Co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Elektroniczna księga wieczysta (EKW) to elektroniczny rejestr - innowacyjne narzędzie, które rewolucjonizuje tradycyjny sposób prowadzenia i przechowywania informacji dotyczących nieruchomości. W przeszłości księgi wieczyste były prowadzone w wersji papierowej, co często prowadziło do problemów związanych z ich utrzymaniem, odczytaniem i aktualizacją. Jednak dzięki postępowi technologii, elektroniczna księga wieczysta stała się nowoczesnym rozwiązaniem, które ułatwia proces zarządzania i udostępniania informacji o nieruchomościach. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej elektronicznej księdze wieczystej, jej działaniu czy korzyściom, jakie niesie. Jak pobrać księgę wieczystą w pdf? Jak sprawdzić czy nieruchomość jest obciążona hipoteką? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Elektroniczne księgi wieczyste (EKW) są odpowiednikiem tradycyjnych ksiąg wieczystych, ale w wygodniejszej, łatwiej dostępnej elektronicznej formie. EKW zawierają dokumenty i informacje, dotyczące prawnych danych o nieruchomości, takich jak informacje o właścicielach, obciążeniach gruntowych, hipotekach czy prawach do nieruchomości. W przeciwieństwie do papierowej księgi wieczystej elektroniczna wersja przechowuje te dane w formie elektronicznej/cyfrowej, umożliwiając do nich szybki dostęp i łatwą aktualizację. Elektroniczna księga wieczysta ma wiele zalet. Po pierwsze, eliminuje potrzebę przechowywania i archiwizacji papierowych dokumentów, co znacznie zmniejsza ryzyko ich utraty, zniszczenia lub fałszerstwa. Ponadto, EKW umożliwia szybki i wygodny dostęp do informacji o nieruchomościach dla uprawnionych osób, takich jak prawnicy, notariusze czy instytucje finansowe. Wreszcie, elektroniczna forma księgi wieczystej pozwala na łatwą aktualizację danych, dzięki czemu informacje są zawsze dokładne i aktualne.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Elektroniczna księga wieczysta - jak to działa?

Elektroniczna księga wieczysta (EKW) to system informatyczny, który zastępuje tradycyjną formę prowadzenia ksiąg wieczystych w postaci dokumentów papierowych. Zgodnie z przepisami EKW jest oficjalnym i prawnie wiążącym zapisem informacji dotyczących nieruchomości. EKW działa na zasadzie gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących nieruchomości, takich jak dane dotyczące właścicieli, hipotek, ograniczeń w użytkowaniu, prawa do nieruchomości itp. Procedura wpisu do EKW rozpoczyna się wraz ze złożeniem odpowiedniego wniosku do właściwego sądu lub organu. Po weryfikacji i zaakceptowaniu wniosku, informacje dotyczące nieruchomości są wprowadzane do systemu EKW. Wniosek ten może dotyczyć np. zmiany właściciela nieruchomości, ustanowienia hipoteki, przeniesienia prawa użytkowania wieczystego itp. Informacje zapisane w EKW mają charakter publiczny i mogą być udostępniane zainteresowanym stronom - potencjalnym kupcom nieruchomości, bankom czy adwokatom oraz podmiotom, których interes w pozyskaniu informacji z EKW jest uzasadniony. Wpisy w EKW mają moc prawną i stanowią oficjalny dowód na istnienie praw i obciążeń związanych z nieruchomościami. Elektroniczna forma księgi wieczystej przyczynia się do zwiększenia efektywności i dostępności informacji, umożliwiając szybsze i bardziej wygodne przetwarzanie transakcji dotyczących nieruchomości.

Czytaj także: Protokół odbioru instalacji elektrycznej - na co zwrócić uwagę?

Co zawiera elektroniczna księga wieczysta?

Elektroniczna księga wieczysta zawiera informacje o nieruchomościach, takie jak dane dotyczące właścicieli, charakterystyka nieruchomości, informacje o hipotekach, obciążeniach, ograniczeniach prawnych i innych szczegółach dotyczących nieruchomości. Najważniejsze informacje, które zazwyczaj są w niej zawarte to:

  • dane identyfikacyjne nieruchomości: adres nieruchomości, numer działki, powierzchnia, typ nieruchomości
  • informacje dotyczące właścicieli: dane osobowe właścicieli, takie jak imię, nazwisko, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, miejsce zamieszkania
  • hipoteki i inne obciążenia: informacje o ewentualnych hipotekach, zastawach, ograniczeniach lub innych obciążeniach związanych z nieruchomością
  • ograniczenia prawne: informacje o wszelkich ograniczeniach prawnych, takich jak służebności, umowy najmu, umowy użyczenia, prawa do korzystania z nieruchomości przez inne osoby
  • historia transakcji: informacje o przeprowadzonych transakcjach związanych z nieruchomością, takie jak sprzedaże, darowizny, zamiany.

Elektroniczna księga wieczysta jest to ważny dokument dla właścicieli nieruchomości, prawników, notariuszy i innych osób zaangażowanych w transakcje nieruchomościami, ponieważ potwierdza i dokumentuje prawo własności do danej nieruchomości.

Czytaj także: Odbiór domu i częściowy odbiór domu- różnice

Jak korzystać z elektronicznych ksiąg wieczystych?

Aby móc przeglądać informacje dotyczące stanu danej sprawy, należy zalogować się do systemu EKW i złożyć wniosek o możliwość dostępu do sprawy. Do złożenia wniosku należy posiadać numer sprawy DzKW prowadzonej w sądzie wieczystoksięgowym. 

