Działka z ciekiem wodnym a budowa domu. Co należy wiedzieć?

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym to przedsięwzięcie, które wiąże się z szeregiem wyzwań i wymaga odpowiedniego przygotowania. Zanim przystąpimy do realizacji projektu, warto poznać kluczowe aspekty prawne, techniczne oraz środowiskowe związane z posiadaniem działki z naturalnym ciekiem wodnym. Źródłem informacji w tym zakresie jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, informacje z ewidencji gruntów i budynków i niełatwe przepisy ustawy Prawo wodne. W tym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie, które należy uwzględnić planując budowę domu w tak malowniczym, lecz wymagającym otoczeniu. 

Czym jest ciek wodny?

Ciek wodny może być naturalny lub regulowany, zasilany w wodę, która płynie w sposób ciągły lub okresowy. Ciekami mogą być rzeki, strugi, strumienie, potoki – są to cieki naturalne, których koryto może być uregulowane. Innym rodzajem wody płynącej jest rów melioracyjny, który jest wybudowany w celu przejęcia wód z terenów zmeliorowanych. Cieki wodne mogą mieć różne rozmiary i charakteryzować się różnymi przepływami wody. Ich obecność na działce budowlanej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań geotechnicznych i hydrologicznych oraz uwzględnienia specyficznych wymogów prawnych i technicznych, aby zapewnić bezpieczną i trwałą konstrukcję budynku.

Rodzaje cieków wodnych

Cieki wodne to naturalne lub sztuczne formacje wodne, które przepływają przez powierzchnię Ziemi. Są one kluczowe dla ekosystemów, gospodarki wodnej oraz życia ludzi. Rodzaje cieków wodnych można podzielić na kilka głównych kategorii:

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Cieki naturalne

Cieki naturalne obejmują różne formy wód powierzchniowych, płynących pod wpływem siły grawitacji w naturalnym korycie. Do tej kategorii należą:

Strugi: Niewielkie cieki wodne, które uchodzą do rzek.

Strumienie: Małe cieki wodne z wartkim nurtem, często płynące w wąskich i płytkich korytach.

Potoki: Niewielkie, szybkie cieki wodne płynące na terenach wyżynnych i górskich.

Rzeki: Większe cieki wodne, które płyną w wyżłobionych korytach i dolinach, zasilane opadami atmosferycznymi i wodami podziemnymi.

Cieki naturalne ze względu na ciągłość zasilania możemy podzielić na:

Cieki stałe: Płyną przez cały rok, zasilane wodami podziemnymi oraz spływem powierzchniowym.

Cieki okresowe: Płyną regularnie przez kilka miesięcy w ciągu roku, zasilane głównie przez spływ powierzchniowy.

Cieki sporadycznie wysychające: Zanikają podczas długotrwałych susz.

Cieki epizodyczne: Pojawiają się po zwiększonych opadach deszczu, często na obszarach półpustynnych i pustynnych.

Cieki sztuczne

Cieki sztuczne to wody płynące w korycie sztucznym, obejmują:

Kanały wodne: Mogą być żeglowne, melioracyjne, przerzutowe, energetyczne, przemysłowe, ściekowe oraz przeciwpowodziowe.

Rowy melioracyjne: Zagłębienia w ziemi, okresowo wypełnione wodą, służące głównie do odprowadzania nadmiaru wody z obszarów rolniczych lub podsiąkowego nawadniania terenu.

Korzyści z posiadania działki z ciekiem wodnym

Działka z ciekiem wodnym jest dla wielu wymarzonym miejscem na wybudowanie domu. Walory takiej działki mogą docenić wszyscy ceniący kontakt z naturalną przyrodą i bioróżnorodnością.

Cieki wodne, dla wielu zwiększają atrakcyjność działki, często podnoszą jej wartość rynkową. 

Bioróżnorodność: Cieki wodne przyciągają różne gatunki fauny i flory, zwiększając bioróżnorodność. obszaru.

Rekreacja: Możliwość wędkowania, pływania, czy po prostu relaksu nad wodą.

Mikroklimat: Cieki wodne mogą wpływać na lokalny mikroklimat, zapewniając chłodniejsze powietrze w upalne dni.

