Garaż bez pozwolenia. Jakie garaże można wybudować na zgłoszenie?

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez samochodu wydaje się trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Wielu przyszłych Inwestorów często posiada więcej niż jedno auto, dlatego decydując się na projekt domu, muszą podjąć decyzję, czy będzie to projekt domu z garażem, czy może dobrą decyzją będzie budowa garażu wolnostojącego, zlokalizowanego obok domu. To rozwiązanie ma swoje zalety. Rezygnując z budowy domu z garażem wpisanym w bryłę budynku, domownicy zyskują większą przestrzeń do aranżacji na parterze domu. Może ona być włączona w część dzienną domu, co pozwoli na stworzenie większego salonu, czy jadalni lub być wykorzystana jako dodatkowy pokój z funkcją gabinetu, domowej biblioteczki czy pokoju gościnnego. Decyzja o wybudowaniu domu z garażem czy wybudowaniu garażu zewnętrznego wolnostojącego, nie zależy jedynie od naszych zamierzeń. Decyzja uzależniona jest również od konfiguracji działki i ustaleń MPZP.

Chcąc ułatwić m.in. procedury związane z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem zamiaru budowy budynków mieszkalnych i garażowych zmienione zostały przepisy ustawy Prawo budowlane, a zmiana weszła w życie z dniem 19 września 2020 r. (zmiana ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.). Zmieniony został m.in. wykaz budynków, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wymagają jedynie zgłoszenia, w którym znalazł się właśnie budynek garażu. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają kwestie formalne związane z budową garażu? Jaki garaż można postawić na zgłoszenie? A jaki garaż wymaga pozwolenia na budowę?

Garaż na zgłoszenie - jak wygląda budowa garażu bez pozwolenia w 2022 r.?

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ujęty jest zapis, że garaż jest budynkiem, który służy do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi. Inwestorzy, którzy myślą o budowie garażu mogą skorzystać z procedury uzyskania pozwolenia na budowę garażu lub z procedury zgłoszenia. Która procedura będzie obowiązywać Inwestora, chcącego wybudować garaż i od czego to zależy?

Zastosowanie danej procedury w kwestii powyższej inwestycji zależy w głównej mierze od powierzchni zabudowy garażu, jeżeli przekracza 35 m2, niezbędne jest uzyskanie pozwolenie na budowę garażu, natomiast budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymaga jedynie zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego. Zapis dotyczy wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży oraz wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!

Dom w malinówkach 11 KOD: 400NOWYDOM
Dom w malinówkach 11
Dom w renklodach 15 (G2) KOD: 400NOWYDOM
Dom w renklodach 15 (G2)
Dom w kosaćcach 2 (N) KOD: 400NOWYDOM
Dom w kosaćcach 2 (N)

Zobacz więcej projektów

Zgłoszenie budowy garażu to prostsza i szybsza procedura. Budowa garażu, która prowadzona jest po zgłoszeniu zamiaru budowy, nie wymaga od Inwestora zatrudnienia kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w przypadku nieustanowienia kierownika budowy cała odpowiedzialność za spoczywa na Inwestorze. Jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem, budowa garażu wymaga wydania decyzji o Warunkach Zabudowy. Ta decyzja jest dopiero podstawą do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonaniem zgłoszenia zamiaru budowy garażu.

Garaż na zgłoszenie - gdzie złożyć zgłoszenie pozwalające na budowę garażu?

Inwestor, planujący postawienie garażu o powierzchni do 35 m2, a na każde 500 m2 powierzchni jego działki nie przypadnie więcej niż dwa tego typu obiekty, może skorzystać z procedury budowy garażu na zgłoszenie. Zgłoszenia budowy budynku wolnostojącego do 35 m2 można dokonać w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, właściwym dla miejsca położenia działki, a od 1 lipca 2021 r. także w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu na portalu e-budownictwo – oficjalnej, rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym. poprzez ePUAP właściwego starostwa.

Garaż na zgłoszenie

Co powinno zawierać zgłoszenie budowy garażu i kiedy je złożyć? Szkic albo mapa

Procedura zgłoszenia jest stosunkowo prostą formalnością, która przybliża Inwestora do postawienia na swojej działce garażu. Bez względu na to, czy planuje on postawić garaż murowany, garaż drewniany czy garaż blaszany, musi dopełnić wymaganych formalności. Procedura zgłoszenia budowy garażu do 35 m2, przy założeniu, że na danej działce nie znajdą się więcej niż dwa obiekty na każde 500 m2 powierzchni działki, Inwestor zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia (jego wzór można pobrać z właściwego urzędu), który najczęściej powinien zawierać termin rozpoczęcia budowy, opis garażu, który Inwestor planuje postawić oraz adres, pod którym powstanie garaż. Do powyższego wniosku trzeba dołączyć także: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki, oraz wszelkie inne, ewentualne dokumenty wymagane przez urząd.

