Słownik pojęć i terminów

Antresola - górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Najlepiej to rozwiązanie ukazane zostało w naszej kolekcji projekty domów z antresolą

Architekt adaptujący - Jest to architekt z uprawnieniami, który wykonuje projekt zagospodarowania działki i przystosowuje projekt gotowy do warunków panujących na działce. Architekt adaptujący na życzenie Inwestora może wprowadzić zmiany do projektu gotowego po otrzymaniu na nie zgody autora projektu. Najlepszym rozwiązaniem dla Inwestora jest wybór architekta adaptującego działającego w miejscu lokalizacji działki. Aby dobrze usytuować budynek na działce architekt powinien zobaczyć teren. Ponadto projekt zagospodarowania działki wymaga uzgodnień z miejscowymi właścicielami mediów oraz urzędami, uzgodnienia te może wykonać architekt adaptujący.

Balkon francuski - to okno balkonowe mające jedynie balustradę bez połączenia z balkonem. Francuzi nazywają je często „porte-fenêtre” (portfenetr), czyli drzwi-okno. Jak łatwo się domyślić, pomysł tworzenia balkonów tego typu wywodzi się z Francji. Na przestrzeni wieków zdobyły one niezwykłą popularność w tym kraju i dziś można je zobaczyć zarówno w zabytkowych kamienicach w centrum miast, jak i w nowych blokach na obrzeżach większych i mniejszych aglomeracji.

Belka spocznikowa - poziomy element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia ze spocznika oraz stanowiący oparcie dla biegu schodów.

Belka stropowa - podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu, lub stropodachu.

Budynek jednorodzinny - Budynek jednorodzinny wg art. 3 pkt. 2a Ustawy Prawo budowlane:
"to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekracząjącej 30% powierzchni całkowitej budynku...".

Wynika z tego, że na jednej działce gdzie plan zagospodarowania przestrzennego:
- dopuszcza tylko zabudowę jednorodzinną - możemy wybudować dom dwurodzinny czyli jednorodzinny - dwulokalowy;
- wyklucza zabudowę bliźniaczą - możemy wybudować dom jednorodzinny - dwulokalowy.

Projekty domów jednorodzinnych - dwulokalowych zgrupowaliśmy w kategorii domy dwurodzinne (jednorodzinne dwulokalowe). Kategoria Domy dwurodzinne różni się od kategorii Domy do zabudowy bliźniaczej tym, że jedna dokumentacja zawiera dwa mieszkania zaprojektowane na wspólnej ścianie konstrukcyjnej oraz powierzchnie wszystkich pomieszczeń są zsumowane.

Decyzja o warunkach zabudowy - dokument wydany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy nie zastępuje planu miejscowego w znaczeniu pełnienia funkcji aktu prawa miejscowego, ale jest dla organu administracji architektoniczno-budowlanej dokumentowym wyznacznikiem dopuszczalności lokalizacji określonej inwestycji w określonym miejscu.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Ława fundamentowa, strop -
Ławy fundamentowe, strop

Ława fundamentowa - jest to element konstrukcyjny pod ścianą fundamentową, który pozwala na rozłożenie obciążeń przekazywanych przez ściany na większą powierzchnię, zmniejszając tym samym jednostkowy nacisk na grunt. Szerokość i wysokość wynika z obliczeń konstrukcyjnych.

Strop - jest to poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Przenosi on obciążenia na inne elementy nośne lub słupy. Informacje dotyczące rodzaju zastosowanego stropu znajdą Państwo w opisie technicznym oraz na poszczególnych rysunkach konstrukcyjnych.

Instalacja odgromowa - jest to instalacja elektryczna, która ochrania budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi. Montuje się ją na dachu budynku.

Kalenica, lukarna (jaskółka), okap, wykusz -

Wykusz, okap, kalenica, lukarna

Kalenica - najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych.

Lukarna/jaskółka - element konstrukcyjny dachu, umożliwiający montaż okna pionowego, dodatkowo doświetlającego poddasze.

Okap - dolna, pozioma krawędź dachu, zwykle wysunięta przed płaszczyznę elewacji. Wzdłuż okapu zazwyczaj przebiega rynna.

Wykusz - element wystający z elewacji domu poszerzający przylegające wnętrze, najczęściej usytuowany w części jadalnej domu.

Kubatura budynku - objętość budynku, liczona zgodnie z normą PN-ISO-9836, czyli wraz z przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi (ścianami, stropem, dachem i podmurówką).

Mapa do celów projektówych - opracowanie kartograficzne, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie jej należy zlecić uprawnionemu geodecie. Zakres mapy winien obejmować obszar, który niezbędny jest dla dokonania analizy otaczającego zagospodarowania, istotnego dla określenia przez urząd wpływu planowanej inwestycji na środowisko i otoczenie.