Zasoby wodne: Dostęp do świeżej wody może być przydatny w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Te korzyści czynią działki z ciekami wodnymi wyjątkowo atrakcyjnymi zarówno dla Inwestorów, jak i dla osób poszukujących miejsca do życia blisko natury.

Przepisy prawne dotyczące budowy przy ciekach wodnych

Jak wspomniane zostało we wstępie, działka z ciekiem wodnym wiąże się z szeregiem wyzwań, a budowa na takiej działce wymaga od nas szczególnego przygotowania się. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty prawne, z którymi należy się zapoznać.

Działka z ciekiem wodnym _01

Prawo wodne i inne regulacje zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Prawo wodne w Polsce jest podstawowym aktem prawnym regulującym zarządzanie zasobami wodnymi, ochronę wód oraz budowę i eksploatację urządzeń wodnych. Zgodnie z nim, cieki wodne, takie jak rzeki, strugi, strumienie i potoki, są własnością Skarbu Państwa i podlegają ochronie. Prawo wodne określa także obowiązki właścicieli nieruchomości przylegających do cieków wodnych oraz zasady korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych.

Odległości budynków od cieków wodnych

Budowa budynków w pobliżu cieków wodnych jest ściśle regulowana przez prawo, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz minimalizować ryzyko powodziowe. Odległości budynków od cieków wodnych są określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzjach o warunkach zabudowy (WZ). Minimalne odległości mogą się różnić w zależności od typu cieku wodnego. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki, przez którą przepływa ciek wodny, ustalają przeznaczenie ochronne, czyli utrzymanie zieleni naturalnej. Odległość przeznaczania ustalana jest od linii brzegowej istniejącego cieku wodnego..
Zazwyczaj zakaz budowy obowiązuje w strefach bezpośredniego zagrożenia powodzią, a w przypadku dopuszczenia budowy konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to jest wydawane na podstawie operatu wodnoprawnego, który musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji oraz jej wpływu na środowisko wodne.

Wymagane pozwolenia ( wodnoprawne) i dokumentacja

Każdy właściciel działki z ciekiem wodnym zadaje sobie pytanie związane z właściwym jej zagospodarowaniem. Ważne jest również samo zagospodarowanie wody, w tym możliwości wykorzystania wody – pobór wody, odprowadzenie innych wód do cieku i inne zagospodarowanie. Które instalacje i urządzenia na działce wymagać będą pozwolenia wodnoprawnego, a które nie?
Poniżej podajemy przykładowe usługi wodne i korzystanie z wód i urządzeń wodnych, które wymagać mogą pozwolenia wodnoprawnego.

Przykłady:
- pobór wód podziemnych – studnie głębinowe,
- pobór wód powierzchniowych,
- korzystanie z wód do celów produkcji prądu,
- odprowadzenie do cieków wodnych wód opadowych i roztopowych, oczyszczonych wód z przydomowej oczyszczalni ścieków,
-budowa murów oporowych i inne budowle na ciekach.

Wody Polskie, jako instytucja uprawniona do zarządzania i administrowania wodami oraz wydająca stosowne pozwolenia i zgłoszenia, udostępniła na swojej stronie internetowej wykaz usług, prac i urządzeń, wymagających pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia.

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć:

 • Operat wodnoprawny: dokument zawierający szczegółowe dane dotyczące planowanej inwestycji, jej wpływu na środowisko, przedstawiający sposób korzystania z wód i opis zastosowanej technologii.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: jeżeli jest wymagana, decyzja ta ocenia wpływ inwestycji na środowisko.
 • Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: dokumenty te określają, czy planowana inwestycja jest zgodna z lokalnym planem zagospodarowania.
 • Wypisy z rejestru gruntów: dokumenty potwierdzające dane użytkownika nieruchomości, rodzaj klasy i bonitacji gruntów.
 • Prawo do dysponowania działką na cele budowlane. Oświadczenie właściciela.

Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla bezpiecznego i legalnego przeprowadzenia inwestycji wykorzystujących cieki wodne i budowy domu w ich pobliżu. Pozwala to na ochronę środowiska oraz minimalizowanie ryzyka związanego z powodziami i innymi zagrożeniami naturalnymi.

