to szczególny przypadek służebności gruntowej, który jest uregulowany w polskim prawie cywilnym. Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje w sytuacji, gdy zachodzi gospodarcza konieczność przeprowadzenia drogi koniecznej przez teren nieruchomości sąsiedniej. Proces ten odbywa się w formie aktu notarialnego, co gwarantuje prawną ochronę obu stron: zarówno właścicielowi nieruchomości obciążonej, jak i osoby korzystającej z drogi.

Właściciel nieruchomości obciążonej ma prawo do wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi. Wartość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku i zależy od wielu czynników, takich jak wartość gruntu, długość i szerokość drogi czy jej standard techniczny.

W przypadku właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia ważne jest, aby droga konieczna była ustanowiona z najmniejszym obciążeniem gruntów sąsiednich. Oznacza to, że trasa drogi powinna być wytyczona w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w teren nieruchomości obciążonej, jednocześnie zapewniając odpowiednie dostęp do drogi publicznej.

Podsumowując, służebność drogi jest rodzajem służebności gruntowej, która umożliwia właścicielowi nieruchomości uzyskanie dostępu do drogi publicznej przez teren nieruchomości sąsiedniej. Proces ustanowienia służebności drogi jest ściśle regulowany prawnie, a interesy obu stron są chronione przez formę aktu notarialnego.

Jak ustanowić drogę służebną?

Proces ustanowienia drogi służebnej (koniecznej) rozpoczyna się od stwierdzenia, że zachodzi gospodarcza konieczność przeprowadzenia drogi przez teren nieruchomości sąsiedniej. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie ma dostępu do drogi publicznej, ma prawo ubiegać się o ustanowienie służebności drogi, koniecznej.

Służebność drogi polega na prawie do korzystania z określonej części nieruchomości sąsiedniej w celu uzyskania dostępu do własnej nieruchomości. Proces ten musi zostać dokonany w formie aktu notarialnego, co zapewnia prawną ochronę zarówno dla właściciela nieruchomości obciążonej, jak i osoby, która będzie korzystać z drogi, przejazdu. Warto zaznaczyć, że służebność drogi koniecznej jest jednym z rodzajów służebności gruntowej.

W trakcie ustanowieniu służebności gruntowej należy zwrócić uwagę na to, aby droga była wytyczona z najmniejszym obciążeniem gruntów sąsiednich. Oznacza to, że trasa drogi powinna minimalizować ingerencję w teren nieruchomości obciążonej, jednocześnie zapewniając odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości obciążonej, przez którą będzie prowadzić droga służebna, konieczna, ma prawo do otrzymania odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wartość tego wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie i powinna odzwierciedlać wartość gruntu oraz inne czynniki związane z ustanowieniem drogi koniecznej.

Podsumowując, aby ustanowić drogę służebną, należy przestrzegać określonych procedur prawnych, które zapewniają ochronę interesów obu stron. Proces ten obejmuje ustanowienie służebności drogi w formie aktu notarialnego, wytyczenie trasy drogi z najmniejszym obciążeniem gruntów sąsiednich i ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości obciążonej.

Droga konieczna - formalności

Formalności związane z ustanowieniem służebności drogi, drogi koniecznej

Proces ustanowienia służebności drogi koniecznej jest ściśle uregulowany prawnie i wymaga spełnienia szeregu formalności. Pierwszym krokiem jest stwierdzenie, że istnieje gospodarcza konieczność przeprowadzenia drogi przez teren nieruchomości sąsiedniej. Proces ten powinien uwzględniać interes społeczno-gospodarczy i być realizowany z minimalnym obciążeniem dla właścicieli gruntów.

Wola właściciela nieruchomości obciążonej:

Proces ustanowienia służebności drogi koniecznej często zależy od woli właściciela nieruchomości obciążonej. W przypadku jego zgody, strony mogą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, określając warunki korzystania z drogi, w tym możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych.

Postępowanie nieprocesowe:

Jeżeli nie ma zgody właściciela nieruchomości obciążonej na ustanowienie drogi koniecznej, strona zainteresowana może zwrócić się do sądu z wnioskiem o jej ustanowienie w postępowaniu nieprocesowym. Sąd oceni, czy rzeczywiście istnieje potrzeba ustanowienia drogi koniecznej i czy zostały spełnione wszystkie warunki.

Czynności cywilnoprawne:

Ustanowienie służebności drogi koniecznej jest jedną z czynności cywilnoprawnych, która wymaga formy aktu notarialnego. Akt ten powinien zawierać wszystkie istotne informacje, w tym zakres praw i obowiązków obu stron.

Odpłatna służebność:

W przypadku ustanowienia służebności drogi koniecznej, właściciel nieruchomości obciążonej ma prawo do otrzymania wynagrodzenia. Wartość tego wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie i powinna odzwierciedlać wartość gruntu oraz inne czynniki związane z ustanowieniem drogi koniecznej.