Mapa ewidencyjna - to dane ewidencji gruntów i budynków zwizualizowane w postaci mapy.

Mapa zasadnicza działki - to opracowanie kartograficzne zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków rolnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych z wybranymi informacjami opisowymi dotyczącymi tych obiektów. Definicję określa ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Niwelacja terenuoznacza wykonanie pomiarów na gruncie, by określić, jakie są różnice wysokości na danym terenie i móc przeprowadzić właściwe poziomowanie gruntu. Niwelacja dotyczy faktycznie fizycznego wyrównania terenu na działce budowlanej. Polega więc ona na robotach ziemnych, poprzedzonych pomiarami geodezyjnymi, mającymi na celu wyznaczenie różnicy wysokości w terenie pomiędzy dwoma lub wieloma punktami na działce w celu umożliwienia planowanego wykorzystania działki. Niwelacja terenu działki to tak naprawdę roboty ziemne, zmierzające do ukształtowania terenu działki pod nasze plany przyszłego jej użytkowania

Portfenetr, Porte-fenetre - (fr. porte - drzwi, fenetre - okno) wysokie okno sięgające od podłogi do sufitu, zabezpieczone zewnętrzną balustradą.
Obecnie wykorzystywane jest jako zamiennik balkonu, szczególnie w wysokich budynkach oraz tam, gdzie z założenia elewacja budynku ma być płaska. Można stosować nie wyżej niż 25 m nad terenem (Dz. Ustaw 75, poz. 690, §303 pkt 3). W pomieszczeniach głębokich, a szczególnie w wąskich umożliwia dobre doświetlenie wnętrza na całej długości i na całej wysokości pomieszczenia łącznie z podłogą i sufitem, dając efekt równomiernego rozkładu światła w części przyokiennej i w głębi pomieszczenia poprzez zachowanie zacienionych partii blisko ściany zewnętrznej i bardzo dobrą dalekosiężność
 

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów


Powierzchnia całkowita budynku - Wg normy PN-ISO 9836 Powierzchnia całkowita budynku (m2) to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku liczona po obrysie zewnętrznym każdej kondygnacji na poziomie posadzki. Za kondygnacje rozumie się kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, oraz kondygnacje powyżej poziomu terenu.

Powierzchnia użytkowa - Powierzchnia wewnątrz pomieszczeń budynku liczona w świetle ścian. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w pomieszczeniach na poddaszu (tj. ze skosami) powierzchnia użytkowa:
- powyżej 2,2m jest liczona w 100%,
- pomiędzy 1,4m a 2,2m w 50%,
- poniżej 1,4m nie jest brana pod uwagę

Sposób liczenia powierzchni użytkowej został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych należy obliczać według Polskiej Normy PN-ISO 9836 z uwzględnieniem zasady, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.

Wszystkie projekty ARCHON+ są obliczane wg obowiązującego schematu.

Powierzchnia zabudowy - Powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdów, zgodnie z normą PN-ISO-9836. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni: elementów budynku ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu; elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; zewnętrznych obiektów pomocniczych np. szklarni i przybudówek. 

Poziom terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.

Pozwolenie na budowę - jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami).

Prace przygotowawcze na terenie budowy - to wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Prawo autorskie - w opisie każdego projektu architekt zastrzega sobie, że inwestor i wykonawca nie mogą bez jego zgody wprowadzać zmian zniekształcających zamysł architektoniczny. Projekt architektoniczny jest dziełem twórczym, a zatem przedmiotem prawa autorskiego. Autor zbywa jedynie prawo do jednorazowej realizacji dzieła - nie można więc wykorzystać projektu po raz drugi, w innym miejscu. Nie można również, bez zgody autora, go kopiować ani rozpowszechniać w innym celu niż jego realizacja.


Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Stan "pod klucz" - zakończony stan budynku, gotowy do użytkowania, zawiera wykończenie całkowite, z tynkami wewnętrznymi, malowaniem, okładzinami z glazurą, podłogami wykończonymi parkietem, panelami bądź terakotą, (zależnie od projektu), stolarką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacjami wewnętrznymi wraz z białym montażem.

Stan surowy zamknięty - stan surowy otwarty wraz z stolarką zewnętrzną.

Stan wykończeniowy - stan wykończeniowy to:
- wykończenie wewnętrzne ścian, podłóg i sufitów wraz z izolacjami,
- stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,
- wykończenie zewnętrzne elewacji wraz z balkonami i tarasami.

Stan surowy otwarty - budynek o postawionej konstrukcji, bez wykończenia, ze ścianami nieotynkowanymi, bez izolacji cieplnej, bez posadzek, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej z dach pokrytym.