Wyzwania i zagrożenia

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym lub w jego pobliżu, może być atrakcyjna ze względu na prywatny dostęp do wody, bliskość natury. Niemniej jednak, takie przedsięwzięcie niesie za sobą określone wyzwania i zagrożenia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i trwałość budynku, w przypadku zastosowania niewłaściwej technologii budowy lub niedokładnego wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowej. Poniżej omówiono dwa główne zagrożenia związane z budową na działkach z ciekami wodnymi: ryzyko powodzi i podtopień oraz zmienność poziomu wód gruntowych i powierzchniowych.
Ważne jest, już na etapie przygotowania inwestycji, rozpoznanie i właściwe uwzględnienie na etapie projektowym warunków gruntowych. Odpowiednie posadowienie budynku, zapewni stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji budynku.

Działka z ciekiem wodnym _02

Ryzyko powodzi i podtopień

Jednym z głównych zagrożeń związanych z budową domu w pobliżu cieku wodnego jest ryzyko powodzi i podtopień. Rzeki i strumienie mogą wylewać, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu, roztopów śniegu lub innych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Powodzie mogą prowadzić do zalania fundamentów, piwnic, a nawet całych domów, co może spowodować znaczne straty materialne oraz zagrożenie dla życia mieszkańców. W przypadku odprowadzania wód powierzchniowych, opadowych lub roztopowych do cieku wodnego, możliwość cofania się wód powodziowych z wezbranego cieku do budynku lub w jego pobliże.

Aby zminimalizować ryzyko, ważne jest:

 • Przeprowadzenie analiz geotechnicznych i hydrologicznych przed rozpoczęciem budowy.
 • Wykonanie skutecznego drenażu wokół budynku.
 • Budowanie na podwyższonych ścianach fundamentowych.
 • Wykorzystanie odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych.

Zmienność poziomu wód gruntowych

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest zmienność poziomu wód w cieku wodnym. Poziom wody w strumieniach i rzekach może się znacząco zmieniać w zależności od pory roku, warunków pogodowych oraz innych czynników środowiskowych. Na przykład, w okresach suszy poziom wód może drastycznie spaść, podczas gdy w okresach intensywnych opadów może się gwałtownie podnieść, co prowadzi do podtopień.
Zmienny poziom wód mogą wpływać na:
Stabilność fundamentów, które mogą być narażone na erozję i wymywanie ewentualnych warstw stabilizujących fundament
Strukturalną integralność budynku, zwłaszcza jeśli nie jest on odpowiednio zabezpieczony przed działaniem wody.
Systemy odwadniające i kanalizacyjne, które muszą być dostosowane do zmiennych warunków wodnych.
Dla zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami, ważne jest zastosowanie odpowiednich technik budowlanych oraz regularne monitorowanie poziomu wód i stanu infrastruktury wodnej na działce.

Budowa fundamentów budynku na działce z ciekiem wodnym

Budowa fundamentów na działce z ciekiem wodnym wymaga szczególnej uwagi ze względu na specyficzne warunki wodno-gruntowe, które mogą wpłynąć na stabilność i trwałość budynku. Wybór odpowiednich rodzajów fundamentów oraz technik zabezpieczających przed wodą jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. Ważna jest również prawidłowa eksploatacja systemów kanalizacyjnych, aby zapewnić efektywne odprowadzanie wód opadowych i ścieków bytowych, szczególnie w pobliżu cieków wodnych i w niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych.

Rodzaje fundamentów

Podstawą każdego budynku są fundamenty. Są to najniżej posadowione elementy konstrukcji budynku. Aby budynek był wykonany solidnie, zapewniał nienaruszalność konstrukcji oraz bardzo długie i bezproblemowe użytkowanie, niezbędne jest prawidłowe dobranie, zaprojektowanie i wykonanie właściwego rodzaju fundamentów.