Kiedy najlepiej złożyć wymagane dokumenty? Inwestor powinien dostarczyć je nie później niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Jeśli w tym czasie nie otrzyma informacji odmownej lub wezwania do uzupełniania dokumentacji, może zacząć proces budowy garażu na swojej działce.

Garaż bez pozwolenia - jakie wymiary może mieć garaż na zgłoszenie?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa następujące wymiary garażu: minimalną wysokość garażu w świetle konstrukcji na poziomie 2,2 metra, szerokość bramy wjazdowej na co najmniej 2,3 metra i wysokość 2 metry w świetle. Jednak te wymiary nie mają wpływu na możliwość lub brak możliwości budowy garażu na zgłoszenie. Rozpatrując kwestię zgłoszenia budowy garażu, jedynym kryterium dopuszczającym możliwość takiej realizacji, jest powierzchnia zabudowy garażu. Garaż bez pozwolenia Inwestor może wybudować na swojej działce pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy, jaką garaż ma zająć na działce, nie przekroczy 35 m2.

Zakładając, że stanowisko postojowe dla samochodu osobowego powinno mieć minimalny wymiar 2,5 x 5 m, takie wymiary dla stanowisk postojowych określają przepisy Rozporządzenia, to garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2 – to wygodny garaż jednostanowiskowy. Garaż dwustanowiskowy zazwyczaj przekracza powierzchnię zabudowy 35 m2, dlatego jego realizacja w większości przypadków wymagać będzie już pozwolenia na budowę.

Garaż na zgłoszenie - odległości od granic działki

Procedura zgłoszenia garażu jest szybsza i jeżeli tylko wymiary i powierzchnia działki i projektu garażu na to pozwalają, Inwestorzy chcący wybudować garaż często korzystają z tej formy prawnej. Garaż bez pozwolenia musi być zgodny z zapisami lokalnego prawa, czyli Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy oraz spełniać odpowiednie parametry, nie tylko, jeśli chodzi o powierzchnię zabudowy, ale także usytuowanie obiektu na działce. Garaż wolnostojący bez pozwolenia na budowę musi znajdować się w odpowiednich odległościach od granicy działki, i tak:

  • jeżeli garaż nie posiada okien i drzwi od strony granicy działki, powinien znajdować się minimum 3 metry od granicy,
  • jeżeli garaż posiada ścianę z otworami od strony granicy działki, minimalna odległość od granicy powinna wynosić minimum 4 metry.

Chcąc wybudować garaż i usytuować go na działce z zachowaniem mniejszych niż powyższe odległości od granicy działki, należy uzyskać pozwolenie na jego budowę.

Z jakich materiałów można zbudować garaż na zgłoszenie?

Garaż wolnostojący powinien harmonijnie komponować się z budynkiem i tworzyć razem z nim spójną całość. Inwestor może więc wybrać materiał, z jakiego wykonany będzie garaż. Czy będzie to garaż murowany, drewniany, tynkowany czy najprostszy blaszany – zależy od gustu, potrzeb i budżetu Inwestora. Materiał, z jakiego powstanie garaż nie ma wpływu na jego budowę na zgłoszenie, bowiem przepisy nie określają, z jakich materiałów może być zbudowany garaż na zgłoszenie, zatem ta forma prawna znajduje zastosowanie do wszystkich rodzajów garaży. Najważniejszym kryterium zezwalającym na budowę garażu bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie pozostaje jego powierzchnia zabudowy do 35 m2.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że niektóre Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego lub ustalenia decyzji o Warunkach Zabudowy zabraniają budowy garaży blaszanych, a zgłoszenie jest sprawdzane również pod kątem zgodności z tymi dokumentami.

Garaż na zgłoszenie czy wiata garażowa?

W czasach, kiedy codzienne funkcjonowanie często wymusza korzystanie z samochodu, a Inwestorzy posiadają więcej niż jedno auto, naturalnym wydaje się budowa domu z garażem lub budowa garażu wolnostojącego lub wiaty garażowej. Zarówno garaż, jak i wiata garażowa spełnią swoją podstawową funkcję, jaką jest ochrona samochodu. To, na który rodzaj inwestycji się zdecydować najlepiej oceni sam Inwestor, który powinien zastanowić się, jaki cel oraz jakie założenia ma spełniać inwestycja. Czy ma służyć tylko ochronie samochodów, czy być dodatkowo przestrzenią do przechowywania, a może przydomowym warsztatem? Oprócz spełnienia wymogów i potrzeb indywidualnych nowo powstający budynek musi spełniać dodatkowo przepisy lokalnego prawa oraz być dopasowany do wymiarów działki.