Inne czynności prawne:

Oprócz powyższych kroków, strony mogą być zobowiązane do wykonania innych czynności prawnych związanych z ustanowieniem służebności drogi koniecznej, takich jak uzyskanie odpowiednich pozwoleń czy zgód organów administracji publicznej.

Podsumowując, proces ustanowienia służebności drogi, drogi koniecznej jest złożony i wymaga spełnienia szeregu formalności prawnych. Ważne jest, aby strony były świadome swoich praw i obowiązków w tym procesie i postępowały zgodnie z obowiązującym prawem, aby zapewnić prawidłowe i skuteczne ustanowienie drogi służebnej lub drogi koniecznej.

Ile kosztuje służebność drogi, drogi koniecznej?

Koszt ustanowienia służebności drogi może być różny i zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy kilka aspektów, które mogą wpływać na koszt służebności drogi, drogi koniecznej:

Wartość gruntu:

Koszt służebności drogi koniecznej często jest uzależniony od wartości gruntu, przez który ma przebiegać droga. Wartość ta jest ustalana na podstawie bieżących cen rynkowych nieruchomości w danym regionie.

Wielkość i rodzaj terenu:

Koszt służebności drogi koniecznej może być wyższy, jeżeli teren, przez który ma przebiegać droga, jest duży lub ma specyficzne cechy (np. jest to teren górzysty, zabudowany, uprawny itp.).

Koszty notarialne:

Ustanowienie służebności drogi koniecznej wymaga sporządzenia aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami notarialnymi.

Koszty sądowe:

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości obciążonej nie wyraża zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej, konieczne może być wszczęcie postępowania sądowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami sądowymi.

Wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości obciążonej:

Właściciel nieruchomości obciążonej ma prawo do wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wartość tego wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

Koszty pozwoleń i zgód:

W niektórych sytuacjach może być konieczne uzyskanie odpowiednich pozwoleń lub zgód, co również generuje dodatkowe koszty.

Z powodu tych różnych czynników, dokładny koszt ustanowienia służebności drogi koniecznej jest trudny do oszacowania bez analizy konkretnego przypadku. Zaleca się skonsultowanie się z ekspertem ds. nieruchomości lub radcą prawnym, aby uzyskać dokładną wycenę na podstawie indywidualnych okoliczności.

Jakie są prawa i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością?

Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością ma obowiązek zapewnić dostęp do swojego terenu dla osoby korzystającej ze służebności. Ma prawo do wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz do ochrony swoich interesów, np. poprzez ustalenie konkretnych warunków korzystania z drogi.

Służebność drogi a zmiana właściciela

Służebność drogi koniecznej jest związana z nieruchomością, a nie z konkretnym właścicielem. Oznacza to, że w przypadku zmiany właściciela nieruchomości obciążonej służebnością, nowy właściciel przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze służebnością.

Służebność drogi koniecznej a służebność gruntowa

Służebność drogi koniecznej jest specyficznym rodzajem służebności gruntowej. Obejmuje ona prawo do przejazdu lub przejścia przez cudzą nieruchomość w celu uzyskania dostępu do własnej nieruchomości, gdy nie ma innego dostępu do drogi publicznej. Służebność gruntowa może obejmować także inne prawa, takie jak np. prawo do czerpania wody czy korzystania z infrastruktury znajdującej się na obciążonej nieruchomości.

Droga konieczna - najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania o służebność drogi

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w temacie służebności drogi.

Czy sąsiad może zabronić przejazdu przez swoją posesję?

Jeżeli na nieruchomości sąsiada jest ustanowiona służebność drogi koniecznej, to sąsiad nie ma prawa zabronić przejazdu przez swoją posesję. Służebność drogi koniecznej zapewnia prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w celu uzyskania dostępu do własnej nieruchomości.

Czy można wypowiedzieć służebność drogi?

Służebność drogi koniecznej jest ustanawiana na czas nieoznaczony i zasadniczo nie można jej jednostronnie wypowiedzieć. Możliwe jest jej zniesienie, jeżeli obie strony dojdą do porozumienia lub jeżeli przestaną istnieć przesłanki do jej utrzymania (np. powstanie alternatywna droga dojazdowa).

Co lepsze: służebność czy współwłasność drogi?

Wybór między służebnością a współwłasnością drogi zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji stron. Służebność jest prostsza do ustanowienia i nie wymaga dzielenia własności gruntu, ale daje ograniczone prawa do korzystania z drogi. Współwłasność drogi umożliwia obu stronom większą kontrolę nad drogą, ale wymaga współpracy i porozumienia co do jej utrzymania i zarządzania.

Czy służebność drogi zezwala na przeprowadzenie w jej ramach mediów?

Służebność drogi koniecznej zwykle nie zezwala automatycznie na przeprowadzenie w jej ramach mediów (takich jak prądu, wody czy gazu czyli uzbrojenia działki). W tym celu konieczne jest ustanowienie osobnej służebności, która musi być zaaranżowana i zarejestrowana oddzielnie.

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 1. Działka

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?