Ławy betonowe: są szeroko stosowane na stabilnych gruntach. W przypadku działek z ciekiem wodnym mogą być stosowane, jeśli poziom wód gruntowych jest zasadniczo niski a obciążenie, które przenoszą jest małe.
Ławy żelbetowe stosuje się gdy obciążenie z budynku jest na tyle duże że ławy betonowe nie spełniają warunków wytrzymałościowych lub ich przekrój byłby na tyle duży, ze ich budowa nie byłaby opłacalna.
Oba przypadki ław na działce ciekiem wodnym wymagają zastosowania właściwej hydroizolacji i bardzo dokładnego jej ułożenia. Hydroizolacja dla terenów o podwyższonym poziomie wód gruntowych.

Płyty betonowe stosowane są na gruntach o niskiej nośności oraz na terenach z płytko położonym zwierciadłem wód gruntowych . Rozkładają ciężar budynku równomiernie, co minimalizuje ryzyko osiadania budynku w wyniku zmian poziomu wód gruntowych.
Płyty żelbetowe z hydroizolacją są bardziej odporne na działanie wody i mogą być stosowane na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych.

Fundamenty palowe

Palowanie stosowane na terenach o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych oraz na gruntach niestabilnych. Pale sięgają do warstw nośnych gruntu, co zapewnia stabilność konstrukcji mimo obecności wody.

Techniki zabezpieczające przed wodą

Odpowiednio wykonane i zabezpieczone przed wodą gruntową oraz podskórną z opadów atmosferycznych fundamenty i ściany fundamentowe, pozwalają bez obaw wznosić kolejne elementy budynku. Przystępując więc do budowy domu, mamy przed sobą wiele wyzwań i decyzji do podjęcia. Jednym z zadań, z którym możemy się spotkać i to w pierwszym etapie budowy, jest ewentualna konieczność odwodnienia budynku i izolacji fundamentów.

Izolacja bitumiczna:
-powłoki bitumiczne nakładane na ściany fundamentowe chronią przed przenikaniem wody.
Membrany PVC:
- syntetyczne folie, które tworzą barierę nieprzepuszczalną dla wody.

Folie hydroizolacyjne:
- układane na powierzchni płyty fundamentowej lub pod ławami fundamentowymi, aby zapobiec podciąganiu wody kapilarnej.
Warstwa izolacyjna z papy:
- tadycyjna metoda stosowana w celu zapobiegania przenikaniu wilgoci z gruntu do murów budynku.

Systemy drenażowe:
- układ rur drenarskich wokół budynku, które zbierają i odprowadzają nadmiar wody z gruntu wokół fundamentów.

Studnie chłonne:
- są to specjalne zbiorniki, do których kierowana jest woda z drenażu, rur spustowych, terenów utwardzonych, a następnie stopniowo wsiąka w głąb gruntu.

Podwyższony poziom posadowienia

Nasypy:
- podwyższenie poziomu terenu w miejscu budowy fundamentów, co zapobiega zalewaniu budynku podczas wysokiego poziomu wód.

Właściwe zaprojektowanie i wykonanie fundamentów na działce z ciekiem wodnym, z zastosowaniem odpowiednich technik hydroizolacyjnych i drenażowych, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość budynku nawet w trudnych warunkach wodno-gruntowych.

Kształtowanie terenu i odprowadzanie wody na działce z ciekiem wodnym

Drenaż i odwodnienie liniowe

Drenaż jest kluczowym elementem zarządzania wodą na działce z ciekiem wodnym. Polega na systematycznym odprowadzaniu nadmiaru wody z gruntu, co zapobiega podtopieniom oraz nadmiernej wilgoci wokół fundamentów budynku. Główne elementy systemu drenażowego to:
Rury drenarskie:
- układane wzdłuż fundamentów, zbierają wodę z gruntu i odprowadzają ją do specjalnych studni chłonnych lub naturalnych cieków wodnych.
Studnie chłonne:
- służą do gromadzenia i powolnego odprowadzania zebranej wody z systemu drenażowego do gruntu, co zmniejsza ryzyko podtopień.
Warstwy filtracyjne:
- umieszczone wokół rur drenarskich, zapobiegają zamulaniu systemu drenażowego przez cząstki gleby.