Aby przeglądać treść księgi wieczystej, należy wskazać elektroniczny numer księgi wieczystej. Można go uzyskać w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

Zainteresowani mogą otrzymywać elektroniczne zawiadomienie o wpisie, ale najpierw muszą złożyć wniosek w akcie notarialnym, że chcą, aby zawiadomienie o wpisie doręczane było za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz wskazać nazwę konta w systemie EKW, założonym wcześniej.

Dostęp do elektronicznej księgi wieczystej - ja go uzyskać?

Jak można przeczytać w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej - www.gov.pl przeglądanie ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne. Zainteresowani mogą „bez logowania przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność, pobrać dokument w formacie PDF, sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

Dostęp do EKW można uzyskać także poprzez logowanie się do systemu EKW przez Profil Zaufany. Można wówczas założyć konto w systemie EKW, przeglądać elektroniczne zawiadomienie o wpisie, złożyć wniosek o dostęp do informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej, przeglądać informacje o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej”.

Czytaj także: Pozwolenie na użytkowanie

Co to jest Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych?

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CIKW) to instytucja, której zadaniem jest prowadzenie centralnej bazy danych dotyczących ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste są rejestracją praw majątkowych związanych z nieruchomościami, takimi jak własność, hipoteki, służebności czy użytkowanie wieczyste.

CIKW została utworzona w celu zapewnienia centralnego i elektronicznego dostępu do informacji z ksiąg wieczystych, które wcześniej były prowadzone przez sądy rejonowe. Celem CIKW jest zwiększenie efektywności i dostępności informacji oraz ułatwienie procesów transakcyjnych związanych z nieruchomościami.

Dzięki informacjom udostępnianym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych można sprawdzić dane dotyczące konkretnych nieruchomości, takie jak aktualny właściciel, obciążenia hipoteczne, ograniczenia w użytkowaniu czy też ewentualne zapisy dotyczące własności. Wystarczy złożyć wniosek i uzyskać dostęp do elektronicznej bazy danych CIKW.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych usprawnia proces obrotu nieruchomościami, a także dba o większą przejrzystość i ochronę prawną w transakcjach związanych z nieruchomościami.

Jak uzyskać odpis z EKW?

Odpis z EKW można uzyskać zarówno w centrali lub w oddziale CIKW, listownie, jak i przez internet. W trzech pierwszych przypadkach należy:

- pobrać i wypełnić wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej,
- zapłacić za wydanie dokumentu z księgi wieczystej.

Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty można złożyć osobiście w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych lub przesłać pocztą. Gotowy dokument można odebrać także bezpośrednio w centrali CIKW albo w jednym z oddziałów CIKW, a także drogą pocztową. Wówczas należy we wniosku uzupełnić adres, na który odpis ma zostać wysłany.

Odpis z EKW można uzyskać także przez internet. Aby to zrobić, należy na stronie www.ekw.ms.gov.pl wejść w zakładkę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Następnie należy wpisać elektroniczny numer księgi i wybrać rodzaj dokumentu, jaki chce się pobrać, a także sposób doręczenia dokumentu – do samodzielnego wydrukowania lub pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zainteresowani zapłacą mniej niż za dokument wysłany listownie. Ostatnim krokiem jest dokonanie opłaty.

Cennik usług związanych z elektronicznymi księgami wieczystymi

Przeglądanie ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne. Zainteresowani muszą jednak zapłacić za uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych. Jeśli wniosek składany jest w centrali lub oddziale CIKW czy listownie i zainteresowany wybrał opcję przesłania dokumentu pocztą, to ceny kształtują się następująco:

-za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
-za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
-za wyciąg z księgi wieczystej:

1. z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
2. z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
3. z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
4. z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł,
- za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

W przypadku składania wniosków przez internet, przeglądanie treści księgi wieczystej na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne. Płatne jest uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych.

Jeśli wniosek składany jest przez internet i wybierana jest opcja do samodzielnego wydrukowania, to ceny są następujące:

-za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
-za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
-za wyciąg z księgi wieczystej:

1. z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
2. z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
3. z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
4. z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
- za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł

Odpis z EKW

Odpis z EKW zawiera informacje o danej nieruchomości, takie jak: numer działki, dane dotyczące właścicieli nieruchomości, informacje o obciążeniach, takich jak hipoteki, zastaw rejestrowy, służebności czy ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, wykazy praw i roszczeń osób trzecich dotyczących nieruchomości, informacje o ewentualnych postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości.

Odpis z EKW jest ważnym dokumentem przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości, zabezpieczaniu kredytów hipotecznych czy w przypadku wszelkich innych czynności prawnych dotyczących nieruchomości. Udostępnienie takiego odpisu jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku i opłaceniu stosownej opłaty sądowej, o których mowa w powyższym akapicie.

Wpis do EKW

Wpis do Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW) to wpis lub zapis dotyczący nieruchomości, który jest przechowywany w elektronicznej formie w rejestrze EKW. Wpis do EKW zawiera informacje dotyczące nieruchomości, takie jak dane identyfikacyjne (np. numer działki, adres), informacje dotyczące właścicieli, informacje o obciążeniach (np. hipoteki, ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością) oraz inne istotne informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Dokonanie wpisu do Elektronicznej Księgi Wieczystej odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego wraz z uiszczeniem opłaty, o której mowa w powyższym akapicie. Po dokonaniu wpisu informacje są przechowywane w systemie EKW i mają moc prawną.

 

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Budowa domu - co warto wiedzieć

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?