Garaż jest budynkiem trwale związanym z gruntem, wydzielony przegrodami budowlanymi (ściany) na fundamentach, przekryty dachem, podczas gdy wiata garażowa jest zazwyczaj konstrukcją otwartą, z pełnym lub częściowym zadaszeniem, często pozbawioną ścian zewnętrznych, wspartą na filarach. Budowa wiaty sprawia, że Inwestora omija szereg formalności, bowiem wiatę garażową o powierzchni do 50 m2, na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, Inwestor może budować bez zgłoszenia i bez pozwolenia. Jedynym odgraniczeniem jest ich ilość – dwie na 1000 m2 powierzchni działki.

Decyzję dotyczącą rodzaju inwestycji Inwestor musi podjąć samodzielnie, w oparciu o swoje indywidualne potrzeby, budżet i uwarunkowania działki, uwzględniając liczbę posiadanych samochodów oraz ewentualne dodatkowe funkcje, jakie ma pełnić.

Nie należy jednak zapominać, że wiata garażowa jest zadaszonym stanowiskiem postojowym i obowiązują ją przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określa prawidłowe odległości zadaszonych stanowisk postojowych od granic działki. Odległość wiaty od granicy działki, jako zadaszonego stanowiska postojowego, musi wynosić 3 metry.

Większa liczba niż wiata na dwa stanowiska postojowe dla jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga zachowania dodatkowo odległości 7 metrów od okien pomieszczeń przewidzianych na stały pobyt ludzi.

Ciekawe projekty garaży na zgłoszenie

Projekty garaży na zgłoszenie ARCHON+ cechuje różnorodność, dzięki której każdy projekt garażu można dopasować do projektu domu oraz działki, tworząc w ten sposób spójną, estetyczną przestrzeń. Przepisy prawa budowlanego dotyczące budowy na zgłoszenie mają zastosowanie do wszystkich rodzajów garaży, a obligatoryjnym warunkiem oceny, czy Inwestor może budować bez pozwolenia na swojej działce garaż, pozostaje powierzchnia zabudowy.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup projektu garażu w Pracowni ARCHON+ otrzymają profesjonalną dokumentację przygotowaną w trzech egzemplarzach, składającą się z projektu architektonicznego, konstrukcyjnego oraz dodatkowych materiałów i zestawień.

Zobacz różne projekty garaży ARCHON+, które można wybudować na zgłoszenie

Garaż na zgłoszenie – Projekt garażu G37

Garaż 2-stanowiskowy G37 zaprojektowany w nowoczesnym stylu oferuje miejsce na dwa samochody. Prostą bryłę z dwuspadowym dachem podkreśla projekt elewacji – jasny tynk, połączony z antracytową stolarką, bramą wjazdową oraz dachówką tworzy minimalistyczną kompozycję. Ten projekt garażu o powierzchni zabudowy 34,96 m² posiada prostą bryłę oraz nieskomplikowane rozwiązania konstrukcyjne, co zapewni sprawną jego budowę oraz niskie koszty realizacji. Garaż jest naturalnie doświetlony dwoma oknami bocznymi, co wpływa na komfort jego użytkowania.

Garaż na zgłoszenie – Projekt garażu G30

Projekt garażu 1-stanowiskowego G30 to budynek o powierzchni zabudowy do 34,8 m², który będzie doskonale współgrał z projektem nowoczesnego domu. Jego kształt przyciąga uwagę, a prosta forma kostki bez skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych w pozytywny sposób wpływa na szybkość robót budowlanych oraz jej niskie koszty. W projekcie zastosowano uniwersalne kolory – jasny tynk w połączeniu z antracytową bramą wjazdową i dekoracyjnym betonem. Płaski dach podkreśla nowoczesny styl garażu. Ten jednostanowiskowy garaż jest naturalnie doświetlony bocznym oknem, a dodatkowe drzwi od strony elewacji ogrodowej zapewniają jeszcze większą wygodę korzystania z przestrzeni.

Garaż na zgłoszenie – Projekt garażu G34

Projekt garażu 1-stanowiskowego G34 to konstrukcja o czterospadowym dachu. Ten jednostanowiskowy garaż posiada powierzchnię zabudowy 34,53 m² i jest zaprojektowany w nowoczesnej stylistyce. Projekt elewacji to połączenie dwóch kolorów – bieli i szarości, co podkreśla jego minimalistyczny wygląd. Będzie doskonale uzupełniać projekt domu w tym samym stylu. Prezentowany garaż posiada dwa okna na bocznej elewacji oraz dodatkowe drzwi. Prosta konstrukcja garażu pozwala na ekonomiczną budowę.

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Odpowiemy jak tylko będziemy dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Dobór projektu do potrzeb Inwestora

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?