Odwodnienie liniowe to system odprowadzania wody powierzchniowej, który zapobiega jej gromadzeniu się na powierzchni działki, co może prowadzić do zalewania i erozji. Składa się z następujących elementów:
Kanały odwodnieniowe:
- instalowane wzdłuż dróg, podjazdów i innych utwardzonych powierzchni, zbierają wodę deszczową i kierują ją do kanalizacji burzowej lub systemów retencyjnych.
Kratki ściekowe:
- pokrywają kanały odwodnieniowe, umożliwiając swobodny przepływ wody przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed wpadaniem dużych zanieczyszczeń.
Separator olejów i tłuszczów:
- instalowany w systemach odwodnieniowych, służy do oczyszczania wody z substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem jej do środowiska.

Działka z ciekiem wodnym a budowa domu

Zabezpieczenia przed podtopieniami

 • Podwyższenie terenu

Jednym z podstawowych zabezpieczeń przed podtopieniami jest podwyższenie terenu budowlanego. Polega to na nanoszeniu warstw ziemi, tworząc nasypy, które podnoszą poziom terenu, na którym budowany jest dom. Zapobiega to zalewaniu budynku podczas wysokiego poziomu wód gruntowych lub powodzi.

 • Nasypy ochronne

Nasypy ochronne to wały ziemne budowane wokół budynku lub całej działki. Służą jako bariera ochronna przed wodą, kierując ją z dala od budynku i minimalizując ryzyko podtopień. Nasypy te mogą być dodatkowo wzmocnione geotekstylami lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed erozją.

 • Systemy retencyjne

Systemy retencyjne, takie jak zbiorniki retencyjne, służą do gromadzenia nadmiaru wody deszczowej i powierzchniowej. Te zbiorniki magazynują wodę, którą można później wykorzystać do nawadniania lub stopniowo odprowadzać do gleby, zmniejszając ryzyko podtopień. Ważnym elementem tych systemów są także specjalne pompy i zawory, które regulują poziom wody w zbiornikach.

 • Bariery przeciwpowodziowe

Bariery przeciwpowodziowe to mobilne lub stałe konstrukcje instalowane wokół budynków lub na działkach narażonych na zalewanie. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, beton czy specjalne tworzywa sztuczne, i mają za zadanie zatrzymywanie napływającej wody, chroniąc tym samym budynek przed podtopieniem.
Wszystkie te techniki i rozwiązania mają na celu skuteczne zarządzanie wodą na działce z ciekiem wodnym, zapewniając bezpieczeństwo budynków oraz komfort mieszkańców.

Systemy odprowadzania ścieków i ich oczyszczanie

Systemy odprowadzania ścieków na działkach z ciekami wodnymi są kluczowe dla ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego. Wyróżnia się kilka podstawowych typów systemów odprowadzania ścieków. Ważna do uwzględnienia jest także linia stałego porostu traw oraz ustalenie linii brzegowej przy planowaniu i budowie systemów odprowadzania ścieków, aby spełniały one wszystkie wymagania prawne i środowiskowe.
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja ogólnospławna:
- system, w którym ścieki bytowe i deszczowe są odprowadzane wspólnie jedną siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków. Jest to rozwiązanie, które było budowane w latach minionych. Obecnie jest niedopuszczone, że względu na wprowadzenie do oczyszczalni ścieków – ścieków rozwodnionych. Wody opadowe nie wymagają oczyszczania przez technologie w oczyszczalni.
Kanalizacja rozdzielcza:
- oddzielne systemy dla ścieków bytowych i deszczowych, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie wodami opadowymi i oczyszczanie ścieków bytowych.
Systemy indywidualne
Szamba:
- zamknięte, szczelne zbiorniki, do których trafiają ścieki bytowe z gospodarstwa domowego. Wymagają regularnego opróżniania przez specjalistyczne firmy i wywozu ścieków do lokalnej oczyszczalni.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków:
- urządzenia, które biologicznie i mechanicznie oczyszczają ścieki na terenie posesji. Są bardziej ekologiczne i mogą być tańsze w eksploatacji niż szamba. Warunkiem jest duża sprawność oczyszczalni.

