Wpis do księgi wieczystej - krok po kroku

Osoby, które planują inwestycje i chcą ulokować swoje środki w nieruchomości, chcą kupić dom czy lokal oraz wszystkie osoby, które z różnych przyczyn potrzebują znaleźć informacje na temat konkretnej działki, mieszkania, domu czy lokalu, powinny udać się do sądu rejonowego, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych lub zweryfikować je w rejestrze ksiąg wieczystych w internecie. Co to jest księga wieczysta? Jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej? Ile trwa założenie księgi wieczystej? To pytania, na które odpowiedzi szuka wielu Inwestorów. Poniższy artykuł zawiera najistotniejsze informacje dotyczące KW, które warto znać, myśląc o inwestycji, ale i nie tylko.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to jawny i ogólnodostępny dokument, który pozwala na sprawdzenie stanu prawnego danej nieruchomości. Każda księga wieczysta posiada swój niepowtarzalny numer. Stan prawny konkretnej nieruchomości oznacza wszelkie informacje, które są bardzo ważne i warto je sprawdzić w treści księgi wieczystej w momencie podejmowania decyzji o zakupie wybranej nieruchomości lub podejmowania decyzji o przyjęciu spadku nieruchomości. Księgi wieczyste zawierają praktyczne i konkretne informacje, takie jak:

 • dane dotyczące właściciela danej nieruchomości,
 • adres nieruchomości i jej położenie, w tym także numer działki,
 • metraż nieruchomości i liczba pomieszczeń,
 • przeznaczenie nieruchomości,
 • ewentualne obciążenia nałożone na nieruchomość i ich wysokość, wynikające na przykład z tytułu hipoteki czy służebności drogi wytyczonej przez daną działkę.

Weryfikacja wpisów do księgi wieczystej gwarantuje bezpieczeństwo planowanej transakcji, dlatego warto je sprawdzić przed planowanym zakupem i podpisaniem umowy nie tylko w momencie orientowania się w możliwościach, ale dodatkowo także tuż przed samą transakcją, weryfikując czy w międzyczasie stan prawny danej nieruchomości się nie zmienił. Każda KW ma prowadzone swoje akta, do których składane są wszystkie dokumenty oraz pisma dotyczące nieruchomości. Prowadzeniem rejestru ksiąg wieczystych zajmują się wydziały wieczystoksięgowe poszczególnych sądów rejonowych.

Co oznacza wpis do księgi wieczystej?

Księgi wieczyste to jawny rejestr nieruchomości, w którym znajdują się ważne informacje na temat każdej z nich. Wpis do księgi wieczystej powinien być złożony za każdym razem, gdy zmienia się stan prawy nieruchomości. Przed wpisem do księgi wieczystej niezbędne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku. Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej? Kto może złożyć wniosek i ile on kosztuje?

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Kto składa wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Do złożenia wniosku, który ma skutkować wpisem do księgi wieczystej, zobowiązany jest między innymi:

 • notariusz, który uczestniczy w procesie nabywania nieruchomości zarówno z tytułu zakupu, jak i spadku, sporządzający akt notarialny, ustanawiający prawo własności. W tym wypadku obowiązek zadbania o wpis do księgi wieczystej przechodzi z właściciela na tego notariusza,
 • właściciel nieruchomości, jeśli zmianie uległy dane dotyczące tej nieruchomości,

Dokonanie wpisu do księgi wieczystej jest obligatoryjne. W przypadku niedopełniania obowiązku brak informacji o wpisie w księdze wieczystej może skutkować poniesieniem konsekwencji przez osobę zobowiązaną do dokonania wpisu w postaci wypłaty odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego, zainteresowanego na przykład zakupem danej nieruchomości z powodu braku informacji o nieruchomości.

Czytaj także: "Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?"

W jakich okolicznościach składa się wniosek o wpis do KW?

Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej powinno być realizowane za każdym razem, gdy zachodzą zmiany dotyczące statusu prawnego danej nieruchomości. Najczęściej wpisów do ksiąg wieczystych dokonuje się na wniosek właściciela nieruchomości bądź użytkownika wieczystego w chwili:

 • zmiany właściciela nieruchomości,
 • przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • podziału nieruchomości,
 • ustanowienia służebności,
 • nabycia spadku,
 • konieczności sprostowań w księdze,
 • zakończenia budowy domu,
 • zamknięcia księgi,
 • ustanowienia hipoteki; wpis do księgi wieczystej dotyczący hipoteki jest prawnym zabezpieczeniem dla banku, w którym inwestor zaciągnął kredyt hipoteczny. Wpis do hipoteki wieczystej nieruchomości jest warunkiem uruchomienia kredytu hipotecznego. W sytuacji zaległości czy niespłacania przez inwestora rat, do których się zobligował, bank może dochodzić swojej należności z nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie danego kredytu. Po spłaceniu kredytu hipotecznego przez inwestora należy zadbać o złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Każda zmiana zapisu w księgach wieczystych wymaga uiszczenia stosownej opłaty. Podstawowe opłaty za wpis do księgi wieczystej różnią się w zależności od rodzaju wpisu. Zdarza się, że do podstawowych kosztów należy dodać inne opłaty sądowe czy taksę notarialną. Opłaty za wpis do księgi wieczystej kształtują się następująco:

 • opłata za wpis do księgi wieczystej dotycząca własności, użytkowania wieczystego lub ograniczenia prawa rzeczowego jest opłatą stałą i wynosi 200 zł;
 • opłata za wpis do księgi wieczystej, dotycząca dziedziczenia, zapisu lub działu spadku wynosi 150 zł;
 • opłata za wpis do księgi wieczystej dotycząca udziału w prawie własności wynosi nie mniej niż 100 zł;
 • opłata za samo założenie księgi wieczystej to koszt 100 zł;
 • opłata za sprostowanie lub korektę informacji zawartych w księdze wieczystej to koszt 100 zł;
 • opłata za wykreślenie wpisu w księdze to koszt 100 zł.

Procedura wpisu do księgi wieczystej krok po kroku

Jak przebiega procedura wpisu? Wpis do księgi wieczystej polega na wypełnieniu i złożeniu wniosku w odpowiednim wydziale w sądzie rejonowym wraz z dołączonymi do niego, wymaganymi dokumentami. Osoba zainteresowana może tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty. W określonych sytuacjach obowiązek złożenia wniosku ciąży na notariuszu (np. w przypadku przeniesienia prawa własności czy zmiany lub zrzeczenia się prawa ujawnionego w księdze wieczystej).

Cała procedura, oczekiwanie na weryfikację dokumentów i wpis do księgi wieczystej jest dość długa i może trwać nawet kilkanaście tygodni. Jak dokładnie wygląda cały proces uzyskania wpisu do księgi wieczystej?

Czytaj także: "Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków - co zawiera i kiedy jest niezbędny?"

Dokumenty potrzebne przy wpisie do ksiąg wieczystych

Aby rozpocząć procedurę wpisu do księgi wieczystej należy złożyć w sądzie wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Taki wniosek to formularz KW – WPIS i można go pobrać bezpośrednio w siedzibie sądu, ale także z oficjalnych stron rządowych w internecie. Wniosek powinien być dwustronnie wydrukowany w formacie A4. Do składanego wniosku należy dołączyć wymagane oryginalne bądź notarialnie poświadczone dokumenty, które będą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej (chyba że przepisy umożliwiają inną formę dokumentu). Do najczęściej wymaganych dokumentów urzędowych, stanowiących podstawę do wpisu do księgi wieczystej, należą: akty notarialne, decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe. Do dokumentów należy także dołączyć potwierdzenie zapłaty za wpis do księgi wieczystej uiszczony bezpośrednio w kasie sądu lub przelewem.

Jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wypełnienie wniosku o wpis do księgi wieczystej jest stosunkowo proste. Wzór wypełnienia wniosku można znaleźć w internecie na oficjalnym stronach rządowych i posiłkować się nim wypełniając swój dokument. Formularz, który należy wypełnić, zawiera podstawowe dane wnioskodawcy, możliwe do przepisania z dowodu osobistego oraz dane dotyczące nieruchomości, której wpis ma dotyczyć – numer księgi wieczystej czy adres nieruchomości.

Złożenie wniosku - jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do KW?