Stan zerowy - stan 0 budowy domu rozpoczyna się po zakończeniu prac ziemnych, takich jak wyrównanie terenu i geodezyjne wytyczenie zarysu budynku, a kończy na wykonaniu fundamentów, które są podstawą dla dalszych prac budowlanych. Stan zerowy, będący pierwszym etapem budowy domu, wymaga precyzji i dokładności. Krok po kroku, od wyrównania i zagospodarowania terenu, przez wykonanie fundamentów, aż po izolację termiczną oraz przeciwwilgociową, stan zero budynku stanowi fundament, na którym opiera się cała struktura domu.

Suterena - to inaczej kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia lub przynajmniej jedno pomieszczenie, gdzie poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego, lecz od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej terenu przylegającego do tej strony budynku.

Ściany jednowarstwowe - jest to propozycja dla niecierpliwych. Takie ściany nie wymagają ocieplenia, ale ciepłego i wytrzymałego materiału, dlatego buduje się ją z ceramiki poryzowanej; betonu komórkowego lub keramzytobetonu. Muruje się je na cienkowarstwowe zaprawy klejowe (w przypadku elementów o dużej dokładności wymiarowej) lub ciepłochronne. By zapobiec ucieczkom ciepła, wszelkie ubytki w ścianie uzupełnia się materiałami zapewniającymi dobrą izolacyjność. Ściany wykańcza się tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym.

Ściany dwuwarstwowe - Jest to popularne rozwiązanie łączące zalety ściany jedno- i trójwarstwowej. Składają się z warstwy nośnej i ocieplenia. Można je murować z każdego materiału, przy czym warstwa nośna musi mieć 18-30cm. Grubość izolacji (12-20cm) dyktuje współczynnik przenikania ciepła U, który nie może przekraczać 0,3 W/(2K). Przegrody dwuwarstwowe potrafi wybudować każda ekipa. Najpierw muruje się warstwę nośną, a potem – od strony zewnętrznej – mocuje się system ocieplenia (na klej, rzadziej kołki lub na ruszcie metalowym bądź drewnianym). Ściany wykańcza się tynkiem lub okładziną.

Ściana kolankowa - Jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna na poziomie poddasza, biegnąca wzdłuż połaci dachowej. Jej wysokość zależy od kąta nachylenia dachu i zazwyczaj nie przekracza 1,5 m. Przejmuje obciążenia zewnętrzne z dachu oraz ciężar własny konstrukcji więźby dachowej i przekazuje na niżej położone elementy konstrukcyjne.
Scianka kolankowa


Ściana konstrukcyjna (nośna) - pionowa przegroda, która przejmuje obciążenia z wyżej położonych elementów konstrukcji budynku i przekazuje na fundament oraz dzieli kondygnacje na pomieszczenia użytkowe.

Ściana szczytowa - zewnętrzna ściana konstrukcyjna na poziomie poddasza w domach o dachach dwuspadowych. Usytuowana jest w kierunku poprzecznym w stosunku do połaci dachowej. Przejmuje obciążenia zewnętrzne z dachu oraz ciężar własny konstrukcji więźby dachowej i przekazuje na niżej położone elementy konstrukcyjne.


Świadectwo charakterystyki energetycznej - to dokument zawierający podstawowe wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej, zużycia energii oraz ocenę poziomu jakości energetycznej zrealizowanego budynku. Od marca 2015 roku nie ma obowiązku dołączania go do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Wymagane jest ono jedynie w momencie sprzedaży lub najmu budynku

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Wiatrołap (przedsionek) - pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem. Jego zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie różnicy temperatur panujących, zwłaszcza zimą, na zewnątrz budynku i we wnętrzu, w celu ochrony ciepła.

Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego.

Wykusz - forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu (architektura islamu) stanowiąca wystający z lica elewacji element poszerzający przylegające wnętrze. Zazwyczaj wsparty na wspornikach z oknami, nakryty osobnym daszkiem.

Wysokość budynku - służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zabudowa jednorodzinna - Zabudowa jednorodzinna wg art. 3 pkt.2a Ustawy Prawo budowlane to:
"budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekracząjącej 30% powierzchni całkowitej budynku".

Wynika z tego, że na jednej działce gdzie plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tylko zabudowę jednorodzinną możemy wybudować dom dwurodzinny, czyli jednorodzinny - dwulokalowy.
W kategorii projekty domów do intensywnej zabudowy jednorodzinnej zgrupowane są projekty domów dwurodzinnych , projekty domów bliźniaczych i projekty domów szeregowych. Taka zabudowa również klasyfikuje się jako zabudowa jednorodzinna.

 

 

 

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Budowa domu - co warto wiedzieć

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?