Rozwiązania technologiczne

Biologiczne oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie tlenowe:
- używają mikroorganizmów do rozkładu materii organicznej w obecności tlenu. Są skuteczne, ale wymagają stałego napowietrzania.
Oczyszczalnie beztlenowe:
- procesy rozkładu materii organicznej zachodzą bez dostępu tlenu. Są bardziej odpowiednie dla małych systemów, ale mogą być mniej efektywne.
Systemy drenażowe i rozsączające
Drenaż rozsączający:
- system rur perforowanych, przez które oczyszczona woda jest równomiernie rozprowadzana i wchłaniana przez grunt. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które wspiera naturalne procesy oczyszczania.
Filtry roślinne
Fitoremediacja:
- wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków. Rośliny absorbują zanieczyszczenia, co pozwala na naturalne oczyszczanie wody.

Wymogi prawne

Prawo wodne
Prawo wodne reguluje zarządzanie wodami oraz ich ochronę przed zanieczyszczeniami. Każda instalacja odprowadzająca ścieki musi spełniać określone normy i uzyskać odpowiednie pozwolenia wodnoprawne.
Produkcja większej ilości ścieków i zastosowanie do ich oczyszczania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Budowa oczyszczalni nie wymaga pozwolenia na budowę, ale potrzebne jest zgłoszenie do wójta (przepustowość do 5 m³) lub starosty (przepustowość do 7 m³).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Plany te ustalają przeznaczenie działki i terenów, możliwości i parametry inwestycji wskazują również dopuszczone warunki odprowadzania wód opadowych i ścieków bytowych. Między innymi dopuszczenie, do czasy budowy systemu kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków lub możliwość gromadzenia ścieków wyłącznie w szczelnych zbiornikach ( z wywozem ścieków na oczyszczalnie lokalne).
Systemy odprowadzania ścieków i ich oczyszczanie na działkach z ciekami wodnymi wymagają zastosowania odpowiednich technologii oraz przestrzegania rygorystycznych wymogów prawnych. Dobrze zaprojektowany system nie tylko chroni środowisko, ale także zapewnia bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców.

Ważne
Wprowadzanie ścieków do wód i gruntu jest jednym z kilku wymienionych w Ustawie prawo wodne, szczególnym korzystaniem z wód wykraczającym poza korzystanie powszechne lub zwykłe, co oznacza, że na takie działania wymagane może być posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Działka z ciekiem wodnym a ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie nieruchomości od ryzyk naturalnych

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym wiąże się z różnorodnymi ryzykami naturalnymi, takimi jak powodzie czy podtopienia. Aby zabezpieczyć swoją inwestycję i zapewnić sobie spokój ducha, warto rozważyć ubezpieczenie od ryzyk naturalnych.

Rodzaje ubezpieczeń

 

Ubezpieczenie od powodzi:
Ochrona przed zalaniem domu i zniszczeniem mienia w wyniku podniesienia poziomu wód cieków wodnych. To kluczowe ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości na terenach zalewowych.
Ubezpieczenie od podtopień:
Zabezpiecza przed skutkami podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu lub roztopami śniegu, które mogą prowadzić do uszkodzeń fundamentów i struktury budynku.
Ubezpieczenie od osuwisk ziemi:
Chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osuwiska, które mogą wystąpić na terenach o zmiennych poziomach wód gruntowych.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie od ryzyk naturalnych obejmuje zazwyczaj:
Koszty naprawy i odbudowy zniszczonego mienia.
Koszty ewakuacji i tymczasowego zakwaterowania, jeśli dom stanie się niezamieszkalny.
Pokrycie strat związanych z utratą wartości nieruchomości.
Firma ubezpieczeniowa przeprowadza ocenę ryzyka, uwzględniając lokalizację nieruchomości oraz specyficzne zagrożenia związane z ciekiem wodnym.

Wybór polisy:
Na podstawie oceny ryzyka wybierana jest odpowiednia polisa, która najlepiej zabezpiecza przed zidentyfikowanymi zagrożeniami.
Zawarcie umowy:
Po uzgodnieniu warunków ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składki, zawierana jest umowa ubezpieczenia.
Ubezpieczenie od ryzyk naturalnych jest niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem na działkach z ciekami wodnymi, zapewniając ochronę finansową i bezpieczeństwo w razie wystąpienia klęsk żywiołowych.

 

 

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 1. Działka

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?