To, w jaki sposób wniosek zostanie dostarczony do sądu, zależy od sytuacji oraz samej osoby zainteresowanej. Wniosek można zanieść osobiście i złożyć go w wydziale ksiąg wieczystych sądu lub wysłać pocztą. W określonych sytuacjach obowiązek złożenia takiego wniosku ciąży również na notariuszu. O wpis do księgi wieczystej może także wnioskować bank, jeżeli dana nieruchomość obciążona jest hipoteką.

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania o wpis do KW

Księgi wieczyste to dokumenty, które prowadzone są w celu weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, co ma zagwarantować bezpieczeństwo transakcji oraz stanowić zabezpieczenie w sytuacji zaciągniętego kredytu hipotecznego. Przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej osoby zainteresowane tematem szukają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących procesu wpisu do księgi wieczystej. Oto odpowiedzi na najczęstsze z nich.

Ile trwa wpis nieruchomości do księgi wieczystej?

Czas, jaki upłynie od momentu złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, do momentu jego uzyskania jest zależny od pracy i obciążenia danego Sądu Rejonowego. W zależności od miasta analiza złożonych dokumentów może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Jak przyśpieszyć dokonanie wpisu do KW?

W uzasadnionych przypadkach przyspieszenie wniosku o wpis do KW jest możliwe. W tym celu należy wypełnić i złożyć do odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych kolejny wniosek, w którym osoba zainteresowana uargumentuje powód, dla którego chce przyspieszyć procedurę. Może to być na przykład ponoszenie dodatkowych kosztów w czasie oczekiwania na wpis, wynikających z umowy z bankiem i zaciągniętym w nim kredycie hipotecznym.

Elektroniczny wpis do księgi wieczystej - czy to możliwe i w jakich wypadkach?

Elektroniczny wpis do księgi wieczystej mogą złożyć jedynie przedstawiciele organów państwowych, czyli notariusz, komornik lub naczelnik urzędu skarbowego. Jeśli powyższe osoby uprawione posiadają niezbędne do dołączenia do wniosku dokumenty w formie elektronicznej, mogą załączyć je w takiej samej formie. Jeśli nie istnieją dokumenty w wersji elektronicznej, wówczas notariusz, komornik czy naczelnik urzędu skarbowego muszą dostarczyć te dokumenty do sądu w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Jak sprawdzić treść wpisów do księgi wieczystej?

Treść księgi wieczystej można w prosty i szybki sposób sprawdzić w internecie na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Po wpisaniu numeru księgi wieczystej i adresu nieruchomości pokaże się treść księgi wieczystej. Osoba zainteresowana może także dostać informację o dokonanym wpisie poprzez swój profil zaufany ePUAP lub standardowo drogą pocztową.

Czytaj także: "Formalności przed zakupem działki"

Co zrobić, gdy sąd zwróci wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej może zostać zwrócony stronie w przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia go w wyznaczonym przed sąd terminie. W przypadku wniosku, który zawiera braki formalne, czyli na przykład: został złożony na nieodpowiednim druku czy wnioskodawca nie uiścił stosownej opłaty, sąd wieczystoksięgowy wzywa stronę do uzupełniania braków i określa termin ich dostarczenia. W przeciwnym razie wniosek o wpis do KW zostaje zwrócony. Wnioskodawca może złożyć uzupełniony, poprawnie przygotowany wniosek raz jeszcze w dogodnym dla siebie terminie.

Co zrobić, gdy sąd oddali wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Oddalenie wniosku przez sąd spowodowane jest brakami lub niezgodnościami merytorycznymi we wniosku i złożonych dokumentach. Niezgodność danych dotyczących nieruchomości czy brak notarialnego poświadczenia dokumentów dołączonych do wniosku sprawiają, że sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej z tytułu braku podstaw do dokonania tej czynności lub z powodu przeszkód do jego dokonania. Mając na uwadze wskazane przez sąd błędy merytoryczne, wnioskodawca może złożyć uzupełniony i poprawny wniosek o wpis do KW raz jeszcze, mając na uwadze fakt, że jego rozpatrzenie będzie zależne od danego wydziału sądu i może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 1. Działka

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?